Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament

Palma, 22 de març de 2005

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyora Maria Rosa Puig Oliver, consellera de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears en virtut del Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears.

De l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en virtut del Decret 47/2003, de 9 de maig, pel qual se'l nomena rector de la UIB.

ACTUEN

La primera, en virtut de les facultats que li atribueix la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El segon, com a representant de la Universitat de les Illes Balears, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

MANIFESTEN

1. Que el 12 de juliol de 2000 el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears subscrigueren un conveni marc de col·laboració general, a partir del qual ¿segons la clàusula segona dels acords¿ poden fer-se convenis que s'han d'adjuntar al conveni general esmentat. D'una altra banda, la clàusula quarta estableix que qualsevol actuació que ambdues parts vulguin dur a terme s'ha de formalitzar a través d'un conveni específic.

2. Que la Conselleria de Presidència i Esports, a través de la Direcció General de Cooperació, executa la política del Govern de les Illes en matèria de cooperació al desenvolupament. És voluntat de la Conselleria que aquesta cooperació es dugui a terme amb la màxima qualitat, cosa que significa comptar amb professionals capacitats a les Illes i als països empobrits, per tal que siguin generadors de processos de desenvolupament.

3. Que la Universitat de les Illes Balears està treballant en projectes de cooperació al desenvolupament amb universitats de països empobrits, i també en la sensibilització de la comunitat universitària envers les desigualtats existents. És voluntat de la UIB contribuir a la tasca que les Illes fan per superar la pobresa al món, i específicament en la generació de les condicions d'una cooperació de qualitat i eficaç, amb la garantia d'actualització del coneixement científic que la institució universitària pot oferir. La UIB és membre del Consell de Cooperació de les Illes Balears, òrgan que assessora les polítiques que duu a terme el Govern de les Illes Balears.

4. Que la Conselleria de Presidència i Esports i la Universitat de les Illes Balears han subscrit diversos convenis de col·laboració en matèria de cooperació al desenvolupament, concretament el 6 d'agost de 2001, el 3 de maig de 2002, el 3 de març de 2003 i el 12 de març de 2004. Aquests convenis han estat executats satisfactòriament i s'han dut a terme determinades accions, que es preveu continuar en aquest conveni i afegir-n'hi altres de noves.

Per tot això, subscriuen aquest conveni, que es regeix pels següents

PACTES

1. Per contribuir a la cooperació al desenvolupament dels pobles empobrits del món, s'han de dur a terme les activitats següents:

a) Elaboració del material adient per implantar a distància un curs de postgrau d'especialista universitari en cooperació internacional, que s'ha d'impartir durant l'any 2006. Els continguts del curs i l'organització es descriuen en l'annex 1 d'aquest conveni.

b) Realització de 3 cursos curts en matèria de cooperació al desenvolupament a la Universitat de les Illes Balears. Els continguts i l'organització es descriuen en l'annex 2 d'aquest conveni.

c) Convocatòria d'un premi de recerca sobre cooperació al desenvolupament i publicació d'un dels premis de recerca concedits en anys anteriors. Aquestes accions es descriuen en l'annex 3 d'aquest conveni.

d) Convocatòria de beques per tal que els alumnes de la Universitat de les Illes Balears facin les pràctiques en països en vies de desenvolupament durant el curs acadèmic 2005¿2006. Aquesta acció es descriu en l'annex 4 d'aquest conveni.

e) Realització d'un curs sobre turisme sostenible emmarcat en el programa «Azahar» de cooperació en temes mediambientals a la Mediterrània. L'acció es descriu en l'annex 5 d'aquest conveni.

f) Programa de voluntariat universitari en temes de cooperació per al desenvolupament. Les accions se descriuen en l'annex 6 del conveni.

g) Suport a programes de cooperació generats per equips de la Universitat de les Illes Balears. Aquesta acció es descriu en l'annex 7.

h) Accions de suport a universitats de països en vies de desenvolupament. Es descriu en l'annex 8.

i) Realització del IV Seminari Internacional de Cooperació a la UIB. Acció descrita en l'annex 9.

2. Obligacions de les parts

 1. La Conselleria de Presidència i Esports es compromet a abonar la quantitat de tres-cents vuitanta mil euros (380.000,00 euros) a la UIB, amb càrrec a la partida pressupostària 23401.134A01.44113.00. El 100% d'aquesta quantitat s'ha de pagar per anticipat, sense perjudici de les justificacions de les accions executades com s'indica en l'apartat c) d'aquest pacte segon, en els terminis següents:
  ¿ En el moment en què se signi aquest conveni s'ha d'emetre l'ordre de pagament del 60% del total dels recursos previstos, 228.000,00 euros.
  ¿ L'ordre de pagament del 40% del total, 152.000,00 euros, es farà el mes de setembre de 2005.

