Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre Enginyeria i Medi Ambient de les Illes Balears, SL, i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 16 de març de 2005

REUNITS

D'una banda, la senyora Athanasia Kadoglou, amb NIE núm. X4720612T, en qualitat d'administradora de la societat Enginyeria i Medi Ambient de les Illes Balears, SL (EIMA), amb domicili al carrer Santa Aina, 7, 07350 Binissalem, inscrita al Registre Mercantil de Palma, tom 1765, de la secció 8 del Llibre de societats, foli núm. 65, full núm. PM-34363, inscripció 4, amb CIF B-07983075, segons els poders atorgats a la notària de Binissalem senyora Carmen de la Iglesia Velasco.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present protocol, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objectiu . L'entitat Enginyeria i Medi Ambient de les Illes Balears, SL, concedirà una beca de col·laboració per participar en un treball de transferència de tecnologia referent a la gestió ambiental i la millora ambiental de municipis, d'auditories energètiques en edificis públics i per fer recerca en l'àmbit de les energies renovables. Aquesta beca es regirà d'acord amb la normativa de becaris de col·laboració de la UIB.

Segona. Selecció d'alumnes . Tan bon punt estigui signat aquest protocol, la UIB anunciarà el concurs per seleccionar l'alumne que hagi de gaudir de la beca. La selecció es realitzarà segons la normativa de la UIB.

Tercera. Durada . Aquesta beca tindrà una durada de deu mesos a mitja jornada, des de l'1 de març de 2005 fins al 31 de desembre de 2005. A més a més, es podrà prorrogar fins a un màxim de tres anys si tant Enginyeria i Medi Ambient de les Illes Balears, SL, com la UIB i l'alumne ho consideren oportú.

Quarta. Règim de col·laboració . L'alumne seleccionat realitzarà la seva col·laboració de quinze hores setmanals des del Departament de Física amb la supervisió del professor Andreu Moià Pol, del grup de recerca d'enginyeria de l'edificació i la gestió energètica del Departament de Física, durant el període esmentant a la clàusula tercera.

Cinquena. Finançament de la beca . Enginyeria i Medi Ambient de les Illes Balears, SL, finançarà la beca amb un import de 5.525 (cinc mil cinc-cents vint-i-cinc) euros. Enginyeria i Medi Ambient de les Illes Balears, SL, pagarà a la UIB 525 euros a la firma del present conveni, i després 500 euros mensuals durant els deu mesos restants fins a la finalització de la beca.

Sisena. Estatut del becari . L'alumne seleccionat com a becari ho serà de la UIB, i aquesta relació no representa cap lligam contractual entre l'alumne i Enginyeria i Medi Ambient de les Illes Balears, SL.

Setena. Formació del becari . Per facilitar el coneixement de la temàtica de la gestió ambiental d'equipaments municipals i l'ús racional de l'energia, Enginyeria i Medi Ambient de les Illes Balears, SL, donarà una formació mínima de vint hores en temes generals de medi ambient.

Vuitena. Compensació de la tasca dels professors . Enginyeria i Medi Ambient de les Illes Balears, SL, posarà a disposició de la UIB 1.000 (mil) euros per compensar la tasca de l'equip de professors en la direcció del projecte assignat tan bon punt s'hagi signat aquest protocol. Aquests euros es destinaran a la compra de material de laboratori del grup de recerca o per finançar despeses de viatges d'enginyeria de l'edificació i la gestió energètica del Departament de Física.

Novena. Seguiment del protocol . Una persona designada pel Departament de Física, conjuntament amb la persona designada com a responsable per Enginyeria i Medi Ambient de les Illes Balears, SL, realitzarà avaluacions de la marxa del treball del becari.

Desena. Anul·lació de la beca i forma de pagament . La beca pot veure reduïda la seva durada per l'escàs aprofitament de l'alumne o per petició per escrit del becari.

Onzena. Assegurança . A fi de cobrir els accidents que pugui tenir l'alumne mentre duri el projecte, d'acord amb la clàusula tercera, Enginyeria i Medi Ambient de les Illes Balears, SL, es farà càrrec de l'assegurança de l'estudiant.

I perquè consti, ambdues parts signen el present conveni en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per Enginyeria i Medi Ambient de les Illes Balears, SL,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

Athanasia Kadoglou
Administradora

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de febrer de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de març de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).