Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Fundació Yannick i Ben Jakober, i la Universitat de les Illes Balears per compartir el sistema informatitzat de gestió de biblioteques

Palma, 18 d'abril de 2005

REUNITS

D'una part, la Fundació Yannick i Ben Jakober, fundació cultural legalment constituïda segons consta al BOCAIB núm. 113, del 16/09/1993, núm 17869, amb NIF 07637671, amb domicili a la finca sa Bassa Blanca d'Alcúdia, i representada per la seva presidenta, senyora Marie-Claire Yannick Jakober, amb passaport núm. 704775433, amb domicili al carrer de Santa Úrsula, núm. 20, de la Valletta (Malta).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

La Universitat de les Illes Balears compta amb un sistema informatitzat de gestió bibliotecària INNOPAC-Millenium amb capacitat suficient per donar servei a les biblioteques pròpies i a altres biblioteques associades els fons de les quals tinguin un marcat interès per la comunitat universitària.

Aquest sistema incorpora els darrers avenços tecnològics en aquest camp i permet que pugui arribar-se a un únic catàleg virtual que inclogui els fons bibliogràfics de les biblioteques de la UIB i les biblioteques associades. Així mateix permet interconnectar les biblioteques entre si i fa possible d'accedir-hi des de qualsevol ordinador connectat a Internet.

Una altra característica fonamental d'aquest sistema és que permet l'autonomia de gestió i la pròpia imatge de les diverses biblioteques associades mitjançant la instal·lació de mòduls addicionals de software.

La Fundació Yannick i Ben Jakober treballa en un projecte bibliotecari per posar a l'abast dels ciutadans i la comunitat científica i cultural de les Illes Balears els seus fons bibliogràfics. Per poder dur a terme aquest projecte amb la màxima eficàcia desitja esdevenir biblioteca associada de la UIB i poder utilitzar el seu software de gestió bibliotecària, instal·lant els mòduls addicionals que permetin l'autonomia de gestió i la pròpia imatge com a biblioteca diferenciada.

La UIB, d'acord amb els seus Estatuts, té entre les seves missions la col·laboració amb les institucions de la CAIB, amb una atenció especial als estudis multilingüístics i el desenvolupament cultural i artístic de les Illes Balears. I considera que aquest projecte bibliotecari és de gran importància per a aquestes qüestions, tant per a la comunitat universitària com per al conjunt dels ciutadans de les Illes Balears, ja que suposa facilitar, d'una manera extraordinària, l'accés a la informació i l'aprofitament dels recursos bibliogràfics de la Fundació Yannick i Ben Jakober.

Segona. Tipus de cooperació

Per aquests motius i atesa l'experiència i la reconeguda capacitat tècnica de la UIB en aquest camp, ambdues institucions, la Fundació Yannick i Ben Jakober i la UIB, signen el present conveni, mitjançant el qual es comprometen a col·laborar en matèria bibliotecària.

Tercera. Compromisos

La UIB es compromet a:

  1. Posar a disposició el software INNOPAC que té actualment, necessari per posar en marxa el sistema.
  2. Posar a disposició l'ordinador central necessari per suportar el sistema.
  3. Adquirir els mòduls addicionals de software que es detallen a l'annex.
  4. Assessorar en l'elecció del software addicional més adequat per dur a terme el projecte.
  5. Dur la direcció tècnica de la instal·lació i la posada en marxa dels nous mòduls de software.
  6. Assessorar en l'elecció del hardware i les connexions telemàtiques necessàries per a la posada en marxa del projecte.
  7. Dur l'administració del sistema per un període inicial de tres anys.
  8. Dur la formació del personal bibliotecari per poder utilitzar amb eficàcia el nou software per a les seves tasques diàries, així com en la catalogació en format MARC.
  9. Controlar la integritat de la base de dades, aplicant totes les mesures de seguretat recomanades per a aquest fi.

La Fundació Yannick i Ben Jakober es compromet a:

Abonar a la UIB la quantitat inicial de 1.800 euros més l'IVA que pertoqui corresponent al cost dels mòduls de software addicionals que s'han d'instal·lar.

Abonar a la UIB la quantitat anual de 225 euros més l'IVA que pertoqui corresponent al cost de manteniment dels mòduls de software addicionals que s'han d'instal·lar.

Instal·lar el hardware i les connexions telemàtiques necessaris per poder operar amb el sistema i fer-se càrrec del seu manteniment.

Nomenar un responsable tècnic que serà l'interlocutor de l'administració del sistema.

Reconvertir a càrrec seu els catàlegs informatitzats que tenen en aquests moments, d'acord amb les directrius que doni l'administració del sistema.

Seguir els protocols que s'estableixin per accedir a les consultes i el suport de l'administració del sistema.

Garantir l'assistència de tot el personal que ha d'utilitzar el sistema a les sessions de formació.

Facilitar l'accés del personal de la UIB al seu fons bibliogràfic.

Facilitar a la UIB les fotocòpies de documents dels seus fons bibliogràfics que aquesta li demani a un preu no superior a les tarifes REBIUN de préstec interbibliotecari.

Quarta. Vigència i durada

El present conveni entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de tres anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Fundació Yannick i Ben Jakober,

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Marie-Claire Yannick Jakober
Presidenta

 

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 15 de febrer de 2005 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de març de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).