 2. Les quanties per dur a terme les activitats convingudes s'han de distribuir de la manera següent:
  ¿ Quaranta-sis mil vuit-cents cinquanta euros (46.850 euros) per elaborar el material per al Curs de postgrau d'especialista universitari en cooperació internacional.
  ¿ Quaranta-tres mil set-cents quaranta euros (43.740 euros) per fer tres cursos de formació en matèria de cooperació al desenvolupament.
  ¿ Deu mil euros (10.000 euros) per a la convocatòria a l'any 2005 d'un premi de recerca sobre la cooperació al desenvolupament.
  ¿ Quatre mil cinc-cents euros (4.500 euros) per publicar un dels premis de recerca concedits en anys anteriors.
  ¿ Cinquanta-dos mil cinc-cents euros (52.500 euros) perquè alumnes de la Universitat de les Illes Balears facin pràctiques en països en vies de desenvolupament.
  ¿ Trenta-quatre mil euros (34.000,00 euros) per dur a terme un curs sobre turisme sostenible emmarcat en el programa «Azahar» de cooperació en temes mediambientals a la Mediterrània.
  ¿ Seixanta mil euros (60.000 euros) per a un programa de voluntariat universitari en temes de cooperació per al desenvolupament.
  ¿ Vuitanta-set mil dos-cents deu euros (87.210 euros) per donar suport a projectes de cooperació generats per equips de la Universitat de les Illes Balears.
  ¿ Vint-i-tres mil dos-cents euros (23.200 euros) per accions de suport a universitats de països en vies de desenvolupament
  ¿ Divuit mil euros (18.000 euros) per dur a terme el IV Seminari Internacional de Cooperació a la UIB.

 3. La Conselleria de Presidència i Esports s'obliga a:
  ¿ Aprovar el contingut dels annexos i determinar la forma d'executar-los.
  ¿ Designar dos membres de la Conselleria, que constitueixen, juntament amb dos membres de la UIB, una comissió per fer el seguiment dels projectes concretats als annexos.
  ¿ A través dels membres que hagi designat, fer un seguiment periòdic dels projectes que, en virtut d'aquest conveni ha de dur a terme la Universitat; també pot demanar informació en qualsevol moment sobre aquests projectes.

 4. La Universitat de les Illes Balears s'obliga a:
  ¿ Designar dos membres de la UIB, que constitueixen, juntament amb dos membres de la Conselleria, una comissió per fer el seguiment dels projectes concretats als annexos
  ¿ Organitzar i dur a terme les activitats descrites en el primer punt dels pactes d'aquest conveni
  ¿ Justificar mitjançant factures o altres documents acreditatius les despeses realitzades pel total de l'import concedit, com a màxim 60 dies després que acabi cada una de les activitats.
  ¿ Informar de les aportacions econòmiques a les accions quan aquestes tinguin altres fonts de finançament
  ¿ Lliurar a la Direcció General de Cooperació de forma periòdica informes tècnics de seguiment de totes les accions que romanen obertes, tant del conveni en vigor com de convenis anteriors
  ¿ Lliurar a la Direcció General de Cooperació informes finals dels cursos, amb les dades de l'explotació i tabulació de les enquestes realitzades amb aquesta finalitat.
  ¿ Informar la Direcció General de Cooperació de les propostes de programes i professorat dels cursos i seminaris amb temps suficient per poder fer propostes
  ¿ Facilitar la informació que en qualsevol moment pugui sol·licitar-li la Conselleria de Presidència i Esports
  ¿ Participar en els espais de seguiment que aquest conveni estableixi
  ¿ Donar comptes de l'actuació quan ho requereixi la Direcció General de Cooperació.
  ¿ Fer constar el suport de la Conselleria de Presidència i Esports en tot el material de difusió de les activitats i en les publicacions i els materials tècnics que puguin derivar-se'n, incorporant-hi el seu logotip.
  ¿ Difondre les accions descrites en el conveni

3. Totes les despeses previstes per aquest conveni s'imputen a l'exercici econòmic de 2005. En el cas de produir-se romanent en l'assignació d'alguna de les accions previstes en el conveni, aquest es pot incorporar a una altra de les accions previstes, sempre que la UIB motivi i sol·liciti per escrit el canvi i tingui l'autorització de la Direcció General de Cooperació.

