Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Institut d'Estudis Fiscals

Madrid/Palma, 2 de febrer de 2005

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat. La Universitat de les Illes Balears té el domicili legal a Son Lledó, campus universitari, carretera de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma, Illes Balears.

I de l'altra, l'Institut d'Estudis Fiscals, organisme públic adscrit al Ministeri d'Economia i Hisenda, i en nom seu l'Il·lustríssim Senyor Jesús Ruiz-Huerta Carbonell com a Director, en virtut de les atribucions que li confereix el Reial decret 63/2001, de 26 de gener (BOE 27 de gener), pel qual s'aprova l'Estatut de l'organisme autònom Institut d'Estudis Fiscals.

Ambdues parts es reconeixen, en el concepte en què respectivament intervenen, la capacitat legal necessària per formalitzar el present conveni, d'acord amb el que estableix el Conveni marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Institut d'Estudis Fiscals subscrit amb data 11 de novembre de 2004.

MANIFESTEN

I. Que durant els dies 3 i 4 de febrer de 2005 tindrà lloc a Palma el XII Encuentro de Economía Pública (La evaluación de las Políticas Públicas), organitzat per la Universitat de les Illes Balears.

II. Que l'Institut d'Estudis Fiscals, organisme públic adscrit al Ministeri d'Economia i Hisenda, té encomanades, entre altres coses, «la investigació, l'estudi i l'assessorament en les matèries relatives als ingressos i despeses públics i la seva incidència sobre el sistema econòmic i social".

III. Que és voluntat d'ambdues parts que l'Institut d'Estudis Fiscals en l'exercici de les funcions esmentades col·labori en el XII Encuentro de Economía Pública (La evaluación de las Políticas Públicas ) i que participi activament en la realització d'alguns dels objectius que es pretenguin amb la seva organització.

IV. Que l'Institut d'Estudis Fiscals desitja contribuir a fer que l'organització d'aquest encontre suposi un impacte positiu en l'entorn que ha d'acollir-lo.

V. Que tant preparar l'encontre com fer-lo és un mitjà per promoure el foment de la cultura econòmica en el conjunt de la societat.

VI. Que l'encontre és un mitjà susceptible d'afavorir la projecció institucional de l'Institut d'Estudis Fiscals.

ACORDEN

Primer . L'Institut d'Estudis Fiscals col·laborarà en el XII Encuentro de Economía Pública (La evaluación de las Políticas Públicas) a través de les iniciatives que es posen de manifest als apartats següents.

Segon . L'Institut d'Estudis Fiscals aportarà a l'organització de l'encontre la quantitat de nou mil euros, com a contribució a la cobertura de les activitats que es realitzin i com a contribució a les despeses generals (entre altres, despeses d'impremta, ponents, lloguer de sales i qualsevol altra despesa d'organització), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 15.05.542I.226.06 del pressupost de despeses per a l'any 2005, sempre que per a això hi hagi crèdit adequat i suficient.

Aquesta quantitat serà transferida al compte corrent número 0141983364, codi d'entitat 2051, codi urbana 0151, D.C. 61, obert a «Sa Nostra», Caixa de Balears, a nom de la Universitat de les Illes Balears.

Tercer . A més de la inclusió de l'Institut d'Estudis Fiscals en la relació oficial d'entitats col·laboradores de l'encontre, els organitzadors asseguraran els mitjans per incloure en el fullet anunciador de l'encontre una referència expressa de la condició de patrocinador de l'Institut d'Estudis Fiscals i li'n proporcionaran una documentació completa, així com facilitaran als representants de l'Institut els contactes amb els participants en l'encontre.

Quart . Els organitzadors del XII Encuentro de Economía Pública (La evaluación de las Políticas Públicas) oferiran la inscripció gratuïta a l'encontre al personal en plantilla de l'Institut d'Estudis Fiscals que hi presenti algun treball.

Cinquè . Aquest conveni té naturalesa juridicoadministrativa, i les parts, per a tots els dubtes interpretatius i els buits que puguin presentar-se, han d'acudir als principis recollits a la legislació de contractes de las administracions públiques, text refós aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny. Són competents per conèixer dels litigis que puguin plantejar-se respecte de la interpretació, l'acompliment, l'extinció i els efectes d'aquest conveni, els tribunals de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, es subscriu, al lloc i data indicats al començament, el present conveni específic de col·laboració, del qual se'n firmen quatre còpies, dues en català i dues en castellà. En queda un exemplar en cada idioma en poder de cada una de las parts.

Per l'Institut d'Estudis Fiscals,

Jesús Ruiz-Huerta
Director

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de febrer de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de març de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).