Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de cooperació entre les universitats de Cantàbria, Illes Balears, la Rioja, Oviedo, País Basc, Pública de Navarra, Saragossa, Extremadura i Castella - la Manxa sobre serveis d'aules informàtiques per a estudiants residents en comunitats autònomes del Grup 9 d'universitats i matriculats en universitats del Grup 9 d'universitats

Ciudad Real, 22 de novembre de 2004

REUNITS

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Federico Gutiérrez-Solana Salcedo, rector de la Universitat de Cantàbria, en representació d'aquesta universitat, amb seu a l'av. de los Castros, s/n, 39005 de Santander, CIF: Q3918001-C.

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, en representació d'aquesta universitat, amb seu a la cra. de Valldemossa, km. 7,5, 07122 de Palma, CIF: Q0718001-A.

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor José M. Martínez de Pisón Cavero, rector de la Universitat de la Rioja, en representació d'aquesta universitat, amb seu a l'av. de la Paz, 93, 26004 de Logronyo, CIF: Q2618002-F.

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Juan Antonio Vázquez García, rector de la Universitat d'Oviedo, en representació d'aquesta universitat, amb seu a San Francisco, 3, 3303 d'Oviedo, CIF: Q3318001-I.

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Juan Ignacio Pérez Iglesias, rector de la Universitat del País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea, en representació d'aquesta universitat, amb seu al campus de Leioa, 48940 de Leioa (Biscaia), CIF: Q4818001-B.

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Pedro Burillo López, rector de la Universitat Pública de Navarra, en representació d'aquesta universitat, amb seu al campus d'Arrosadía, 31006 de Pamplona, CIF: Q3150012-G.

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Felipe Pétriz Calvo, rector de la Universitat de Saragossa, en representació d'aquesta universitat, amb seu a San Francisco, s/n, 50006 de Saragossa, CIF: Q5018001-G.

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Francisco Duque Carrillo, rector de la Universitat d'Extremadura, en representació d'aquesta universitat, amb seu a l'avinguda Elvas, s/n, 06071 de Badajoz, CIF: Q0618001-B.

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Ernesto Martínez Ataz, rector de la Universitat de Castella - la Manxa, en representació d'aquesta universitat, amb seu a Altagracia, 50, 13071 de Ciudad Real, CIF: Q1368009-E.

EXPOSEN

Primer . Que, amb data 17 de febrer de 2001, les universitats de Cantàbria, Illes Balears, la Rioja, Oviedo, País Basc, Pública de Navarra i Saragossa que subscriuen aquest document van constituir l'Associació Grup 7 d'Universitats, a la qual, amb data 14 de gener de 2002 i 20 de gener de 2003, es varen sumar les universitats d'Extremadura i Castella - la Manxa respectivament i que es va passar a anomenar Grup 9 d'Universitats, que té la finalitat, entre d'altres, de donar suport a accions conjuntes per contribuir millor al desenvolupament científic, tecnològic i cultural de la societat moderna.

Segon . Que l'article 3 dels estatuts del Grup 9, a la clàusula segona de l'apartat a), preveu el compromís de les universitats signants per "estimular la mobilitat dels estudiants de les nou universitats", i la clàusula primera de l'apartat c) preveu "col·laborar i realitzar conjuntament activitats culturals i socials d'interès per a les universitats signants, com també per a les comunitats autònomes respectives on s'ubiquen".

Tercer . Que, d'altra banda, i dins el marc global de col·laboració establert entre les universitats signants, aquestes estan interessades a facilitar l'accés a les aules d'informàtica als estudiants matriculats en universitats del Grup 9 que resideixin en una comunitat autònoma d'una altra universitat del Grup quan, per diversos motius, necessitin aquests serveis.

Per tot el que s'ha exposat,

ACORDEN

Primer . És objecte d'aquest conveni establir el marc institucional que permeti accedir a les aules informàtiques universitàries, i usar-les, als estudiants que resideixin en una de les comunitats autònomes del Grup 9 i estiguin matriculats a la universitat d'una altra comunitat autònoma del Grup 9.

Aquests estudiants tenen els drets i deures de la resta d'alumnes matriculats a la universitat de destinació.

Segon . A cada universitat ha d'actuar com a coordinador el/la responsable del Campus Virtual.

Tercer . Les universitats signants d'aquest conveni han de posar a disposició dels responsables del Campus Virtual o homòlegs la relació dels estudiants sol·licitants d'aquest servei afectats per aquest conveni, per poder-los identificar.

Quart . Les universitats signants s'han de facilitar la col·laboració per al compliment de les possibles penalitats en què incorrin els estudiants quan incompleixin la normativa interna d'utilització d'aquestes aules.

Cinquè . Una vegada signat el conveni, es nomenarà una comissió mixta de seguiment que ha de resoldre els problemes d'interpretació d'aquest conveni, com també la seva aplicació correcta.

Aquesta comissió ha d'estar integrada pels rectors de les universitats signants o la persona en qui deleguin, els vicerectors d'estudiants de les universitats signants i els responsables del Campus Virtual.

Sisè . Aquest conveni té una durada de dos anys i és renovable tàcitament si cap de les parts no el denuncia amb una antelació mínima de tres mesos al començament del curs acadèmic següent.

I, com a prova de conformitat, signen aquest conveni en deu exemplars.

( signatures )

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 1 d'abril de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de juny de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).