4. Es constituirà una comissió mixta d'aquest conveni formada per dos membres de la Conselleria de Presidència i Esports, que ha de designar la consellera de Presidència i Esports, i dos membres de la UIB, per fer el seguiment i les propostes concretades en els annexos. S'ha de reunir amb caràcter ordinari bimestralment i amb caràcter extraordinari a petició d'una de les parts. La comissió pot sol·licitar la participació de terceres persones per tractar sobre aspectes específics del conveni. Aquesta comissió ha d'informar de la seva actuació la comissió mixta establerta en el conveni marc de 12 de juliol de 2000 entre la UIB i el Govern de les Illes Balears.

5. Aquest conveni té vigència des que se signi fins dia 31 de desembre de 2005.

6. Aquest conveni es resoldrà, amb l'audiència prèvia de les parts, per l'acord mutu o per l'incompliment de qualsevol dels punts que s'hi estableixen. En cas d'incompliment per part de la Universitat, ha de tornar els diners que li hagin estat pagats i que no hagi executat d'acord amb el que disposa aquest conveni.

7. Aquest conveni està exclòs de l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en virtut del que hi estableix l'article 3.1c).

8. Les qüestions litigioses que se'n puguin derivar, atesa la seva naturalesa jurídica administrativa, s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signen en dos exemplars.

El rector de la Universitat de les Illes Balears

 

La consellera de Presidència i Esports

 

Avel·lí Blasco Esteve
Maria Rosa Puig Oliver

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de gener de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de febrer de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEXOS

Annex 1.Elaboració dels materials per impartir completament a distància el Curs de postgrau d'especialista universitari en cooperació internacional

En el marc dels convenis de 2001, 2003 i 2004, s'han dut a terme tres edicions del Curs d'especialista universitari en cooperació internacional, amb un resultat totalment satisfactori. Atès que persones de totes les illes han de poder beneficiar-se del curs i per permetre que alumnes d'altres indrets, sobretot de països empobrits, puguin fer aquests estudis, per a l'any 2005 es preveu una acció destinada a possibilitar les sessions no presencials, com es l'elaboració sistematitzada dels continguts del curs.

Per tal de possibilitar aquesta acció, és necessari elaborar material didàctic que inclogui els continguts teòrics de les sessions. Tenint en compte que el curs consta de tres parts diferenciades ¿160 hores de classes, 55 hores de pràctiques a entitats dedicades a la cooperació i 35 hores d'un treball final¿, la idea és que es vagin reduint les 160 hores de sessions presencials.

En aquest sentit, durant els anys 2003 i 2004 s'han anat elaborant materials de pràcticament el 44% dels continguts del curs. S'han editat tres llibres en català i en castellà, que corresponen als mòduls 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 17.

El primer text s'edità el 2003 amb el títol Entorn social, jurídic i econòmic de la cooperació per al desenvolupament. Inclou els continguts dels mòduls 1, 2 i 3 (un 19 % del curs).

El segon llibre, publicat el 2004, és Iniciatives de l'economia solidària, que correspon al mòdul 17 (un 12 % del curs).

El tercer llibre duu per títol Concepte, legislació i polítiques de la cooperació per al desenvolupament i correspon als mòduls 4, 5 i 6 (el 13 % del curs). La publicació està prevista per al mes de febrer de 2005.

1. Durant l'any 2005 es pretén elaborar el material següent:

 • Llibre 4: que inclourà els mòduls 9 i 10 (un 15% dels continguts teòrics del curs).
 • Llibre 5: que inclourà els mòduls 11 i 12 (un 16 % del curs).
 • Llibre 6: que inclourà els mòduls 13, 14, 15 i 16 (un 13 % de les sessions del curs).

2. Els materials del curs s'editaran en català i en castellà.

3. Temporització

Durant l'any 2005 es disposarà de material didàctic que correspondrà al 88% de les classes del curs.

Es preveu que el curs es torni a fer durant el curs acadèmic 2006-2007 i que a finals de 2006 estigui publicat el darrer llibre dels mòduls 7 i 8, la qual cosa significa que s'haurà editat el 100% dels continguts teòrics.

D'aquesta manera, l'edició següent del curs (2007-2008) es podria fer completament a distància, encara que s'ha d'analitzar la metodologia més adient.

