Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de València, per al desenvolupament del projecte «pla de recuperació d' apium bermejoi »

Palma/València, 17 de novembre de 2004

REUNITS

D'una part, la Universitat de València (UVEG), amb CIF Q-4618001-D i domicili a l'Av. Blasco Ibáñez, 13, de València, 46010, i en nom seu el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Francisco Tomàs Verd, Rector de la UVEG, amb poders suficients per subscriure aquest conveni en virtut del que estableixen els Estatuts de la UVEG, poders que no han estat derogats ni modificats.

D'altra part, la Universitat de les Illes Balears (UIB), amb CIF Q-0718001A i domicili a la cra. de Valldemossa, km 7.5 de Palma, 07122, i en nom seu el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la UIB, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdós representants, reconeixent-se mútuament la capacitat jurídica suficient, subscriuen en nom de les respectives entitats el present conveni i a aquest efecte

MANIFESTEN

Primer

Que la UIB és l'organisme executor del projecte d'investigació «Pla de gestió i conservació d'Apium bermejoi », dins el desenvolupament del projecte LIFE Natura «Conservació d'àrees amb flora amenaçada de Menorca» (LIFE2000NAT/E/7355), segons el conveni de col·laboració entre la UIB i el Consell Insular de Menorca ratificat pel Consell de Govern de la UIB de 24 de setembre de 2003, del qual és investigador responsable el doctor Joan Rita Larrucea.

Segon

Que la Universitat de València, a través del grup d'investigació dirigit pel doctor Josep Antoni Rosselló Picornell, és responsable del Laboratori de Biologia Molecular del Jardí Botànic de la dita universitat.

Tercer

Que en el projecte esmentat al punt primer es preveu la realització d'un estudi de la variabilitat genètica de les poblacions d 'Apium bermejoi , i que el Laboratori de Biologia Molecular del Jardí Botànic de la UVEG té la capacitació idònia per realitzar-lo.

CLÀUSULES

Primera

L'objecte del present conveni consisteix a establir les condicions per les quals s'ha de regir l'execució per part de la UVEG dels treballs científics definits en el projecte.

Segona

La UVEG accepta de realitzar les feines encomanades en el projecte, que seran realitzades pel grup d'investigació dirigit pel doctor Josep Antoni Rosselló Picornell, responsable del Laboratori de Biologia Molecular del Jardí Botànic de la Universitat de València, que es troben especificades a l'annex d'aquest conveni, i d'aplicar la subvenció als fins per als quals s'atorga.

Tercera

El present conveni entra en vigor el dia de la seva signatura i la seva durada es fixa fins a l'emissió de l'informe del projecte.

Quarta

Cada una de les parts que desenvolupi les activitats en aquest projecte ha de respectar les normes de funcionament intern de les seves instal·lacions, sense que en cap cas s'alteri la relació jurídica ni s'estableixi cap dret cap a l'altra part.

Cinquena

Com a compensació per a la realització del treball assignat en el projecte al grup de la UVEG d'acord amb el pla de treball, la UIB es compromet a abonar a la UVEG, un cop lliurat i aprovat el treball, la quantitat de 2.405 (dos mil quatre-cents cinc) euros a càrrec de la partida 100713.2004.

L'abonament de la dita quantitat es farà efectiu per transferència bancària al compte corrent núm. 2077 0735 89 3100159143, obert a Bancaja, a nom de la Universitat de València.

Sisena

La UVEG es compromet a complir les condicions de justificació i execució pressupostària fixades en la resolució d'aprovació del projecte, i es compromet a lliurar a petició de l'investigador responsable els informes que corresponen, així com el certificat de les despeses realitzades a càrrec d'aquest. L'entrega dels dits informes serà efectiva contra document acreditatiu, expedit i degudament signat per la UIB, en el qual consti la seva recepció.

Setena

La UIB i la UVEG podran disposar de la informació utilitzada i obtinguda al llarg dels estudis continguts en el marc d'aquest conveni per utilitzar-la en el treball d'investigació, experimentació i desenvolupament tecnològic dels propis centres, així com en els processos de transferència i cooperació tècnica.

Vuitena

A efectes de qualsevol comunicació relativa al present conveni, l'investigador responsable del projecte, doctor Joan Rita Larrucea, serà l'interlocutor per part de la UIB. Per part de la UVEG l'interlocutor serà el doctor Josep Antoni Rosselló Picornell.

Novena

La UIB i la UVEG es comprometen a resoldre de forma amistosa qualsevol desacord que pugui sortir en el desenvolupament del present conveni. No obstant això, per resoldre els dubtes i llacunes que puguin aparèixer en la seva interpretació i, en particular, en els principis de la Llei 13/1995, l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu és l'únic competent per conèixer de les qüestions litigioses que es puguin plantejar.

I com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en dos exemplars i en tots els fulls, al lloc i en la data indicats al principi.

Per la Universitat de València,

 

Francisco Tomàs
Rector

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 d'octubre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de desembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

Annex

L'objectiu del treball és investigar els nivells de diversitat molecular dels genomes cloroplàstic i nuclear de les poblacions naturals i cultivades d' Apium bermejoi , a través d'amplificacions dels microsatèl·lits cloroplàstics (cpSSR) i amplificació per PCR dels locus ISSR. Específicament, els objectius del treball són comparar l'actual nombre i la freqüència dels genotips d'ADN cloroplàstic i nuclear intrapoblacionals amb els presents a la població l'any 1999; i situar la diversitat genètica detectada pel que fa al genoma cloroplàstic dins un context evolutiu, comparant els nivells de variabilitat presents en poblacions baleàriques de dues espècies d'àmplia distribució i que no es troben amenaçades, com ara Apium graveolens i A. nodiflorum .