Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni d'organització per a la realització del programa de Doctorat Interuniversitari en Economia, Organització i Gestió (Business Economics) entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Universitat Pública de Navarra

Barcelona, 6 d'abril de 2005
Palma, 11 de maig de 2004
Pamplona, 31 d'agost de 2004

REUNITS

D'una part, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Lluis Ferrer Caubet, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en nom i representació d'aquesta universitat d'acord amb les atribucions disposades en la Llei orgànica d'universitats (LOU).

D'una altra part, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en nom i representació d'aquesta universitat d'acord amb les atribucions disposades en la Llei orgànica d'universitats (LOU).

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Pedro Burillo López, rector de la Universitat Pública de Navarra, en nom i representació d'aquesta universitat, en exercici de les atribucions que li confereix la Llei orgànica d'universitats (LOU).

Totes les parts, en el concepte en què intervenen, asseguren la vigència de les representacions amb què actuen i es reconeixen recíprocament la capacitat legal suficient i necessària per subscriure aquest conveni i, a aquest efecte,

MANIFESTEN

Primer . Les institucions universitàries que subscriuen aquest document estan interessades en promoure programes de doctorat interuniversitari, d'acord amb el que estableix el RD 778/1998, de 30 d'abril.

Segon . Que, acollint-se als programes de qualitat i mobilitat de professorat i alumnat per als estudis de tercer cicle, volen potenciar els seus recursos i promoure la participació d'alumnes i professors de doctorat en programes de realització i responsabilitat conjunta.

Tercer . Que la direcció dels departaments següents:

Departament d'Economia de l'Empresa (U.A. de Barcelona)

Departament d'Economia de l'Empresa (U. de les Illes Balears)

Departament de Gestió d'Empreses (U. Pública de Navarra),

consideren d'interès, per a la millor formació dels estudiants i en funció d'una millor utilització dels recursos humans disponibles, realitzar conjuntament un Programa de doctorat interuniversitari en economia, organització i gestió (Business Economics).

Per tot el que s'ha exposat,

ACORDEN

Organitzar de manera conjunta, i amb plena igualtat de drets i obligacions, el Programa de doctorat anomenat PROGRAMA INTERUNIVERSITARI DE DOCTORAT EN ECONOMIA, ORGANITZACIÓ I GESTIÓ (Business Economics), d'acord amb el que disposa el Reial decret 778/98, de 30 d'abril, pel qual es regula el tercer cicle d'estudis universitaris, l'obtenció i l'expedició del títol de doctor i altres estudis oficials, i d'acord amb els reglaments interns de cada universitat i el desenvolupament normatiu d'aquests, per al qual les universitats signants es comprometen a aquesta finalitat sota les següents

CLÀUSULES

Primera . És objecte d'aquest conveni establir el marc institucional que permeti la impartició d'un Programa de doctorat interuniversitari en economia, organització i gestió (Business Economics). És competència de la Direcció dels departaments implicats en el Programa assumir i compartir la responsabilitat de la impartició correcta del Programa citat.

A cada universitat actua com a coordinador del Programa el representant que designi el Departament respectiu. La designació dels representants té caràcter bianual.

Els coordinadors del Programa constitueixen el Comitè de Coordinació del Programa de doctorat interuniversitari d'economia, organització i gestió (Business Economics). El Comitè del Programa és l'òrgan col·legiat capacitat per prendre les decisions oportunes dins del seu àmbit de competència. El Programa de doctorat està presidit per un coordinador general, designat per votació entre els representants de les diferents universitats.

El Comitè de Coordinació té les funcions següents:

* Elevar a consideració, i si és procedent aprovació, de les instàncies competents i mitjançant els procediments arbitrats per a ells, les activitats (cursos, seminaris, projectes...) que configuren el Programa interuniversitari d'economia, organització i gestió (Business Economics).

* Avaluar les sol·licituds d'admissió als estudis del Programa de doctorat.

* Captar els suports per al Programa de doctorat en les instàncies oportunes.

