Convenis i acords marc signats per la UIB

Annexos al conveni entre el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya i la Universitat de les Illes Balears per a l'accés a la Biblioteca Digital de Catalunya per part de la comunitat universitària de la Universitat de les Illes Balears

Renovació per a l'any 2005

Signat, el 7 de desembre de 2004

ANNEX 1: Recursos electrònics de la BDC als quals es subscriu la UIB en virtut del present conveni

Bases de dades

BDA Aranzadi
IEEE/IEE Electronic Library

Revistes electròniques

American Chemical Society
American Institute of Physics
Blackwell
Springer

Llibres electrònics

netLibrary
Safari Tech Books Online

ANNEX 2:

A. Quota de serveis 2005: 191.584 euros

Aquesta quota es deglossa en els conceptes següents:

A.1 Subscripció a les bases de dades de l'Annex 1.: 82.021 euros
A.2 Subscripció a les revistes electròniques Blackwell: 51.395 euros
A.3 Subscripció a les revistes electròniques Springer: 58.168 euros

La UIB farà efectives aquestes tres quotes al CBUC dins el darrer trimestre del 2004, i en qualsevol cas abans del 30 de novembre.

B. Factures separades 2005:

American Chemical Society 18.300 aprox. (IVA no inclòs)
American Institute of Physics 6.500 aprox. (IVA no inclòs)

La UIB pagarà aquests imports directament als proveïdors en la data que aquests indiquin.

C. Llibres electrònics:

NetLibrary ¿ Accés perpetu a la col·lecció CBUC.
Safari ¿ Accés fins el mes de desembre de 2005 inclòs.

Durant el 2004 la UIB ja ha pagat al CBUC les quotes corresponents a aquests accessos i no haurà de fer cap aportació especial pel 2005.

ANNEX 3:

Rangs d'adreces IP autoritzades de la UIB

130.206.30.*
130.206.31.*
130.206.32.*
130.206.33.*
130.206.76.*
130.206.77.*
130.206.78.*
130.206.79.*
130.206.130.*
130.206.131.*
130.206.132.*
130.206.133.*
130.206.134.*
130.206.197.18
195.57.133.*

El President del CBUC, Joan Majó Roca
El Rector de la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Esteve

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 30 de novembre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 16 de març de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).