Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears sobre la realització de la Universitat Oberta per a Majors

Palma, 15 de novembre de 2000

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, Damià Pons Pons, i, de l'altra, l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor rector de la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta segons el que estableixen la Llei Orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els estatuts de la Universitat esmentada,

MANIFESTAM

El nostre interès per desenvolupar un acord de col·laboració entre ambdues institucions en relació a la realització de la Universitat Oberta per a Majors (en endavant, UOM) en la seva segona edició a Mallorca i en la primera edició a les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera.

ACORDAM

Primer.

La Universitat Oberta per a Majors té la finalitat bàsica d'obrir la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB) amb una oferta específica per a persones majors.

Segon.

L'organització de la Universitat Oberta per a Majors ha de ser responsabilitat de la UIB, a través del Vicerectorat d'Extensió Universitària i Activitats Culturals.

Tercer.

La UIB, com a entitat organitzadora de la UOM, en determinarà l'estructura, el contingut i les activitats així com el nombre d'estudiants que s'hi podran matricular i els requisits corresponents.

Quart.

La Conselleria d'Educació i Cultura col·labora en el finançament de la segona edició de la Universitat Oberta de Majors a Mallorca i la primera a les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera amb la quantitat de dos milions cinc-centes mil pessetes (2.500.000 PTA).

Cinquè.

S'ha de crear una comissió mixta entre la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears per posar en marxa i avaluar el funcionament de la Universitat Oberta per a Majors, la qual ha d'estar formada per dues persones de cada institució.

Sisè.

Aquest acord tindrà una validesa d'un any.

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell Executiu de data 14 de novembre de 2000 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de novembre de 2000, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord de col·laboració, ambdues parts el signam en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

El conseller d'Educació i Cultura

 

El rector de la Universitat de les Illes Balears

Damià Pons Pons
Llorenç Huguet Rotger