Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'empresa Mercadona, SA

Palma, 23 de març de 2005

REUNITS

D'una part, l'empresa Mercadona, SA, amb CIF núm. A46103834, amb domicili al carrer València, 5, 46016 Tavernes Blanques (València), i en representació seva, la senyora Laura Cinca Cabañero, en qualitat de coordinadora de divisió de Recursos Humans i Relacions Externes a les Illes Balears.

I de l'altra, el Magn'fic i Excelálent'ssim Senyor Avelál' Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei org¿nica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, constituïda davant l'Il·lustre Senyor Salvador Balle Oliver, notari de Palma, el dia 29 d'abril de 1996, fent ús de les facultats que tenen concedides a la mencionada escriptura.

EXPOSEN

1. Que Mercadona, SA, és una entitat de dret privat.
2. Que la Universitat de les Illes Balears és una entitat de dret públic que desenvolupa activitats d'educació superior i formació, desenvolupament científic i tecnològic i d'investigació.
3. Que Mercadona, SA, i la Universitat de les Illes Balears estan d'acord a establir una col·laboració en els camps tècnics d'interès comú.

CONVENEN

Establir relacions de col·laboració, lligar esforços i fixar normes àmplies d'actuació que articulin i incrementin, dins el marc establert en el present acord, els contactes i col·laboracions conforme a les següents

CLÀUSULES

Primera. Finalitat de l'acord marc

L'objecte d'aquest acord és l'establiment d'un marc d'actuació per a la col·laboració entre Mercadona, SA, i el grup d'investigació en les àrees de Nutrició i Biotecnologia, del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut de la Universitat de les Illes Balears, dirigit pel doctor Andreu Palou Oliver, en activitats de suport científic i tecnològic i de col·laboració en temes específics.

Segona. Modalitats de col·laboració

La col·laboració entre Mercadona, SA, i la Universitat de les Illes Balears es concretarà en les àrees següents:

1. Investigació, desenvolupament i innovació en matèria de qualitat i seguretat alimentària.
2. Assessorament científic.
3. Formació i informació per a l'empresa en temes de seguretat alimentària.

Tercera. Contingut dels convenis específics

Cada projecte i/o programa d'actuació en el marc d'aquest acord serà objecte d'un conveni específic o contracte que ha de contenir, entre altres, els aspectes següents:

a) Definició de l'objecte específic.
b) Descripció del pla de treball, que inclourà les distintes fases i la temporalització del seu desenvolupament.
c) Pressupost total i mitjans materials i humans que requereixi el dit pla de treball, especificant les fonts de finançament.
d) Normes per a la coordinació, l'execució i el seguiment del projecte.
e) Determinació dels responsables, un per cada part, que es designaran per mutu acord i es responsabilitzaran del seguiment del conveni específic.

Quarta. Col·laboració de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

La gestió economicoadministrativa dels convenis específics o contractes derivats del present acord marc serà encarregada, per part de la Universitat de les Illes Balears, a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, fundació cultural privada de caràcter permanent constituïda per la Universitat de les Illes Balears i promoguda mitjançant acord de la Junta de Govern de la UIB del dia 26 de febrer de 1996 i acord del Consell Social de la UIB del dia 29 de febrer de 1996. La Fundació té com a objectiu establir vies de diàleg i col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les empreses del seu entorn econòmic i social, per afavorir la cooperació amb els diferents departaments de la Universitat i fomentar la transferència de tecnologia entre la Universitat i la societat.

La Fundació col·laborarà amb l'equip investigador i Mercadona, SA, dins el marc del que especifica l'Acord normatiu 3236/1996, del 18 de setembre, sobre l'organització de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FOU núm. 124, del 20).

Cinquena. Normes de funcionament

Les col·laboracions derivades d'aquest acord marc quedaran subjectes a les normes de la Universitat de les Illes Balears en la forma que estableixin els convenis específics, tenint en compte la naturalesa de la col·laboració amb el grup d'investigació en les àrees de la Nutrició i la Biotecnologia del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut de la Universitat de les Illes Balears.

Sisena. Entrada en vigor i durada

El present acord marc entrarà en vigor en el moment de la seva firma i la seva vigència serà de tres anys, renovable per períodes iguals mitjançant acord entre les parts.

Setena. Modificació i rescissió

Les parts poden modificar o denunciar el present acord marc en qualsevol moment per mutu acord. Qualsevol de les parts pot, a la vegada, denunciar el present acord comunicant-ho per escrit a l'altra part amb sis mesos d'antelació a la data en què s'hagi de donar per acabat. En ambdós casos s'hauran d'acabar les tasques dels convenis específics que estiguin en vigor.

Mercadona, SA, i la Universitat de les Illes Balears es comprometen a resoldre de forma amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament del present acord, i renuncien, en cas de conflictes, a sotmetre'ls als tribunals.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord marc, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per Mercadona, SA,

 

Avel·lí Blasco
Rector
Laura Cinca
Coordinadora de divisió de Recursos Humans i Relacions Externes a les Illes Balears

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de febrer de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de març de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).