* Desenvolupar i mantenir els mitjans de difusió del Programa, pàgines web entre d'altres.

* I tot el que es desprengui del Reglament de doctorats interuniversitaris que s'estableixi en un termini pròxim i es vulgui assumir com a competència pròpia del Comitè.

Segona . El Programa de doctorat interuniversitari d'economia, organització i gestió (Business Economics) està format per una sèrie de cursos o mòduls de caràcter marcadament fonamental, en el sentit descrit per l'article 3, apartat 1. a ) del RD 778/1998, de 30 d'abril, completats amb altres cursos de caràcter més monogràfic i especialitzat. Aquesta formació correspondria a la descrita en el RD esmentat, en l'article 3 de l'apartat 1. a ) i és concorde a la requerida pels sistemes formatius tendents a afavorir l'accés de professionals als sistemes de certificació que permetin, en un futur pròxim, una acreditació d'aquest nivell de formació en aquest sentit.

Tercera . Per a la impartició del Programa de doctorat s'exigeix un mínim de 10 alumnes i un màxim de 20. Per ser admès en el Programa cal tenir el títol d'enginyer, arquitecte o llicenciat. Es valora com a mèrit la pràctica professional del candidat en relació amb la matèria. D'acord amb la normativa específica, el Comitè és qui, en vista del currículum del sol·licitant, sotmet a la consideració dels departaments corresponents l'acceptació o no-acceptació dels candidats en el Programa. La sol·licitud d'admissió al Programa es fa en el Departament corresponent de la universitat on es troba adscrit l'estudiant.

Quarta . L'alumnat es matricula a la universitat de procedència dins de les que subscriuen aquest conveni. La formalització de la matrícula a cada universitat significa que aquesta és l'encarregada de gestionar tot el procés de l'activitat acadèmica de l'alumne/a relacionada amb el Programa. Els certificats de docència i Certificat-Diploma d'Estudis Avançats s'emeten des de la universitat on es troba dipositat l'expedient. Així doncs, el títol atorgat és, si escau, el de doctor per la universitat en la qual l'alumne/a s'hagi matriculat.

Cinquena . Les parts signants reconeixen la validesa de crèdits obtinguts per l'alumnat matriculat, a cada una de les universitats, en els cursos de doctorat que configuren el Programa de doctorat interuniversitari d'economia, organització i gestió (Business Economics).

Sisena . La gestió administrativa es du a terme des de cada una de les universitats signants del conveni respecte als doctorands pertanyents a aquestes i que accedeixin al Programa objecte d'aquest conveni, però han de retre compte de tot això al/s responsable/s del Programa de doctorat.

No existeixen més exempcions del pagament dels preus públics de matriculació en el Programa que les que preveu exclusivament la legislació general aplicable, sens perjudici de qualssevol ajuts que les universitats signants del conveni puguin establir i atorgar a l'efecte.

Setena . Les universitats signants poden designar per a l'alumnat pertanyent a cada una els tutors i directors de tesis corresponents, però han de seguir a aquest efecte les formalitats i els requisits de les disposicions establertes en el RD 778/98, de 30 d'abril, i en la mateixa normativa de doctorat de cada una de les universitats signants del conveni.

El/s responsable/s del Programa de doctorat ha/n de tenir coneixement en tot cas d'aquestes designacions.

Vuitena . Els doctorands, abans de defensar la tesi doctoral, han de superar els períodes de docència i investigació que preveu l'article 6 del RD 778/98, de 30 d'abril, com també obtenir la suficiència investigadora mitjançant exposició pública davant d'un tribunal únic del Programa de doctorat, el certificat-diploma del qual és homologable a totes les universitats espanyoles.

Aquest tribunal el proposen els departaments corresponsables del Programa i és nomenat per les comissions de doctorat de cada una de les universitats signants d'aquest conveni d'acord amb la normativa aplicable.

