Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Sociedad Escuela de Turismo de Baleares, SL, i la Universitat de les Illes Balears per a l'organització de títols propis de postgrau

Palma, 11 de març de 2005

REUNITS

D'una part, el Magnífic i l'Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen l'article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i l'article 30.1.b) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre.

I de l'altra, el senyor Felipe Moreno Rodríguez, amb el NIF núm. 01710983J, president, en representació legal de la Sociedad Escuela de Turismo de Baleares, SL, titular de l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno, amb domicili al carrer del Sol, 13, 07001 Palma, i CIF B-07108889, segons el poder general de representació atorgat davant el notari senyor José Andrés Herrero de Lara el dia 7 de maig de 2001 (dades del registre mercantil, tom 1061, llibre 0, foli 215, full PM-11699, inscripció 6ena).

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per signar aquest conveni i obligar-se.

MANIFESTEN

Primer

1. Que l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno és una escola adscrita a la Universitat de les Illes Balears pel Decret 142/2001, de 14 de desembre, (BOIB núm. 155, de 27 de desembre).

2. Que el conveni d'adscripció de l'escola esmentada a la UIB permet, a l'estipulació vint-i-dosena, que es puguin establir «tots aquells mecanismes de col·laboració que [es] considerin convenients».

Segon

Que l'Acord normatiu 5586/2001, de 18 de desembre (FOU núm. 199, de 18 de gener de 2002), aprova la normativa sobre títols propis de la UIB.

L'apartat 26 de la normativa esmentada estableix que la proposta de realització de títols la poden fer, pel que fa als títols de postgrau, els centres.

L'apartat 28 de la normativa sobre títols propis de la UIB estableix que els estudis que es duguin a terme amb altres institucions o associacions s'han de regular mitjançant un conveni específic i s'han d'adaptar al títol V dels Estatuts de la UIB (Dels convenis i de la cooperació).

Per tot el que s'ha exposat, les parts formalitzen el present conveni, el qual està subjecte a les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

L'objecte d'aquest conveni és regular les condicions d'impartició del curs de Màster Universitari en Organització i Direcció d'Esdeveniments Corporatius, de 50 crèdits, que, alhora, es divideix en dos cursos d'Especialista Universitari en Organització i Direcció d'Esdeveniments Corporatius, de 20 i 29 crèdits, respectivament; i del curs d'Especialista Universitari en Gestió de Recintes Aeroportuaris, de 29,2 crèdits, títols de postgrau de la UIB, per part de l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno, sens perjudici de la necessària aprovació pel Consell de Govern de la Universitat, de conformitat amb l'apartat 29 de l'Acord normatiu 5586/2001.

Segona. Accés

De conformitat amb l'apartat 9 de l'Acord normatiu 5586/2001, per accedir als estudis que condueixin a l'obtenció del títol de Màster Universitari en Organització i Direcció d'Esdeveniments Corporatius es requereix com a mínim tenir una titulació universitària de segon cicle, malgrat això, i de conformitat amb l'esmentat apartat 9, «ateses l'especificitat dels ensenyaments corresponents a un màster universitari concret i la seva connexió amb la formació de postgrau de titulats universitaris de primer cicle, la UIB, mitjançant acord de la Junta de Govern, pot establir la concessió d'aquest títol a titulats de primer cicle».

De conformitat amb l'apartat 8 de l'Acord normatiu 5586/2001, per accedir als estudis que condueixin a l'obtenció dels títols d'Especialista Universitari Organització i Direcció d'Esdeveniments Corporatius i d'Especialista Universitari en Gestió de Recintes Aeroportuaris es requereix com a mínim tenir una titulació universitària de primer cicle.

De conformitat amb l'apartat 15 de l'Acord normatiu 5586/2001, els alumnes que «estiguin en possessió d'un títol estranger, de conformitat amb l'article 16.1 del Reial decret 86/1987, de 16 de gener, poden accedir a estudis conduents a títols de postgrau de la UIB sense necessitat d'homologar aquest títol, de manera que n'hi haurà prou amb l'autorització que atorgui el Rector de la Universitat, la qual s'expedirà una vegada comprovada la correspondència del títol estranger presentat».

Tercera. Pla d'estudis i avaluació

Per obtenir els títols de Màster Universitari en Organització i Direcció d'Esdeveniments Corporatius i d'Especialista Universitari en Organització i Direcció d'Esdeveniments Corporatius i d'Especialista Universitari en Gestió de Recintes Aeroportuaris s'han d'haver superat, a través del procés d'avaluació corresponent, els estudis i les activitats acadèmiques que corresponen als títols esmentats, de conformitat amb l'apartat 16 de l'Acord normatiu 5586/2001.

Els estudiants que no arribin a aprovar l'estudi o una assignatura en el termini normal dels títols de Màster Universitari en Organització i Direcció d'Esdeveniments Corporatius i d'Especialista Universitari en Organització i Direcció d'Esdeveniments Corporatius i d'Especialista Universitari en Gestió de Recintes Aeroportuaris, tenen dret a una segona convocatòria en un termini raonable. No tenen dret a aquesta convocatòria els que no hagin complert els requisits mínims d'assistència del títol, de conformitat amb l'apartat 18 de l'Acord normatiu 5586/2001.

Quarta. Espai

El curs de Màster Universitari en Organització i Direcció d'Esdeveniments Corporatius i els cursos d'Especialista Universitari en Organització i Direcció d'Esdeveniments Corporatius i d'Especialista Universitari en Gestió de Recintes Aeroportuaris s'impartiran a les dependències de l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno, situades al carrer Sol, núm. 1, de Palma.

Cinquena. Memòria final

Quan finalitzin el curs del Màster Universitari en Organització i Direcció d'Esdeveniments Corporatius i els cursos d'Especialista Universitari en Organització i Direcció d'Esdeveniments Corporatius i d'Especialista Universitari en Gestió de Recintes Aeroportuaris se n'ha de presentar una memòria final al Vicerectorat de Postgrau i Gabinet del Rector de la UIB.

Sisena. Professorat

L'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno abonarà a la UIB el 20 per cent de les despeses de docents i de codirecció assignada a la UIB dels cursos.

Setena. Gestió

La gestió econòmica i administrativa dels cursos correspon a l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno.

Vuitena. Vigència

La durada del conveni s'estén pel període de vigència de l'edició dels cursos i es prorrogarà automàticament per a altres edicions, llevat que alguna de les parts comuniqui per escrit a l'altra la seva voluntat de rescindir-lo o no prorrogar-lo, amb una antelació mínima de tres mesos.

Si alguna de les parts denuncia el conveni, s'ha de garantir la finalització del curs que s'estigui realitzant.

I com a prova de conformitat, els sotasignats formalitzen aquest conveni en dos exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data indicats al principi.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

 

Per la Sociedad Escuela de Turismo de Baleares, SL,

Avel·lí Blasco
Rector

Felipe Moreno
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de setembre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern en data 28 de setembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).