Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord específic entre el Consell de Seguretat Nuclear i la Universitat de les Illes Balears sobre un programa de vigilància radiològica ambiental (Xarxa d'Estacions de Mostreig)

Madrid, 12 de març de 2004

REUNITS

D'una part l'Excel·lentíssima Senyora María-Teresa Estevan Bolea, com a presidenta del Consell de Seguretat Nuclear (en endavant, CSN), càrrec per al qual va ser nomenada pel Reial decret 840/2001, de 13 de juliol (BOE núm. 168, de 14 de juliol), en representació d'aquest organisme.

De l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), càrrec per al qual va ser nomenat pel Decret 47/2003, de 9 de maig (BOIB núm. 67, de 13 de maig), com a representant d'aquesta, amb plena capacitat legal d'acord amb l'article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

Ambdues parts, reconeixent-se mútuament plena facultat per signar aquest acord específic, i en el marc del conveni de col·laboració vigent, firmat el dia 10 de juliol de 1991,

EXPOSEN

Primer . Que el CSN, com a únic organisme competent en matèria de seguretat nuclear i protecció radiològica, és legalment competent per controlar i vigilar la qualitat radiològica del medi ambient en tot el territori nacional en compliment de les obligacions internacionals de l'Estat espanyol, i col·labora amb les autoritats competents en matèria de vigilància radiològica ambiental fora de les zones d'influència de les instal·lacions nuclears i radioactives.

Segon . Que per efectuar aquesta vigilància s'ha establert una xarxa d'estacions de mostreig (REM) que cobreix el territori nacional.

Tercer . Que, atesa la naturalesa de la funció que s'ha de realitzar, les dades obtingudes són, després de la necessària harmonització, de caràcter públic i cobreixen, juntament amb les aportades pels restants Estats membres, la totalitat del territori de la Unió Europea.

Quart . Que el CSN considera que la UIB, a través del Grup de Física Atòmica, Molecular i Nuclear, que pertany al Departament de Física, i el Grup de Química Analítica, Automatització i Medi Ambient, que pertany al Departament de Química, amb seu a Palma (Illes Balears), disposa dels mitjans personals i materials adequats per aportar la seva col·laboració participant en l'esmentada xarxa de vigilància.

Cinquè . Que l'objecte d'aquest acord és establir els criteris de col·laboració entre ambdues entitats per aconseguir una finalitat comuna d'interès públic.

En aquest sentit, amb la finalitat d'establir una col·laboració eficaç per dur a terme els treballs que el CSN sol·licita, ambdós organismes convenen a formalitzar en aquest document el corresponent acord específic, basant-se en les següents:

ESTIPULACIONS

Primera. Objecte de l'acord

L'objecte del present acord específic és establir els criteris de col·laboració entre ambdues entitats per aconseguir una finalitat comuna d'interès públic i realitzar programes de mostreig i mesura del contingut radioactiu del medi ambient, segons es detalla als annexos.

Segona. Obligacions de la UIB

La UIB, a través del Grup de Física Atòmica, Molecular i Nuclear, que pertany al Departament de Física, i el Grup de Química Analítica, Automatització i Medi Ambient que pertany al Departament de Química, es compromet a:

¿ Realitzar els programes de vigilància radiològica ambiental l'objectiu i l'abast dels quals s'estableixen als annexos, i trametre al CSN la informació obtinguda, d'acord amb el que s'especifica als annexos esmentats.

¿ Aplicar un programa de garantia de qualitat, mantenir actualitzat el Manual de garantia de qualitat del laboratori i trametre'n al CSN una còpia sempre que aquest es modifiqui.

¿ Participar en les activitats de formació en temes relatius a vigilància radiològica ambiental.

¿ Amb l'objecte de fer front a situacions puntuals en la vigilància contínua (plans especials de vigilància), realitzar un programa especial de vigilància quan ho demani el CSN, al més aviat possible i amb caràcter prioritari, en condicions econòmiques que seran objecte d'acord per a cadascuna de les ocasions en què es demani, i trametre al CSN un informe sobre les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

Tercera . Obligacions del CSN

El CSN es compromet a:

¿ Fixar els requisits tècnics mínims que han de complir els laboratoris integrants de la REM en la realització dels programes, l'aplicació dels sistemes de qualitat i la gestió de resultats.