4. Organització i coordinació

La comissió mixta de seguiment del conveni ha d'actuar com a comissió assessora de les accions corresponents i s'ha de reunir com a mínim abans que s'iniciï el procés d'edició. A aquesta comissió assessora, hi ha d'assistir el director del curs.

La direcció, la coordinació i la gestió del procés d'elaboració i edició corresponen íntegrament a la UIB, que disposarà les seves instal·lacions i els seus recursos materials per dur-ho a terme.

5. Pressupost

El pressupost total és de 46.850 euros.

Annex 2. Realització de tres cursos monogràfics en matèria de cooperació al desenvolupament

La Conselleria de Presidència i Esports i la UIB pretenen posar a l'abast dels ciutadans un ampli ventall d'accions formatives que cobreixin els distints nivells formatius, per això organitzaran durant el 2005 tres cursos formatius introductoris o monogràfics especialitzats.

1. Curs introductori sobre la perspectiva de gènere en la cooperació al desenvolupament (20 hores)

Aquest curs es fa en el marc del conveni amb l'African Center for Gender and Development de la Comissió Econòmica per Àfrica de Nacions Unides (Addis Abeba).

2. Curs monogràfic sobre drets humans i protecció dels grups humans més vulnerables (40 hores)

3.Curs monogràfic sobre comptabilitat per a ONGD (40 hores)

Característiques dels cursos

1. Persones destinatàries dels cursos

Les persones participants en el curs no han de comptar necessàriament amb estudis universitaris. Per seleccionar les persones participants, es considerarà com a mèrit que les sol·licitants estiguin fent feina activament en temes de cooperació. Es procurarà que puguin participar-hi persones de Menorca i de les Pitiüses.

El nombre màxim d'alumnes per curs serà de 30.

2. Durada dels cursos i dates d'edició

Els cursos introductoris tenen una durada de 20 hores.

Els cursos monogràfics tenen una durada de 40 hores.

Tots els cursos hauran de començar i acabar l'any 2005.

Es procurarà la seva distribució al llarg dels segon i quart trimestres de l'any.

3. Difusió, matrícula i lloc on s'impartiran

La Universitat de les Illes Balears confeccionarà materials de difusió dels cursos, que seran aprovats de comú acord amb la Direcció General de Cooperació, la qual podrà fer ús dels materials per inserir-los a la seva pàgina web i per distribuir-los entre les ONGD.

Els cursos seran gratuïts per a les persones residents a les Illes Balears i es duran a terme en instal·lacions i amb els recursos tècnics de la Universitat de les Illes Balears.

4. Reserva de places

L'Administració de la comunitat autònoma i la UIB es reservaran, cada una i en cada un dels cursos, 1 plaça per a tècnics propis. També es reservaran un màxim de cinc places per a participants en el programa de voluntariat de la UIB en cooperació al desenvolupament.

5. Certificat i crèdits

Les persones participants que compleixin les condicions d'aprofitament que s'estableixin obtindran un certificat de la UIB. S'estudiarà en cada cas l'atorgament de crèdits acadèmics per als cursos esmentats.

6. Pressupost

En cas que els ingressos superin el pressupost dels curs, es podran fer servir per una altra activitat d'aquest conveni. La Comissió Mixta de Seguiment ha de decidir la finalitat d'aquests doblers.

El pressupost és de 43.740 euros, distribuït d'aquesta manera:

¿ Per al curs introductori «La perspectiva de gènere en la cooperació al desenvolupament», de 20 h, es destinaran 28.240 euros, dels quals 9.957 euros són en concepte de desplaçaments de professorat i 7.412 euros en concepte de traducció simultània.

¿ Per el curs monogràfic «Drets humans i protecció dels grups humans més vulnerables», de 40 hores, es destinaran 6.000 euros, més 3.500 euros addicionals per a desplaçaments i estades del professorat especialista.

¿ Per el curs monogràfic «Comptabilitat per a ONGD», de 40 hores, es destinaran 6.000 euros.

Correspon a la UIB el 20% en concepte de despeses de gestió i d'organització, excepte pel que fa a les despeses de desplaçament de professorat i de traducció simultània del curs «La perspectiva de gènere en la cooperació al desenvolupament».

