Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Col·legi de Geògrafs i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 16 de febrer de 2005

REUNITS

D'una banda, la senyora Lluïsa Dubon i Pretus, que actua en nom i com a presidenta de la Delegació Territorial del Col·legi de Geògrafs, amb domicili al carrer de Son Armadans, núm. 4, 3r C, 07014 Palma.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

Que el Col·legi de Geògrafs, a través de la Delegació Territorial a les Illes Balears, està interessat a desenvolupar sinergies amb la Universitat de les Illes Balears que permetin millorar la incorporació dels llicenciats en Geografia al món laboral, així com difondre la imatge de la geografia dins la societat de les Illes Balears.

La Universitat de les Illes Balears és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l'ordenament jurídic per realitzar el servei públic d'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l'article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU).

Per això,

ACORDEN

De realitzar un conveni a través del qual es vehiculin un conjunt de mecanismes per fer efectiu l'objectiu expressat anteriorment, amb les condicions particulars següents:

Primera. Marc general d'actuació

Les accions que s'hagin de realitzar han de permetre aprofitar millor els recursos humans i materials en temes comuns, afins i complementaris de mutu interès, i fonamentalment han d'estar relacionades per intercanvis i col·laboracions específics, com també per l'elaboració conjunta i coordinada de cursos i seminaris en la forma i les condicions que es prevegin per a cada cas concret, en els quals podran participar alumnes de la UIB i col·legiats del Col·legi de Geògrafs.

Segona. Accions per realitzar

La col·laboració entre ambdues parts inclourà les accions següents:

1. Foment, a través del Col·legi de Geògrafs, dels mecanismes d'inserció laboral (borsa de treball, beques d'inserció laboral, programes de pràctiques) que actualment es troben en funcionament a través de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

2. Edició conjunta de material gràfic i audiovisual per promocionar la Geografia com a professió, en col·laboració amb la Fundació Universitat-Empresa i amb el Departament de Ciències de la Terra.

3. Potenciació de la realització d'un programa de pràctiques en empreses per als alumnes dels darrers cursos de Geografia.

4. Altres accions que puguin ser d'interès per a l'assoliment de l'objectiu establert, com puguin ser les jornades i seminaris monogràfics, la realització de cursos de postgrau o bé la participació en actes de promoció i divulgació de la Geografia en tots els seus camps d'actuació.

Tercera. Protocols de col·laboració

Per cada una de les actuacions que es vulguin realitzar s'ha de desenvolupar un protocol que inclogui la informació següent:

1. La fonamentació i descripció de l'activitat.

2. Els noms de les persones responsables i participants de cada entitat.

3. La durada de cada activitat.

4. Els recursos financers, materials i infraestructurals per cobrir les despeses relacionades amb l'activitat.

5. La possibilitat de reconeixement de crèdits pràctics i/o de lliure configuració per cada una de les activitats en què participin els estudiants.

6. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de persones convidades.

Aquests protocols han de tenir l'aprovació de les persones que actuen en representació de cada entitat.

Quarta. Condicions financeres

Per cada una de les actuacions que s'hagin de dur a terme s'han d'indicar els detalls financers. Aquests seran acordats per ambdues parts de forma consensuada.

Cinquena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'actuacions conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts.

Sisena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima d'un any, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb tres mesos d'antelació. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar les actuacions que hi hagi en fase de realització.

Setena. Comissió mixta

Es crea una comissió mixta formada per dues persones representants de cada institució que s'encarregarà d'establir les actuacions conjuntes, així com de fer-ne el seguiment i l'avaluació.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni de col·laboració, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Pel Col·legi de Geògrafs,

 

Lluïsa Dubon
Presidenta

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 de desembre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de febrer de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).