Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Servei d'Ocupació de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears pel desenvolupament d'un pla d'actuació en matèria d'orientació i inserció laboral, tramitat com anticipat de despesa.

Palma, 29 de desembre de 2004

REUNITS

D'una banda, la Il·lustríssima Senyora M. Pueyo Pons Ester, directora del servei d'Ocupació de les Illes Balears, del qual ostenta la representació ordinària, d'acord amb l'article 5.3 a) de la Llei 7/2000, de 15 de juny, de creació del servei d'Ocupació de les Illes Balears i d'acord amb l'article 15 c) del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears i 19 g) del Decret 30/2001, de 25 de febrer.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta institució, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar aquest conveni i, d'acord amb això,

MANIFESTEN

1 . La comunitat autònoma de les Illes Balears ha assumit, mitjançant el Decret 51/1998, de 8 de maig, les competències transferides per l'Administració de l'Estat en matèria de gestió de la formació professional ocupacional i mitjançant el Decret 136/2001, de 14 de desembre, ha assumit les competències transferides en matèria de gestió de treball, de l'ocupació i de la formació que li foren traspassades pel Reial Decret 1268/2001, de 29 de novembre, respectivament. competències que són exercides pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears, entitat autònoma de caràcter administratiu, dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar creada per Llei 7/2000, de 15 de juny (BOIB núm. 80, de 29 de juny).

2. La Universitat de les Illes Balears és una institució de dret públic que desenvolupa el servei públic de l'educació superior. Per a tal fi, mitjançant Acord de la Junta de Govern d'aquesta Universitat, del dia 26 de febrer de 1996, i Acord del Consell Social de la mateixa del dia 29 de febrer de 1996. Va constituir la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (FUEIB) com a fundació de caràcter permanent amb l' objectiu de fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides, de forma genèrica, a la cultura, a l'educació i a la investigació en tots els aspectes de la vida econòmica i social que puguin contribuir a millorar la societat en què es troba la Fundació.

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears a través del Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP), gestiona tots aquells temes relacionats amb l'orientació i inserció professional dels universitaris de les Illes Balears, amb l'objectiu d'aportar a la societat persones amb un bon nivell de formació i amb capacitat d'actuar dins el teixit empresarial i social.

3. De l'anàlisi de necessitats, el Departament d'Orientació i Inserció Professional ha fet l'observació que la formació en matèria d'inserció professional no està inclosa dins els plans d'estudis de les diferents carreres universitàries. D'aquesta manera els titulats universitaris es troben que quan han de començar a cercar feina, no tenen informació sobre què és el que han de fer per trobar-la; això unit al fet que l'objectiu d'inserció professional dels universitaris troba importants dificultats en relació a la convergència dels objectiu acadèmics i les demandes efectives del mercat de treball, ja que per les característiques de l'economia balear, el sector empresarial de les Illes Balears no ha tingut la necessitat d'incorporar professionals titulats universitaris ja que la majoria de llocs de treball no necessiten una qualificació universitària.

4. Atès l'exposat, la Universitat de les Illes Balears ha plantejat al Servei d'Ocupació de les Illes Balears la possibilitat d'executar un Pla d'actuació juntament amb aquest Servei, per dur a terme les actuacions que s'enquadren en aquest conveni, amb el cofinançament del Govern de les Illes Balears, amb els següents objectius:

 • Contribuir a la qualificació dels usuaris del servei.
 • Desenvolupar vincles entre formació i mercat laboral.
 • Capacitar als usuaris del servei per a la seva inserció i estabilitat professional, proporcionant-los totes les eines i recursos necessaris per a facilitar-los aquest objectiu.

5. Així mateix, al projecte es fa constar que la UIB, a través de la FUEIB, aporta el suport tècnic i l'estructura de gestió pel funcionament, coordinació i el seguiment de les diferents accions a realitzar, els seus locals i infrastructures, necessaris per a l'elaboració i execució del Pla, així com un import de 61.902,44 euros.

6 . Que la Universitat de les Illes Balears és l'única entitat que compte amb un Departament específic d'orientació i inserció professional exclusivament dirigit als titulats universitaris de les nostres Illes, i per tant, és l'única entitat amb capacitat i experiència suficient per dur a terme les accions emmarcades en aquest conveni.

7. D'acord amb el que estableix l'article 4.2 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, no és aplicable aquesta Llei a les aportacions que s'hagin de fer efectives en virtut de convenis de col·laboració formalitzats d'acord amb la legislació de règim jurídic, les quals s'han de regir per la legislació específica.

8. D'acord amb l'article 78 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'administració de la nostra comunitat pot subscriure convenis de col·laboració amb les altres administracions públiques en l'àmbit de les respectives competències.

9. Aquest conveni està exclòs de l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en virtut del que estableix l'article 3. c . Com que es tracta d'un acord en què participa una administració pública, s'hi han d'aplicar les normes de dret administratiu que pertoquin, particularment la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears i les normes que la despleguen.

Per tot això,

ACORDEN

Primer. Objecte

L'objecte d'aquest conveni és la voluntat de treballar conjuntament ambdues administracions signants en el desenvolupament d'un Pla d'actuació, destinat a programar i posar en marxa una sèrie d'actuacions adequades per acompanyar als universitaris en el seu procés d'inserció i millora professional, aconseguint millorar la seva qualificació, tot desenvolupant vincles entre la seva formació i el mercat laboral i capacitant-los per a la seva inserció i estabilitat professional, endemés de proporcionar totes les eines i recursos necessaris.

Les actuacions aniran dirigides a estudiants universitaris que, com a mínim, hagin superat el 50% dels crèdits o assignatures dels estudis, i titulats universitaris de la UIB i d'altres universitats, sempre que siguin residents a les Illes Balears.

