Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 22 d'abril de 2005

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor Lluís Ramis d'Ayreflor Cardell, Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, en representació del Govern de les Illes Balears, en virtut del Decret 7/2003, d'1 de juliol, de nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, en virtut del Decret 47/2003, de 13 de maig, de nomenament com a rector de la Universitat de les Illes Balears.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per atorgar aquest conveni i, atès això,

MANIFESTEN

Que la Universitat de les Illes Balears, dins el reglament de pràctiques en entitats públiques d'estudis de formació de postgrau de la UIB, vol potenciar l'experiència professional dels estudiants i que realitzin pràctiques en entitats públiques i privades que complementin la formació rebuda a les aules universitàries.

Que la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació vol cooperar amb la formació dels postgraduats de la Universitat de les Illes Balears.

Per això, les parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a dur a terme el present conveni,

ACORDEN

Primer. Beques postgraduats . La Universitat de les Illes Balears convoca tres beques per un import total de 5.400 (cinc mil quatre-cents) euros, IVA inclòs, cada beca per un període total de sis mesos prorrogable a sis mesos més, que serà abonada directament per la Universitat de les Illes Balears als becaris.

La Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació s'obliga a pagar per la raó d'aquest conveni la quantitat total de 16.200 (setze mil dos-cents) euros, IVA inclòs. Aquest import serà abonat a la Universitat de les Illes Balears amb la presentació prèvia de factures de caràcter mensual de 2.700 (dos mil set-cents) euros cada una. Aquest cost serà a càrrec de la partida pressupostària 14201 551A01 64000 00 del vigent pressupost de 2005.

Segon. Durada . La beca tindrà una durada de sis mesos, prorrogable fins a un màxim de sis més per acord amb ambdues parts, amb una dedicació màxima de cinc hores diàries.

Tercer. Condicions . La Universitat de les Illes Balears, amb un criteri de publicitat i seguint les normes establertes al reglament de pràctiques en entitats públiques i privades d'estudis de formació de postgrau de la Universitat de les Illes Balears, realitza una preselecció d'alumnes del Màster en Gestió Turística (MTA) i del Màster en Gestió d'Empreses de Serveis (MBA) que es tramet a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació perquè realitzi la selecció definitiva dels becaris.

Quart. Formació dels becaris . Per garantir l'aprofitament de les pràctiques i la formació del becari com a tècnic professional, la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació el formarà en l'aprenentatge de les tecnologies utilitzades a l'entitat, així com també el formarà sobre temes generals de funcionament, organització i activitat professional durant un mínim de cent hores. Així mateix es nomenarà un tutor perquè el dirigeixi. El becari no pot suplir cap professional contractat. L'objectiu de la beca és formatiu.

Cinquè. Seguiment del conveni . La coordinació i avaluació de la tasca del becari la faran el tutor de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació i el tutor de la UIB. En cas d'un comportament incorrecte o de manca d'aprofitament del becari, l'entitat pública pot arribar a decidir la no continuació de la beca.

Sisè. Lliurament de certificats . La Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació i la Universitat de les Illes Balears lliuraran un certificat on es reconeixerà el temps de pràctiques realitzat.

Setè. Estatuts del becari . Els titulats becats ho seran de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, tot i que aquest fet no representa cap lligam contractual entre els titulats i l'entitat pública.

Vuitè. Regulació dels treballs i la investigació . La Universitat de les Illes Balears preselecciona els becaris i és validada per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació; la Universitat és l'òrgan gestor que realitza el pagament. Es produeix per part de la Universitat de les Illes Balears una contraprestació, ja que els treballs dels becaris queden a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació i aquests estudis formen part de l'objecte del projecte d'inversió del pla triennal d'estadística 2004-2006 i es poden determinar els següents:

  • Realització pla estratègic de competitivitat de les Illes Balears.
  • Recerca d'informació provinent de diverses instàncies oficials (Eurostat, INE, ministeris, conselleries, etc.) amb l'objectiu de completar les sèries temporals que integren aquesta publicació digital.
  • Seguiment estadístiques fons europeus.

Com a prova de conformitat amb totes i cadascuna de les clàusules d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars.

Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Lluís Ramis d'Ayreflor
Rector de la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de març de 2005 i 19 d'abril de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de maig de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).