Novena . Totes les actuacions administratives i de gestió prèvies a l'admissió a tràmit de les tesis doctorals respecte al seu alumnat es duen a terme a cada una de les universitats signants d'aquest conveni davant dels seus òrgans corresponents.

Desena . El tribunal de la tesi és designat i nomenat per les comissions de doctorat de cada una de les universitats signants d'aquest conveni, d'acord amb el que disposa la normativa general i pròpia de cada una; les universitats signants poden establir sistemes mixtos o conjunts de composició dels tribunals.

En qualsevol cas, els doctorands poden defensar la tesi en una altra universitat, espanyola o estrangera, si acompleixen prèviament els requisits de trasllat d'universitat que preveu l'article 15 del RD 778/98 o normativa estrangera aplicable, si escau.

Onzena . En compliment del que disposa la DA 12a del RD 778/98, de 30 d'abril, la universitat on es troba dipositat l'expedient és la responsable de l'expedició i registre dels títols oficials de doctor.

Dotzena . Respecte al règim econòmic relacionat amb la impartició del Programa de doctorat, cada universitat participant s'ha de fer càrrec del cost d'impartició dels cursos o mòduls que promogui directament i, al seu torn, ingressa les matrícules dels alumnes que s'hi inscriguin directament. Igualment, cada universitat s'ha de fer càrrec de les despeses derivades de la lectura de la tesi dels alumnes matriculats. Les subvencions que el Programa obtingui de procedències diferents de les de la universitat responsable es distribueixen, segons digui el Comitè, entre els diferents departaments participants. Si és necessari, i/o a requeriment de qualsevol de les universitats, a través del Comitè, es pot fer un balanç d'ingressos i despeses als efectes de fer una compensació econòmica que elimini els desequilibris que es puguin presentar.

Tretzena . Finançament. Règim de dietes i despeses.

- Finançament. El Programa objecte d'aquest conveni ha de fixar amb tota claredat la fórmula de finançament amb què compti per cobrir les despeses que suposi el seu desenvolupament.

- Dietes i despeses. Segons el que acordin les universitats signants del conveni, d'acord amb les normes generals d'execució pressupostària.

- El règim de dedicació, càrrega docent i retribucions del professorat és el corresponent a cada universitat signant.

Catorzena . Totes les universitats han de facilitar a l'alumnat matriculat en el Programa de doctorat el gaudi dels serveis universitaris i mitjans d'investigació propis de cada universitat com són la biblioteca, els serveis informàtics, els laboratoris, etcètera.

Quinzena . Les universitats es comprometen a donar suport institucional, en la mesura de les seves possibilitats, a les sol·licituds de finançament que es presentin, previ acord del Comitè de Coordinació, als òrgans competents per portar endavant els objectius del Programa de doctorat.

Setzena . En tot el que no preveu aquest conveni, és d'aplicació el que preveu el RD 778/98, de 30 d'abril, i normativa de desenvolupament, o la que la substitueixi després de la seva derogació.

Dissetena . Aquest conveni té una durada de dos anys i estarà vigent durant els cursos acadèmics 2003/04 i 2004/05. Es pot prorrogar per dos cursos més, sempre que no hi hagi denúncia de la seva vigència per qualsevol de les universitats signants amb una antelació de tres mesos a la data de la seva expiració.

La vigència queda condicionada a l'aprovació de la programació docent anual per la Comissió de Doctorat de les universitats participants.

Divuitena . Les universitats signants d'aquest conveni poden crear un òrgan de seguiment i control, d'acord amb els acords que adoptin lliurement sobre això, però han de respectar, en tot cas, igual representació de cada una d'elles en el si de l'òrgan esmentat. Si no es crea aquest òrgan, és la Comissió de Doctorat de cada universitat signant la que ha d'assumir les facultats esmentades.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni, redactat en sis exemplars, tres en català i tres en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat Autònoma de Barcelona,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per la Universitat Pública de Navarra,

Lluis Ferrer
Rector

Avel·lí Blasco
Rector

Pedro Burillo
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de gener de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de març de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).