Annex 3. Convocatòria d'un premi de recerca sobre la cooperació al desenvolupament i publicació d'un dels premis de recerca concedits en anys anteriors

Premi de recerca

Aquesta iniciativa respon a diverses consideracions:

¿ Fomentar la recerca en l'àmbit de la cooperació ja que es contribueix a una intervenció amb majors possibilitats d'èxit, es dóna solució a possibles errades que la recerca fa evidents i, en definitiva, s'incrementa la qualitat de la cooperació al desenvolupament.

¿ Motivar els investigadors en un tema que disposa de pocs recursos dedicats a la recerca.

¿ Col·laborar en la formació de futur personal investigador.

¿ Poder transferir resultats de la recerca a les pràctiques.

Requisits de les persones destinatàries

¿ Tenir titulació universitària.

Es poden presentar projectes individuals o de grups de tres persones, com a màxim. Si els projectes no són presentats per professorat de la UIB, han d'estar avalats per un professor o una professora d'aquesta Universitat.

Criteris per a la presentació

1. Presentar un projecte de recerca que ha d'incloure, com a mínim:
¿ Justificació, objectius/hipòtesis de treball, metodologia, mitjans, temporalització i currículum dels investigadors.
¿ Cal presentar: nom, adreça, telèfons i NIF dels autors, certificat de notes, excepte en el cas de professorat universitari.

2. Presentar un informe intermedi de l'estat del projecte.

3. Presentar la memòria de la recerca, en paper i en suport informàtic, com a màxim dotze mesos després des de la concessió del premi.

4. Juntament amb la memòria d'investigació, se n'ha de presentar un informe resumit amb l'objectiu de facilitar-ne la divulgació.

Excepcionalment, poden aprovar-se ajornaments, amb una justificació prèvia.

Cada document, projecte, informe intermedi i memòria final ha de tenir l'aval d'un professor o una professora de la UIB, que s'ha de comprometre des del principi a fer-ne el seguiment.

Criteris administratius

1. L'anunci de la convocatòria s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears .

2. El premi s'abonarà en dos terminis. El primer (50%), en el moment de l'adjudicació; el segon (50%), un cop finalitzada la recerca amb la presentació de la memòria d'investigació.

Publicació i ús de la informació

La Conselleria de Presidència i Esports es reserva el dret de publicar el treball premiat depenent de la seva rellevància i de la disponibilitat pressupostària. També es reserva el dret de l'ús del contingut de la investigació, sense perjudici del que estableix la legislació en matèria de drets d'autor.

Procediment d'adjudicació del premi

1. Per valorar els treballs presentats es constituirà un jurat format per:

¿ La directora general de Cooperació i un/a tècnic/a de la Direcció General.

¿ Dos membres designats per la Universitat de les Illes Balears, un dels quals ha d'actuar com a secretari.

2. Les funcions del jurat són:

¿ Elaborar les bases del premi.

¿ Valorar els projectes d'investigació.

¿ Fer el seguiment del procés de recerca i valorar l'informe intermedi.

¿ Aprovar les sol·licituds d'ajornament que es presentin.

A més de concedir el premi de recerca, es publicarà un dels premis de recerca concedits en anys anteriors.

Pressupost

El pressupost és de 14.500 euros (10.000 euros corresponen al premi i 4.500 euros a la publicació)

Annex 4. Realització de pràctiques d'alumnes de la Universitat de les Illes Balears en països empobrits d'Amèrica Central, Amèrica del Sud i Àfrica

La cooperació al desenvolupament no s'ha de plantejar només en la perspectiva del finançament d'accions. La transferència de coneixements científics i tècnics juga un paper cabdal en el desenvolupament dels pobles.

D'una altra banda, la incorporació de joves universitaris a les accions de desenvolupament contribueix a sensibilitzar-los, però també a la seva formació en un context molt distint a l'entorn habitual.

L'experiència pràctica dels tres convenis anteriors ha estat plenament satisfactòria en el desenvolupament d' aquesta actuació.

Accions

Dotació d'ajudes per dur a terme pràctiques d'alumnes en països empobrits, en el marc de projectes que financen la Direcció General de Cooperació o altres organismes i difusió de les activitats realitzades.

La determinació dels llocs de pràctiques es farà a partir de l'oferta de llocs que facin els centres. L'alumnat ha de sol·licitar la beca per fer les pràctiques en un dels llocs oferts pel centre corresponent.

Criteris

¿ S'entén per pràctiques la realització del projecte fi de carrera i les activitats que formen part del pràcticum oficial dels estudis, i també les pràctiques que els centres convaliden com a crèdits de lliure configuració.

