Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Guayaquil (Equador) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya)

Guayaquil, 9 de juliol de 2004

REUNITS

D'una part, l'Ab. León Roldós Aguilera, Rector de la Universitat de Guayaquil, i de l'altra, el doctor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons estableixen la Llei orgànica 6/2001, d'universitats, i el Decret 170/2003, en el qual s'aproven els Estatuts de la Universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per a la signatura d'aquest conveni, la qual cosa complementa el conveni marc ja existent entre les dues institucions, de data 7 de novembre de 2002.

MANIFESTEN

Primer . Que ambdues parts estan interessades a cooperar en el desenvolupament de programes acadèmics conjunts, fonamentats en l'intercanvi d'experiències i en la transferència de coneixement.

Segon . Que les parts estan en disposició de facilitar els seus recursos corresponents i coordinar les seves potencialitats per tal de desenvolupar projectes acadèmics, particularment en l'àrea de turisme; en concret, la col·laboració es materialitzarà en el mestratge de Direcció d'Hotels i Restaurants que es donaria a la Universitat de Guayaquil i en altres programes d'educació contínua.

ACORDEN

Subscriure aquest conveni de col·laboració d'interès per a les dues parts, sobre la base dels punts següents:

Primer . La Universitat de les Illes Balears col·laborarà amb la Universitat de Guayaquil en la implantació de postgrau del mestratge en Direcció d'Hotels i Restaurants, que es desenvoluparà a la Universitat de Guayaquil.

Aquesta col·laboració es concretarà en l'aportació per part de la Universitat de les Illes Balears de professorat qualificat per desenvolupar temes específics del programa del curs, per mòduls.

Segon . El grau i el títol acadèmic de màster l'expedirà la Universitat de Guayaquil, la qual deixarà constància de la coparticipació en aquest de la Universitat de les Illes Balears.

Tercer . La Universitat de Guayaquil, directament o per convenis institucionals, es farà càrrec de totes les despeses de trasllat, allotjament i honoraris del professorat de la Universitat de les Illes Balears a qui es refereix la clàusula primera, d'acord amb el pressupost que s'elabori.

Quart . La Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Guayaquil podran desenvolupar a l'Equador programes conjunts sobre competències laborals, certificació i acreditació en matèria d'Hoteleria i Turisme, per a la qual cosa hauran de subscriure acords específics en els quals es puntualitzi tant les condicions acadèmiques com les financeres. La Universitat de Guayaquil també efectuarà convenis amb empreses privades i fundacions, d'acord amb els requeriments, per a l'execució del projecte.

Cinquè . Aquest conveni no implica per a les parts responsabilitats laborals respecte als acadèmics de l'altra part que participin en la seva execució.

Sisè . Dels costs . Els alumnes seleccionats per la Universitat de Guayaquil per efectuar estudis de postgrau o capacitació a la Universitat de les Illes Balears tindran els mínims costs possibles d'aranzels per les activitats i els cursos en aquesta última universitat.

La Universitat de les Illes Balears inclourà aquests alumnes en els programes de pràctiques a les empreses, que, en la mesura possible, seran remunerades.

La Universitat de Guayaquil seleccionarà professors de la institució i professionals amb excel·lència acadèmica per fer cursos a les escoles de turisme i d'hoteleria de la Universitat de les Illes Balears.

Setè . Aquest conveni tindrà una vigència de quatre anys, però es pot renovar en els termes que acordin les parts.

I perquè quedi constància del que s'hi ha estipulat, les parts subscriuen aquest conveni en quatre exemplars, dos en castellà i dos en català.

Per la Universitat de Guayaquil,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Ab. León Roldós Aguilera
Rector

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de juliol de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 20 de juliol de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).