¿ Abonar a la Universitat la quantitat que s'estableix en el present acord, en la forma, la manera i els terminis que s'hi estipulen.

Quarta. Vigència de l'acord

El present acord té una vigència inicial de quatre anys a partir de la data de signatura. No obstant això, les parts poden acordar-ne la pròrroga o modificació, per a la qual cosa han de formalitzar amb anterioritat a la data de venciment de l'acord l'oportuna clàusula addicional amb les condicions de la pròrroga o modificació.

Cinquena. Acabament i suspensió

Qualsevol de les parts, per motius raonables, pot rescindir o suspendre temporalment aquest acord, amb preavís per escrit de, almenys, sis mesos d'antelació a la data en què la resolució ha de ser efectiva.

Les parts es comprometen, en aquest cas, a abonar l'import dels treballs i les despeses en què s'hagi incorregut i els compromesos als quals, ineludiblement, s'hagi de fer front malgrat la resolució de l'acord.

Sisena. Condicions tècniques

L'aplicació d'aquest acord es regirà per les condicions tècniques contingudes als annexos, que podran ser modificades conjuntament per circumstàncies especials sempre que aquest fet no n'afecti la naturalesa.

Setena. Condicions econòmiques

El cost del programa de mostreig i mesura del contingut radioactiu en el medi ambient corresponent a l'any 2004 és la quantitat de 33.057 (trenta-tres mil cinquanta-set) euros, en la qual s'entén que queden inclosos tot tipus de despeses i imposts.

Per als programes de les successives anualitats aquest pressupost serà augmentat, en un percentatge igual a l'IPC previst a la Llei de Pressuposts de l'Estat, sens perjudici que pugui ser revisat de comú acord entre el CSN i la UIB.

El pressupost corresponent a l'anualitat de què es tracti, l'haurà de presentar la UIB abans del 31 d'octubre de l'any anterior que afecti el programa i l'haurà d'acceptar expressament el CSN.

Les despeses associades a la posada en pràctica de plans especials de vigilància radiològica seran avaluades tenint-ne en compte l'abast en cada cas, per a la qual cosa el CSN i el Laboratori acordaran els imports corresponents.

Vuitena. Forma de pagament

La forma de pagament serà mitjançant la presentació de certificats, que hauran de ser autoritzats expressament pel responsable de l'execució d'aquest acord per part del CSN, d'acord amb el progrés dels treballs per a la realització de l'acord.

Una vegada signat l'acord i vista la marxa dels treballs, la UIB presentarà dos certificats quan s'hauran realitzat, respectivament, el 50 per cent i el 100 per cent de les activitats previstes anualment.

L'import s'abonarà mitjançant transferència al compte corrent núm. 2051-0005-41-0141983364 de la Caixa de Balears, «Sa Nostra», de la UIB.

Novena. Confidencialitat

Ambdues parts assumeixen de bona fe el tractament de restricció en la utilització de les dades obtingudes per les organitzacions respectives, i els laboratoris integrants de la REM requeriran l'autorització expressa del CSN per a la utilització, amb anterioritat a la publicació, de les dades obtingudes.

Desena. Coordinadors

Amb l'objectiu de seguir i mantenir l'acord en l'aspecte tècnic, es nomenaran com a coordinadors:

¿ Pel Consell de Seguretat Nuclear, la subdirectora general de Protecció Radiològica Ambiental.
¿ Per la Universitat de les Illes Balears, la catedràtica d'universitat de Física Atòmica, Molecular i Nuclear.

Onzena. Controvèrsies

Les parts convenen a resoldre de mutu acord les diferències que puguin presentar-se en l'aplicació d'aquest acord que es puguin resoldre vàlidament. Per a això, sorgida i plantejada la controvèrsia, cada part designarà un representant, i només en cas que aquests no es posin d'acord, les parts convenen a resoldre la controvèrsia mitjançant arbitratge d'equitat, per a la qual cosa, a aquest efecte, designaran conjuntament tres àrbitres que han de ser experts en la matèria de què es tracti, i la resolució arbitral, adoptada per majoria, serà inapel·lable per les parts.

I perquè consti, se signa el present acord específic en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà, amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Pel Consell de Seguretat Nuclear,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

María-Teresa Estevan
Presidenta
Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present acord específic el va aprovar el Consell de Direcció de data 6 d'abril de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de maig de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).