Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Fundació Mateu Orfila, d'Investigació en Salut de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, per al desenvolupament de la especialitat d'infermeria obstetricoginecològica

Palma, 30 d'abril de 2004

REUNITS

D'una banda, l' Il·lustríssim Senyor Jaime Orfila Timoner, president del Patronat de la FUNDACIÓN MATEU ORFILA, d'Investigació en Salut, de les Illes Balears

I de l'altra, l'Excel·lentíssim Senyor Sergio Alonso Oroza, vicerector d'Ordenació Acadèmica, en nom de la Universitat de les Illes Balears.

EXPOSEN

Primer.- La FUNDACIÓ MATEU ORFILA, d'Investigació en Salut, de les Illes Balears, constituïda en virtut d'Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 8 de novembre de 2002, té per objecte gestionar mitjans i recursos al servei de l'execució de programes i projectes d'investigació clínica, bàsica o aplicada, desenvolupament tecnològic i innovació en el camp de la biomedicina y las ciències de la salut per contribuir a la promoció y protecció de la salut de la població, així com la realització de qualsevol altra activitat que pugui coadjuvar a la consecució dels fins fundacionals, i concretament té com a objectiu primordial dins les directrius del Patronat el fomentar la formació dels professionals sanitaris de les Illes Balears com a medi per a comptar dins el món de la investigació amb professionals amb una sòlida formació sanitària.

Segon.- La Conselleria de Salut i Consum ve desenvolupant, entre altres, funcions d'avaluació i inspecció dels serveis sanitaris, acreditació dels centres, els serveis i dels professionals sanitaris i polítiques de formació i d'investigació sanitària, les quals son exercides a través de la Direcció General d'Avaluació i Acreditació, i en aquesta línia s'ha detectat la necessitat del Servei Sanitari de les Illes Balears de comptar amb titulats en l'especialitat d'Infermeria Obstetricoginecolòlica.

Tercer.- La Universitat de les Illes Balears té entre les seves missions implantar cicles formatius així com desenvolupar la investigació científica en tots els àmbits i nivells. Impulsar la formació permanent, actualització i promoció del personal docent i investigador i d'administració i serveis de la Universitat.

Quart.- La llei 44/2003, d'Ordenació de les professions sanitàries ha vengut a establir el marc dins el qual s'ha de desenvolupar la formació dels professionals sanitaris i estableix els principis rectors de l'actuació formativa i docent en l'àmbit de les professions sanitàries, a més estableix l'obligació per part de les institucions de fomentar la formació continuada dels professionals sanitaris.

Cinquè.- L'Ordre del Ministeri de Relacions amb les Cortes i de la Secretaria del Govern, d'1 de juny de 1992, aprovà en caràcter provisional, el programa de formació per a l'especialitat d'Infermeria Obstetricoginecològica, i va establir els requisits mínims de les Unitat docents i el sistema d'accés per a l'obtenció del títol en aquesta especialitat.

Sisè.- La Fundació Mateu Orfila, d'Investigació en Salut de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears estan interessades en col·laborar en el desenvolupament de l'especialitat d'Infermeria Obstetricoginecològica en l'àmbit de les Illes Balears.

Per tot això i d'acord amb el que disposa la legislació vigent, les parts convenen en signar el present Conveni que estarà sotmès a les següents

ESTIPULACIONS

I.- Objecte

L'objectiu d'aquest conveni es col·laborar en el finançament de les activitat formatives corresponents a l'especialitat en Infermeria Obstetricoginecològica.

II.- Obligacions de la Universitat de les Illes Balears

  1. Dirigir les activitats formatives de l'especialitat Obstetricoginecològica que es duran a terme a la Universitat de les Illes Balears a través de l'Escola d'Infermeria i Fisioteràpia.
  2. Remetre al Servei de Formació i Investigació de la Direcció General d'Avaluació i Acreditació una memòria de l'any acadèmic, així com posar en coneixement d'aquest les incidències que hagin pogut sorgir durant el desenvolupament de l'activitat formativa.

III.- Obligacions de la Fundació Mateu Orfila

La Fundació Mateu Orfila es compromet a finançar la implantació de les activitats formatives corresponents a l'especialitat d'Infermeria Obstetricoginecològica durant l'exercici 2004 amb la quantitat de 36.000 Euros.

IV.- Justificació

La Universitat de les Illes Balears haurà de justificar davant la Fundació Mateu Orfila haver dedicat els fons rebuts a l'activitat formativa objecte d'aquest conveni.

V.- Vigència.

Aquest conveni vigirà des del dia de la signatura fins el 31 de desembre de 2004.

VI.- Règim Jurídic

El present conveni es regularà pel mutu acord entre les parts. Les dubtes i controvèrsies que puguin sorgir amb motiu de la seva interpretació i aplicació que no pugui ser resoltes de forma amigable per les parts es resoldran per les formes reconegudes en la legislació vigent i davant la jurisdicció contenciosa-administrativa.

I com a prova de conformitat, signen aquest conveni de col·laboració per triplicat en el lloc i la data indicats a l'encapçalament.

El president de la FMO, Jaume Orfila Timoner
El vicerector d'Ordenació Acadèmica UIB, Sergio Alonso Oroza

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de gener de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de març de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).