Segon. Actuacions específiques

Per a la consecució dels objectius anteriors, les parts signants del present conveni acorden que la UIB, a través del Departament d'Orientació i Inserció Professional de la FUEIB, desenvoluparà i executarà les següents activitats:

1.- Sessions individualitzades i personalitzades d'orientació i assessorament professional, consistents en:

 • Accions diagnòstiques, Informatives, de preinserció, analítiques, de recerca, de suport a la col·locació i de millora i manteniment de feina.

2.- Tallers monogràfics grupals d'orientació professional de temàtiques específiques, consistents en:

 • Estratègies comunicatives per a l'entrevista de treball
 • Dret Laboral
 • Nous jaciments d'ocupació

3.- Taules rodones sobre sortides professionals

4.- Actualització, reedició i difusió de la Guia d'Orientació Professional per a Universitaris.

5.- Cicle cinema i treball.

6.- Ampliació de la base de dades d'empreses i entitats que ofereixen un lloc de treball a les Illes Balears.

7.- Reedició de l'Agenda de recerca de feina.

8.- III Trobada Universitat-Empresa: un horitzó compartit.

9.- Sessions individualitzades i personalitzades d'informació i assessorament laboral.

10.- Espai de recerca.

11.- Curs de Lliure Configuració: Tècniques d'Inserció Professional per a universitaris.

Tercer. Responsabilitat i aportacions de les parts

Per a l'execució del conjunt dels objectius anteriors les parts signants del present conveni assumeixen les següents responsabilitats:

 • El SOIB assumeix la funció de coordinació dels programes acordats amb el conjunt d'activitats que ve desenvolupant, per a la qual cosa establirà els mecanismes adients per a garantir la seva integració en les xarxes de serveis equivalents al conjunt del territori de les Illes Balears.
 • La Universitat de les Illes Balears assumeix la funció d'execució dels programes acordats que podran ser desenvolupats per la FUEIB a través dels diversos departaments i àrees de gestió.
 • En el desenvolupament dels programes es farà constar que formen part d'una acció concertada entre les dues administracions i la seva font de finançament.
 • Ambdues parts signatàries posen a disposició del conjunt els serveis tècnics específics propis i dispositius d'inserció actualment en funcionament, infrastructures i locals així com una aportació econòmica.

Quart. Finançament

 1. L'import total d'aquest conveni és de 261.902,44 euros.
 2. Corren a càrrec del SOIB les despeses de les actuacions objecte d'aquest conveni fins a un import màxim de 200.000 euros, que es finançaren amb càrrec al pressupost de l'any 2005.
 3. Corren a càrrec de la UIB les despeses de les actuacions objecte d'aquest conveni fins a un import màxim de 61.902,44 euros.

Cinquè. Forma de pagament

El SOIB abonarà a la Universitat de les Illes Balears la quantitat màxima de 200.000 euros distribuïts de la manera següent:

 • Fins a un import màxim de 80.000 euros als tres mesos de l'inici de les actuacions amb càrrec a la partida pressupostària 76101.322D02.44113.00 del pressupost de l'any 2005, en concepte de bestreta i amb la presentació prèvia del certificat d'inici, i de la sol·licitud d'abonament sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient.
 • Fins a un import màxim de 120.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 76101.322D02.44113.00 del pressupost de l'any 2005, sempre que hi hagi crèdit adequat i suficient, a la finalització del Pla que s'abonarà a la presentació, com a data límit dia 31 d'octubre de 2005, de la documentació següent i posterior informe favorable del director del SOIB:
  • Certificat d'acabament del Pla
  • Una memòria econòmica, acompanyada dels justificants econòmics corresponents a totes dels despeses efectuades
  • Un certificat expedit pels serveis econòmics de la UIB de l'exactitud comptable i de la certesa dels justificants presentats

Sisè. Exempció de la presentació d'aval

S'eximeix a la Universitat de les Illes Balears de la presentació d'aval, d'acord amb el que disposa l'article 25.3.c) del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Setè. Vigència del conveni

La vigència d'aquest conveni s'inicia dia 1 de novembre de 2004 i finalitza el dia 31 d'octubre de 2005.

Vuitè. Control i seguiment

 1. Per a la vigilància i el control del desenvolupament del present conveni es constitueix una comissió de seguiment formada pel director del SOIB i un tècnic d'aquest organisme autònom, i el director-gerent de la FUEIB i un tècnic d'aquesta fundació.
 2. La comissió esmentada resoldrà els problemes d'interpretació i compliment del conveni, sens perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, i a més, exercirà competències generals d'avaluació del seu desenvolupament i de formulació de protocols addicionals per a noves actuacions conjuntes relacionades amb l'objecte del conveni o de possible incorporació de nous programes.

Novè. Rescissió

Son causes de rescissió del present conveni:

 1. El mutu acord de les parts, que s'haurà de formalitzar per escrit.
 2. L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.
 3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

Desè. Naturalesa i jurisdicció

Els signants d'aquest document es comprometen a intentar resoldre de comú acord les diferències que puguin sorgir en l'aplicació i la interpretació d'aquest conveni. Si això no és possible, les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni, les ha de resoldre la jurisdicció contenciosa administrativa.

Onzè. Obligació de les parts

Cadascuna de les parts s'obliga davant l'altra a complir les obligacions derivades d'aquest conveni i de la normativa vigent que l'afecti. A més, tota la publicitat que es derivi d'aquesta activitat i en la qual aparegui el logotip de suport del Govern de les Illes Balears ha de ser, com a mínim, en català.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cadascun dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars en el lloc i la data indicats a l'encapçalament.

La Directora del SOIB, M. Pueyo Pons Ester
Avel·lí Blasco Esteve, El rector de la Universitat de les Illes Balears

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de novembre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de desembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).