¿ Les pràctiques han de comportar algun tipus de benefici per a la cooperació a les Balears. A més, tots els alumnes s'obliguen a fer una activitat de difusió de la seva experiència per sensibilitzar la societat de les Illes Balears.

¿ Tant el benefici que es preveu de les pràctiques per a la cooperació a les Balears com el pla per difondre-les, ja sigui en terme d'anàlisi de necessitats d'un territori, d'avaluació d'un projecte, de l'elaboració de materials de treball, etc. ha de figurar a la descripció de cada un dels llocs de pràctiques objecte de convocatòria.

¿ La sistematització de les actuacions s'ha de presentar en una memòria de pràctiques, de la qual s'ha de lliurar un resum amb les dades més significatives a la Direcció General de Cooperació.

¿ El seguiment acadèmic de l'alumnat en pràctiques correspon a la UIB.

Selecció de persones beneficiàries

La selecció de les persones beneficiàries la farà una comissió de selecció formada per dos membres del Vicerectorat de Relacions Exteriors de la UIB i dos membres de la Direcció General de Cooperació.

Pressupost

El pressupost total és de 52.500 euros, dels quals 49.000 euros són per a beques i 3.500 euros per a material, logística i assegurança.

Les beques han d'incloure una despesa de viatge de 1.000 euros (igual en totes les beques) i un ajut específic per a desplaçaments que pot variar segons el lloc on es facin les practiques, d'acord amb la decisió de la comissió de seguiment.

Annex 5. Realització d'un curs sobre turisme sostenible destinat a tècnics de països pobres de la ribera mediterrània, en el marc del programa «Azahar»

La Direcció General de Cooperació participa en una xarxa d'administracions, coordinades per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional, que desenvolupa el programa «Azahar» sobre cooperació en temes mediambientals a la Mediterrània.

El programa «Azahar» compta amb una línia de formació de tècnics d'altres països en temes propis del programa. Entre aquests temes hi ha el turisme sostenible.

La UIB compta amb els experts i els coneixements en aquesta matèria que poden transferir-se a altres països per tal de procurar un desenvolupament sostenible.

Durant l'any 2004 i en virtut de l'annex 5 del conveni subscrit entre la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears i la UIB, es dugueren a terme les tasques de programació del Seminari Avançat sobre Gestió Mediambiental de l'Activitat Turística. Aquestes tasques varen incloure la programació completa del seminari (justificació, metodologia, mitjans materials, programa de cadascuna de les sessions, pressupost, etc.), i també el disseny i l'elaboració dels materials de difusió, la planificació de la logística per atendre l'alumnat, i la coordinació amb l'AECI per dur a terme l'acció. Aquestes tasques culminaren amb l'aprovació final del Seminari per part de l'AECI.

Aquest Seminari Avançat beneficiarà 22 experts de Marroc, Algèria, Tunísia, territoris palestins, Egipte, Jordània, Líban, Bòsnia i Herzegovina, Sèrbia i Montenegro, Albània i Turquia. Es dirigeix a professionals i funcionaris de les administracions públiques que puguin promoure des de les seves institucions la implantació de polítiques i estratègies de suport a una gestió mediambiental sostenible en el sector turístic.

En conseqüència, durant l'any 2005 s'han de dur a terme les tasques necessàries per preparar i realitzar amb èxit el seminari, que està previst per al mes de novembre de 2005.

D'acord amb la proposta de cofinançament aprovada per l'AECI i la Direcció General de Cooperació, aquesta aportarà durant 2005 a la UIB l'import de trenta-quatre mil euros (34.000 euros), destinats a l'execució del Seminari Avançat, i més en concret a les tasques següents:

¿ Pagaments als ponents que hi participaran.

¿ Desplaçaments interns dels participants.

¿ Costos de traducció simultània i de textos.

¿ Despeses de comunicacions, direcció i coordinació.

Pressupost: El pressupost és de 34.000 euros.

Annex 6. Programa de voluntariat universitari

La Universitat de les Illes Balears i la Direcció General de Cooperació pretenen implicar un ampli ventall de persones joves en activitats de cooperació al desenvolupament; per fer-ho es plantegen crear una borsa de voluntariat universitari, que dugui a terme, entre d'altres, les activitats següents:

¿ Promoure la participació dels membres de la comunitat universitària en projectes de cooperació ja existents.

¿ Organitzar una diada anual en el campus universitari sobre la situació dels països empobrits i la cooperació.

