Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol de col·laboració per a la IV Fira de la Ciència de les Illes Balears, entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació) i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 3 de març de 2005

REUNITS

D'una part la COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS, representada per l'Hble. Sr. Luis A. Ramis de Ayreflor Cardell, conseller d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears, nomenat pel Decret del President del Govern de les Illes Balears 7/2003 de 30 de juny de 2003, amb competència per autoritzar convenis i acords que l'ha estat atribuïda segons els articles 11 b) i c) en relació amb l'article 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim Jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

De l'altra l'Excel·lentíssim i Magnífic Sr. Avel·lí Blasco Esteve, rector de la UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (en endavant UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitat, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears.

Ambdues parts actuen en nom i representació dels esmentats càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar. Per això,

EXPOSEN

1. Que amb data 12 de juliol de 2000 es va signar un Conveni Marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, per tal d'establir la col·laboració institucional i permanent entre les dues entitats, per desenvolupar actuacions a través de les conselleries que constitueixin el Govern.

Que el Conveni Marc de col·laboració estableix que s'ha de desenvolupar a iniciativa de cadascuna de les parts amb la realització de protocols.

2. Que la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, en el marc competencial que li reconeix la legislació vigent, manifesta el seu interès en continuar la col·laboració establerta amb la UIB per al desenvolupament de la investigació científica i tecnològica a les Illes Balears, en especial el marc d'actuació propi de la UIB.

3. Que la UIB també manifesta el seu interès en la continuació de col·laboració específica amb la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, en relació amb l'enfortiment de l'actuació de la Universitat en les activitats relacionades amb la Investigació i el Desenvolupament Tecnològic.

4. Que la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació pretén seguir ampliant les seves actuacions amb la Universitat respecte a les estipulades a anteriors protocols.

5. Que el I Pla de Recerca i Desenvolupament Tecnològic de les Illes Balears, elaborat per la Conselleria que aleshores tenia les competències, va ser aprovat el 21 desembre de 2001 pel Consell de Govern.

6. Que el I Pla de Recerca i Desenvolupament Tecnològic de les Illes Balears tenia com a objectiu entre altres, fomentar l'interès social per la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

7. Que el proper Pla de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (2005-2008), que s'està elaborant actualment, dóna continuïtat a l'objectiu abans esmentat de foment de l'interès social per la investigació, la tecnologia i la innovació.

8. Que, per assolir-lo, cal impulsar aquells aspectes culturals i socials que afavoreixin en la societat balear un augment de la cultura científica i tècnica, i de l'interès pels assumptes científics que estan cada dia més presents en la nostra vida quotidiana. La dificultat que té el ciutadà comú per comprendre els canvis científics obliga a fer un esforç de divulgació per part de les institucions relacionades amb la investigació, i afavorir nous camins i noves formes per fer arribar als ciutadans els coneixements necessaris perquè puguin comprendre les oportunitats i els riscos de les noves tecnologies, amb l'objectiu d'augmentar la seva confiança en la innovació i en la seva capacitat per prendre decisions en aquest sentit.

9. El mecanismes que permeten assolir aquest objectiu es concreten en emprendre accions per motivar els estudiants en la investigació i fer arribar als ciutadans els coneixements científics i la investigació actual. En definitiva, que aconsegueixin elevar la cultura científica de la societat.

10. Durant els anys 2002, 2003 i 2004 es van realitzar la I,II i III Fira de la Ciència de les Illes Balears i varen tenir un èxit de participació i alhora d'aprovació per part de tots els sectors de la societat. Es van superar fins i tot les expectatives més optimistes en les tres ocasions.

11. La darrera edició es va fer arribar a l'illa d'Eivissa. D'aquesta manera la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació ampliava l'abast de la III Fira de la Ciència de les Illes Balears per poder apropar la cultura científica al màxim de ciutadans. És per aquest motiu que enguany es farà, a més de Palma, també a Menorca.

12. Per tot això, aquest conveni té com a finalitat el finançament de les actuacions en matèria de divulgació científica les quals es concretaran en la IV Fira de la Ciència de les Illes Balears que es durà a terme els dies 17, 18 i 19 de març a Menorca i el 28, 29 i 30 d'abril a Palma.

La realització d'aquesta IV Fira de la Ciència de les Illes Balears té entre altres els següents objectius:

  • Estimular el desenvolupament de la capacitat creativa i científica dels estudiants.
  • Potenciar la investigació i el treball en equip a partir d'experiències sistematitzades.
  • Divulgar els coneixements científics i tecnològics, i construir una tradició pròpia.
  • Oferir un espai d'intercanvi de projectes, experiències i idees, entre els estudiants, els educadors i la comunitat científica i tecnològica en general.
  • Afavorir una actitud positiva envers la ciència i la tecnologia.

Per tot això ambdues parts,

ACORDEN

Primer. Signar el present protocol de cooperació, que s'inclourà com annex del conveni Marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears de data 12 de juliol de 2000.

Segon. Materialitzar l'objectiu d'aquest protocol mitjançant el finançament de les activitats derivades de la IV Fira de la Ciència de les Illes Balears.

Tercer. La Universitat de les Illes Balears aportarà els medis materials, humans i el suport tècnic necessaris per a dur a terme les activitats corresponents, tant a l'edició de Palma com a la de Menorca.

Quart. L'aportació de la Direcció General d'R+D+I per al finançament de les activitats derivades de la participació de la UIB a la IV Fira de la Ciència serà de 60.000 euros que tenen com a finalitat el finançament de les despeses ocasionades amb motiu de la l'organització i participació de les diferents activitats que es desenvoluparan als estands de la UIB a la IV Fira de la Ciència de les Illes Balears que es realitzarà a Palma i a Menorca.

Cinquè. La quantitat de 60.000 euros que la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació aportarà a la UIB es podrà cofinançar amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), i anirà a càrrec de la partida pressupostària 14901 541A01 44100 00 del pressupost de l'any 2005.

Sisè. Pel que fa referència al pagament es realitzarà quan la UIB presenti a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació una certificació documentada del compliment del objecte d'aquest protocol, abans del 31 d'octubre de 2005.

D´acord amb l´article 25, del Decret 75/2004 de 27 d'agost , desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, s´eximeix de presentar aval bancari a la Universitat de les Illes Balears.

Setè. La vigència del present protocol s'entén des del dia de la seva signatura fins a la justificació del compliment del seu objecte en el termes prevists a la clàusula sisena anterior.

Vuitè. Les renúncies que es produeixin implicaran l'anul·lació de les ajudes corresponents i el reintegrament de les quantitats percebudes per part de la UIB sempre que corresponguin a prestacions no realitzades.

Novè. Ambdues parts acorden que les divergències que puguin sorgir com a conseqüència, de la interpretació, aplicació i execució del present conveni, seran resoltes, sempre que sigui possible, de mutu acord, dins el sí de l'òrgan constituït a l'efecte.

Desè. A tot allò no previst en aquest Conveni, s'aplicarà allò establert al conveni Marc subscrit el dia 12 de juliol de 2000.

Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, LUIS A. RAMIS DE AYREFLOR CARDELL
Rector de la Universitat de les Illes Balears, AVEL·LÍ BLASCO ESTEVE

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de gener de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de febrer de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).