Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Agricultura i Pesca i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 28 de febrer de 2005

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyora Margalida Moner, consellera d'Agricultura i Pesca, en nom del Govern de les Illes Balears, en virtut de les facultats que resulten del seu nomenament per Decret 22/2003, de 13 d'octubre, i en exercici de les facultats que li atribueix la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb domicili a efectes d'aquest conveni al carrer d'Eusebi Estada, 145, de Palma, i NIF S-0711001-H.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

I. Que la Universitat de les Illes Balears, mitjançant el seu Departament de Ciències de la Terra, sol·licita la cessió de dades de caràcter personal en format digital referides als llistats dels beneficiaris de les ajudes per a ramat oví, llistats dels titulars d'explotacions ramaderes de boví, llistats dels titulars d'explotacions ramaderes de porcí, llistats dels titulars d'explotacions ramaderes d'equí i dels nuclis zoològics de la cria de cavall, llistats dels titulars, localització i nombre de caps de ramat de les races autòctones per cada una de les tipologies de ramat esmentat i informació sobre els moviments d'entrada als escorxadors de Mallorca els darrers anys (com més anys, millor). La informació hauria d'oferir una panoràmica molt exhaustiva de l'actualitat del sector ramader, d'ací la necessitat que se'n té.

II. Que les dades la cessió de les quals es demana són: el nom del titular de l'explotació, el domicili de l'explotació, el topònim de l'explotació i el nombre de caps de ramat.

III. Que la finalitat de la cessió de dades és, amb caràcter general, el desenvolupament d'un nou projecte de recerca finançat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia (BSO2003-01844), que tindrà com a objectiu l'anàlisi de la ramaderia a Mallorca en el trànsit del desenrotllisme cap al postproductivisme. Amb caràcter concret s'explica que es fa necessari dur a terme enquestes a persones titulars d'explotacions ramaderes, a més, és necessari elaborar cartografia exhaustiva sobre la distribució territorial de la ramaderia a Mallorca.

IV. Que el secretari general tècnic, vista la Llei orgànica 15/1999, atès que certes dades de les sol·licitades ho són de fons accessibles al públic, atès el fet que la cessió es produeix entre administracions públiques per al tractament posterior amb finalitats estadístiques i científiques i atesos els beneficis evidents que l'estudi de la UIB pot tenir per a la Conselleria d'Agricultura i Pesca per al coneixement de la problemàtica pròpia del sector ramader a Mallorca, ha resolt d'autoritzar l'esmentada cessió de dades.

V. Que d'acord amb el que disposa l'article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, que estableix que la realització de tractaments per un tercer ha d'estar regulada en un contracte escrit, ambdues parts subscriuen el present conveni que subjecten a les següents

CLÀUSULES

Primera . La Conselleria d'Agricultura i Pesca cedirà al Departament de Ciències de la Terra, en format digital, les dades següents, referides als llistats dels beneficiaris de les ajudes per a ramat oví, llistats dels titulars d'explotacions ramaderes de boví, llistats dels titulars d'explotacions ramaderes de porcí, llistats dels titulars d'explotacions ramaderes d'equí i llistat de les explotacions ramaderes dedicades a la recuperació d'espècies autòctones:

  • Nom del titular de l'explotació ramadera i/o dels nuclis zoològics per a la cria del cavall
  • Ubicació de l'explotació
  • Nom de l'explotació
  • Nombre de caps de ramat per sexe, raça, espècie
  • Orientació productiva
  • Municipi de l'explotació

Aquesta informació es pot obtenir a partir, entre d'altres, dels informes del SIMOGAN en el cas de la ramaderia de boví, la llibreta ramadera o declaració de cens per a tots els tipus de ramat, el document d'identificació per a bovins, la targeta sanitària equina, el llistat dels beneficiaris de les ajudes per a ramaderia ovina, etc. Només se cediran aquestes dades referides a expedients, programes o línies d'ajudes efectivament acabats o esgotats. No se cediran dades d'expedients en tramitació.

A més, també se cedirà informació sobre els moviments d'entrada als escorxadors de Mallorca els darrers anys (com més anys, millor), que es podrà obtenir de les guies d'origen i sanitat pecuària.

Segona . La Universitat de les Illes Balears es compromet a tractar les dades cedides únicament amb finalitats estadístiques i científiques, per al desenvolupament d'un projecte de recerca que tindrà com a objectiu l'anàlisi de la ramaderia a Mallorca. La Universitat de les Illes Balears en cap cas no aplicarà o utilitzarà les dades cedides amb finalitats distintes de les esmentades, ni les comunicarà, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones o entitats.

Tercera . Una vegada feta l'aplicació de les dades, els llistats s'han de retornar a la Conselleria d'Agricultura i Pesca, així com qualsevol suport o document en el qual consti qualsevol dada objecte de tractament.

Quarta . La Universitat de les Illes Balears designa, com a encarregat del tractament del fitxer cedit, el senyor Jaume Binimelis Sebastián en la condició de professor de Geografia Humana del Departament de Ciències de la Terra de la Universitat de les Illes Balears.

En cas que la Universitat de les Illes Balears destini les dades a qualsevol altra finalitat, les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions d'aquest conveni, serà considerada responsable del tractament, i haurà de respondre de les infraccions en què hagi incorregut personalment.

Cinquena . La Universitat de les Illes Balears, pel sol fet d'esdevenir receptor de les dades comunicades, s'obliga a complir les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.

Sisena . Tant la Conselleria d'Agricultura i Pesca com la Universitat de les Illes Balears han d'adoptar les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar que siguin alterades, que es perdin o que se'n faci un tractament o s'hi tingui un accés no autoritzat.

Setena . La Universitat de les Illes Balears, en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal, està obligada al secret professional respecte d'aquestes dades i té el deure de guardar-les, obligacions que subsistiran encara després de finalitzar l'aplicació del les dades cedides.

Vuitena . La Conselleria d'Agricultura i Pesca es reserva el dret a procedir a la dissociació de les dades a fi que la informació no pugui ser associada a persona identificada o identificable.

Novena . La Universitat de les Illes Balears lliurarà a la Conselleria el resultat de les investigacions i els informes i memòries elaborats en el desenvolupament del projecte per al qual se sol·licita la cessió de dades.

I com a prova de conformitat, així com per a la deguda constància, i en la representació que tenen, les parts subscriuen el present conveni, en dos exemplars, al lloc i en la data de l'encapçalament.

Per la Conselleria d'Agricultura i Pesca,

Margalida Moner
Consellera

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 26 d'octubre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de febrer de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).