¿ Dur a terme activitats de recollida de recursos econòmics i tècnics, donacions o altres per aportar als projectes de cooperació que farà la UIB.

¿ Crear un dispositiu d'emergència per a situacions de crisis humanitàries.

¿ Sensibilitzar la comunitat universitària a través de distints tipus d'activitats: conferències, materials informatius, etc.

¿ Participar en activitats ciutadanes (diades, mostres¿).

¿ Organitzar exposicions sobre països o problemàtiques.

¿ Sensibilitzar la societat en general a partir de l'organització d'activitats per part de la comunitat universitària.

¿ Gestionar i mantenir la base de dades de voluntariat en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament .

¿ Facilitar l'accés de les ONGD a la informació i a la base de dades del voluntariat en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament.

¿ Mantenir la informació actualitzada del programa a la web de la UIB.

Poden participar en aquest programa exalumnes de la UIB. Igualment, i malgrat que és un programa adreçat principalment a alumnat universitari, poden participar-hi els altres membres de la comunitat universitària (professorat, personal d'administració i serveis i personal dels serveis externs contractats per la UIB).

Correspon a la UIB coordinar aquest programa, que hi destinarà personal tècnic i de suport a temps parcial.

Es podran organitzar activitats en col·laboració amb la Direcció General de Cooperació, que podrà posar a disposició del programa materials d'exposició i publicacions.

Pressupost: El pressupost és de 60.000 euros.

Annex 7. Convocatòria d'ajuts per dur a terme projectes de cooperació per al desenvolupament

1. L'objectiu dels projectes és que els membres de la comunitat universitària transfereixin coneixements; per tant, els projectes poden ser de recerca, de formació d'experts, de disseny de plans o de transferència tecnològica en temes com:

¿ Construcció, reforma i equipament de centres universitaris, centres de recerca, centres de formació de formadors, estacions ecològiques o altres centres de formació superior, amb la formació corresponent.

¿ Avaluació de condicions ambientals d'àrees protegides, parcs naturals, etc.

¿ Millora de les condicions ambientals en el tractament d'aigües, residus, recuperació d'àrees naturals¿

¿ Participació en l'elaboració de plans de desenvolupament regional en qualsevol àrea temàtica (tecnologies, salut, educació, habitatge, turisme, gènere, etc.).

¿ Catalogació, conservació i difusió del patrimoni natural, històric i cultural.

¿ Introducció d'energies renovables.

¿ Introducció de tecnologies de la informació i la comunicació.

2. Condicions de desenvolupament

¿ Els projectes han de comptar necessàriament amb una universitat del país beneficiari, administració pública o entitat sense ànim de lucre, que ha d'actuar com a contrapart.

¿ L'entitat que actuï com a contrapart és la responsable directa de la posada en funcionament del projecte.

¿ Correspon a la UIB el seguiment dels projectes, la col·laboració tècnica i l'avaluació final.

¿ Els projectes objecte de finançament tindran una durada màxima de 12 mesos (comptadors des del moment en què s'iniciïn, que ha de ser necessàriament en el 2005).

3. Despeses subvencionables

¿ Viatges de persones participants en el projecte.

¿ Dietes de manutenció.

¿ Transport interior.

¿ Materials necessaris per realitzar el projecte a l'exterior. Aquests materials seran propietat de les entitats beneficiàries una vegada que finalitzi el projecte.

¿ Personal coordinador del programa d'ajuts.

Correspon a la UIB la coordinació d'aquest programa, que hi ha de destinar a temps parcial personal tècnic i de suport.

En cap cas, la UIB pot imputar despeses de gestió a aquesta acció. El professorat i altres participants no rebran cap compensació econòmica per la seva feina.

4. Gestió dels projectes

¿ L'elaboració, el seguiment i l'avaluació dels projectes correspondrà a equips de la comunitat universitària. Cada equip inclourà, com a mínim un/a professor/a especialista en la matèria objecte del projecte. També hi podran participar estudiants i personal d'administració i serveis.

¿ L'equip universitari pot desenvolupar el projecte en col·laboració amb altres entitats sense ànim de lucre de les Illes Balears.

5. Condicions econòmiques

Cada un dels projectes tindrà una ajut màxim en el marc d'aquest conveni de 18.000 _ , que la UIB haurà de destinar íntegrament al projecte. Els projectes poden obtenir aportacions d'altres institucions i entitats.

6. Selecció de projectes

¿ La UIB ha de fer una convocatòria pública de les ajudes entre la comunitat universitària, i ha de guardar els principis de concurrència i objectivitat.

