Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre la Vicepresidència del Govern i Conselleria de Relacions Institucionals i la Universitat de les Illes Balears pel desenvolupament de l'Encontre Internacional sobre Neurociència de l'Envelliment Cognitiu

Palma, 6 d'octubre de 2004

REUNITS

D'una part, la Vicepresidenta i Consellera de Relacions Institucionals del Govern de les Illes Balears, Honorable Senyora Rosa Estaràs Ferragut en nom i representació d'aquest.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

L'envelliment constitueix un important fenomen tant poblacional com individual. Com fenomen de la població expressa de l'èxit de la humanitat actual, que gaudeix d'una major salut física, resultat dels descobriment humans i dels avanços en higiene, nutrició, tecnologia mèdica i conquestes socials. Com fenomen individual, l'envelliment constitueix un camp d'estudi multidisciplinar, on hi cap preguntar-se si les actuals millores socials i en la salut física de les persones es corresponen també amb una millor salut mental de les persones majors.

La Neurociència Cognitiva, com nova ciència de la ment i el cervell , de l'organisme i la conducta, adopta una perspectiva multidisciplinar especialment idònia per abordar els problemes biopsicosocials plantejats per l'envelliment mental i cerebral. Les funcions mentals (cognitives) son les que ens confereixen la nostra naturalesa "humana" a les persones, per lo que la seva pèrdua o disfunció a causa de alteracions neurobiològiques, nutricionals, o psicosocials, lesions, demències o processos degeneratius, arriba a constituir no sols un problema sanitari sinó també psicològic (individual) i social (poblacional). La ciència actual, i en especial la Neurociència Cognitiva, es planteja com un del seus objectius immeditats millorar la comprensió de les bases cerebrals de l'envelliment mental. La investigació recent en aquest àmbit del coneixement esta reportant importants avanços teòrics, tècnics i aplicats que contribuiran a millorar la qualitat de vida i el benestar al llarg del cicle vital, i en especial, de les persones majors.

El Govern de les Illes Balears en l'àmbit de la seva competència vol col·laborar en la gestió i el desenvolupament de totes les activitats que permeten el coneixement científic d'aquelles qüestions que pugin col·laborar en l'equilibri i la salut social a les Illes Balears.

La Universitat de les Illes Balears en l'àmbit del mandat social que entè, realitza i gestiona programes de recerca, estudi i debat dirigits a conèixer d'aquelles qüestions que permeten aconseguir el reequilibri personal i social.

La salut social requereix del correcte tractament d'aquelles anomalies que convenientment detectades i avaluades permeten la preparació de teràpies, programes i activitats per a la rehabilitació adient.

La Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals gaudeix dels mitjans instrumentals necessaris per a facilitar la recerca en àmbits d'interès per a la posterior gestió, mitjançant les conselleries i/o les unitats interessades, de l'aplicació de programes de recuperació, i integració en la normalitat social.

Per la seva part la Universitat de les Illes Balears gaudeix dels mitjans científics necessaris per a desenvolupar-ne la gestió de les investigacions i els estudis que han de servir de base per a la confecció dels programes i els plans d'activitats per a la recuperació i la integració en la normalitat social.

Per tot això, es per la qual cosa

ACORDEN

 1. La Vicepresidència del Govern i Conselleria de Relacions Institucionals i la Universitat de les Illes Balears col·laboraran per possibilitar el desenvolupament, la convocatòria i la gestió d'un encontre internacional sobre neurociència de l'envelliment cognitiu.
 2. La finalitat que en tendra la convocatòria de l'envelliment cognitiu, serà la de facilitar a tots el recursos científics, pedagògics, mèdics i socials de les Illes Balears i d'arreu de l'Estat Espanyol que n'estiguin interessats, els darrers descobriment científics en matèria de la detecció precoç, la avaluació i la rehabilitació en relació a la pèrdua mental associada a l'envelliment normal i patològic.
 3. La Universitat de les Illes Balears, mitjançant el Departament de Psicología-Àrea de Psicologia, tendra cura de la organització i la coordinació de l'Encontre Internacional de Neurociència de l'Envelliment Cognitiu, que es desenvoluparà del dia 13 al 15 d'octubre de 2004, a Palma.
 4. La Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals, col·laborarà amb la organització de l'Encontre Internacional de Nurociència de l'Envelliment Cognitiu a la qual aportarà un màxim de 1200 euros amb càrrec a la partida 11701 112C01 64000.00, amb aplicació, d'acord al projecte d'investigació denominat "Organització i desenvolupament de plans d'activitat per a l'estudi de problemàtiques socials i de desenvolupament de celebracions que permetin el coneixement històric i l'expansió social de les poblacions de les Illes Balears" dels pressupost de 2004. Aquesta quantia es pagarà una vegada s'hagi presentat la memòria i la documentació justificativa convenient, a la Direcció General de Relacions Institucionals que l'haurà d'informar i conformar.
 5. Amb la finalitat que la col·laboració sigui efectiva la Vicepresidència i Consellera de Relacions Institucionals, mitjançant la Direcció General de Relacions Institucionals, integrarà en el comitè organitzador a dos representants, que col·laboraran en les tasques de gestió de l'Encontre.
 6. La Universitat de les Illes Balears es compromet en contribuir a la difusió dels darrers descobriments i/o avanços científics en l'àmbit de la detecció, la avaluació i la rehabilitació de la pèrdua mental associada a l'envelliment normal i patològics i posar-los a disposició de la Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals per tal que, mitjançant les unitats, adients, del govern, en pugui instrumentar programes i polítiques socials per a la obtenció de l'adequada salut i el reequilibri socials de la població.
 7. Qualsevol publicació, publicitat o document relatiu a l'Encontre Internacional de Neurociència de l'Envelliment Cognitiu, lluirà els anagrames de la Vicepresidència del Govern i Conselleria de Relacions Institucionals i en reflectirà la col·laboració i la participació d'aquesta en la organització de l'encontre.
 8. Posteriorment a l'activitat la Universitat de les Illes Balears podrà proposar la publicació de documents, opuscles i/o estudis o conclusions relatives al tema estudiat i que seguin d'utilitat per a el tractament, la rehabilitació, el coneixement i la educació quan als efectes de les pèrdues mentals, per envelliment normal o patològic i serveixin per a la recuperació del reequilibri i la normalitat personal i social, disposant-se a fer-ne explicacions i desenvolupar-ne jornades de formació i divulgació en les àmbits que en siguin d'interès per a la Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals.
 9. La Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals es compromet en col·laborar en la finançament de les activitats i les publicacions a que es refereix l'acord 8è, en els termes que en cada cas es pactin.
 10. Qualsevol acte de presentació i/o divulgació de l'Encontre, necessàriament i en virtut de la col·laboració que es pacta, estarà presidit conjuntament entre la UIB i la Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals.
 11. El present conveni vigeix fins el 31 de desembre de 2004 i sols es podrà renovar, als efectes del que s'especifica en l'acord 8è, si així ho estableixen ambdues parts.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Rosa Estaràs

Vicepresidenta i Consellera de Relacions Institucionals del Govern de les Illes Balears

Avel·lí Blasco

Rector de la Universitat de les Illes Balears

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 de maig de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de maig de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).