Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Federació de Petita i Mitjana Empresa de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 29 d'abril de 2005

REUNITS

D'una banda, el senyor Francesc M. Horrach Estarellas, president de la Federació de Petita i Mitjana Empresa de Mallorca, en endavant PIMEM, com a representant d'aquesta, nomenat per l'assemblea general extraordinària de 20 de febrer de 2004.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

Que la PIMEM desitja col·laborar en l'oferta de beques de pràctiques a les empreses destinades a estudiants en general, i especialment per als estudiants amb més dificultats a l'hora de beneficiar-se de la relació amb el teixit empresarial de les Illes Balears.

Que la Universitat de les Illes Balears té com a objecte fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides, de forma genèrica, al foment de la cultura, l'educació i la investigació en tots els aspectes de la vida econòmica i social que puguin contribuir a millorar la societat en la qual es troba inserida.

Per això,

ACORDEN

De realitzar convenis de cooperació educativa a través dels quals els estudiants en general puguin accedir al coneixement de les tècniques i metodologia de la PIMEM com a complement pràctic de la seva formació teòrica, especialment en la dinamització d'associacions empresarials sectorials, amb les condicions particulars següents:

Primera . Els estudiants que participen en aquest conveni compleixen els requisits establerts al Reial decret 1497/1981, de 19 de juny, i la normativa de la UIB.

Segona . La PIMEM i la Universitat de les Illes Balears, per tal d'assolir aquest objectiu, convoquen beques de pràctiques voluntàries en empreses, destinades al estudiants de la UIB que hagin aprovat com a mínim el 50 per cent dels crèdits acadèmics. La convocatòria de beques s'efectuarà un cop la PIMEM hagi presentat una llista de places per cobrir.

Tercera . La beca tindrà una durada màxima de 650 hores per curs acadèmic, amb una dedicació màxima de cinc hores diàries (fins a set a l'estiu) seguint les condicions que estableixen els convenis de cooperació educativa.

Quarta . Als estudiants que aculli, la PIMEM els abonarà una quantitat variable (en funció del nombre d'hores de pràctiques) d'acord amb la normativa de la UIB, subjecta a un 2 per cent de retenció de l'IRPF, en concepte de beca o d'ajuda a l'estudi, que els serà satisfeta mensualment.

Cinquena . Els estudiants es comprometen a:

¿ Aprofitar al màxim les possibilitats de formació que la PIMEM els ofereixi.
¿ Col·laborar en les tasques que la PIMEM els encomani.
¿ Respectar els reglaments i les normes de la PIMEM.
¿ Mantenir absoluta reserva sobre els esdeveniments i els documents als quals tinguin accés.
¿ Mantenir contacte amb els tutors a la PIMEM i la Universitat.

Sisena . La PIMEM es compromet a:

¿ Fixar el pla de treball dels estudiants.
¿ Nomenar, en el si de la Federació, un/a tutor/a responsable del programa de formació de l'estudiant/a encarregat/ada de les relacions amb el tutor/a que nomeni la Universitat.
¿ Compensar els estudiants, en concepte de borsa o ajuda a l'estudi, amb la quantitat determinada a la condició particular quarta.
¿ Comunicar la signatura del present conveni als representants de les empreses membres de la Federació.

Setena . Per al desenvolupament, aplicació i interpretació d'aquest conveni es constituirà una comissió formada pel secretari general de la PIMEM i el responsable de la gestió associativa de la PIMEM i dues persones designades pel Consell de Direcció de la UIB.

Vuitena . La coordinació i l'avaluació de la tasca dels estudiants les faran el/la tutor/a de l'empresa i el/la tutor/a de la UIB. En cas d'un comportament incorrecte o de manca d'aprofitament dels estudiants, la PIMEM pot arribar a decidir la no continuació de la beca.

Novena . El fet que la PIMEM subscrigui el present conveni no suposa l'adquisició d'altres compromisos que els que s'hi estipulen. D'acord amb l'article 7.2 del Reial decret 1497/1981, de 19 juny, la relació dels estudiants amb la PIMEM no té caràcter laboral.

Desena . La PIMEM lliurarà, al final de la pràctica, un certificat on es reconeixerà el temps de pràctiques realitzat.

Onzena . En qualsevol moment, si hi ha causes que ho justifiquin, el conveni es podrà rescindir per iniciativa de qualsevol de les dues parts.

Dotzena . Els estudiants, en el desenvolupament de les pràctiques, estan coberts per l'assegurança escolar.

Tretzena . La PIMEM es compromet a difondre entre les seves empreses afiliades els termes del present conveni.

Catorzena . Aquest conveni entrarà en vigor l'endemà de firmar-se i tindrà una vigència de quatre anys, que es renovarà automàticament si cap de les parts el denuncia amb una antelació de sis mesos.

Com a prova de conformitat amb totes i cadascuna de les clàusules d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars.

Per la Federació de Petita i Mitjana Empresa de Mallorca, Francesc M. Horrach, President
Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco, Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de març de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de maig de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).