¿ Els projectes s'han de presentar d'acord amb uns formularis.

Per tal de seleccionar els projectes s'ha de constituir una comissió avaluadora que ha de puntuar els projectes segons un barem.

7. Pressupost: El pressupost és de 87.210 euros.

Annex 8. Accions de suport a universitats de països en vies de desenvolupament

Col·laboració amb la xarxa Orion d'universitats iberoamericanes. La col·laboració es concreta en dues accions que són continuació de les realitzades en el marc del conveni 2004

1. Formació en gestió integral de zones costaneres

Es faran accions de formació (cursos i conferencies) sobre gestió integral de zones costaneres en diverses universitats iberoamericanes de la xarxa Orion. Les activitats es durant a terme en l'àmbit de formació de postgrau i inclouran activitats de camp sobre problemàtiques específiques a les zones costaneres dels països on es facin les activitats.

La UIB aporta els seus coneixements cientificotècnics i l'organització de l'activitat. Les universitats i els centres beneficiaris es faran càrrec de les despeses d'estada i manutenció en el període en què es dugui a terme l'activitat formativa.

Pressupost: El pressupost és de 5.000 euros, dels quals 4.000 euros són per a desplaçaments i per a allotjament i manutenció els dies intermedis entre la realització d'un i altre curs i 1.000 euros per material divulgatiu i suport a l'activitat.

2. Formació en infermeria

La col·laboració es realitzarà amb la Universitat Autònoma Juan Misael Saraco (UAJM) de Bolívia.

Les activitats són les següents:

(a) Curs bàsic d'iniciació a les cures dels malalts amb càncer. Curs semipresencial organitzat pel Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB.

(b) Curs bàsic de gestió de serveis oncològics. Curs semipresencial organitzat pel Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB.

(c) Assessorament per a la creació d'una base de dades de càncer, per part del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB.

(d) Estada de professorat de l'àrea medicoquirúrgica del Departament d'Infermeria i Salut Pública de la UAJMS a Mallorca per tal de: (i) formar-se en la cura de malalts amb càncer i l'organització de serveis d'infermeria oncològica, (ii) preparar un curs d'especialista universitari en gestió de serveis sanitaris.

(e) Estada de professorat de l'àrea maternoinfantil i de promoció de la salut de la UIB a la UAJMS per tal de formar-se en salut comunitària en contextos amb recursos escassos.

(f) Intercanvi d'alumnat dels estudis d'Infermeria de la UAJM i la UIB.

La UIB aporta els seus coneixements cientificotècnics i l'organització de l'activitat. La xarxa Orion dóna al suport informàtic i organitzatiu per a oferir el material en línia dels cursos semipresencials. La UAJM es farà càrrec de les despeses d'estada i manutenció de professorat de la UIB que es desplaci en el marc del conveni.

Pressupost total: 18.200 euros

¿ Desplaçament del professorat UIB (2 persones): 3.300 euros

¿ Desplaçament del professorat UAJM (3 persones): 5.400 euros

¿ Estada del professorat UAM: 2.500 euros

¿ Ajudes de viatge per a estudiants (2 UIB i 2 UAJM): 6.000 euros

¿ Material divulgatiu i de suport a l'activitat: 1.000 euros

Annex 9. Seminari Mediterrani de Cooperació i Desenvolupament Internacional a la Universitat de les Illes Balears

Amb la realització de la tercera edició d'aquest seminari la Direcció General de Cooperació vol consolidar les Illes Balears i la UIB com a fòrum acadèmic de discussió, amb una doble finalitat. D'una banda, donar a conèixer entre la societat balear els progressos en matèria d'economia internacional i desenvolupament econòmic mundials, de manera que les Illes es converteixin en el lloc on investigadors d'altres universitats facin públiques les conclusions de llurs estudis que sobre l'economia i la societat dels països subdesenvolupats han dut a terme. D'altra banda, aquests seminaris pretenen complementar els plans d'estudis de la UIB pel que fa a la temàtica relacionada amb l'economia dels països subdesenvolupats.

L'organització del seminari ha de fer constar en els materials de difusió i a la publicació de les ponències el suport del Govern de les Illes Balears. D'altra banda, ha de reservar una plaça per a l'assistència d'un tècnic de la Direcció General de Cooperació.

Pressupost: El pressupost és de 18.000 euros, que s'han de destinar a l'organització i a la publicació de les ponències dels participants.