Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i la Universitat de les Illes Balears sobre la realització de la Universitat Oberta per a Majors a Menorca

Maó, 15 de desembre de 2004

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyora Presidenta del Consell Insular de Menorca, Joana M. Barceló Martí, d'acord amb les facultats que li atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

El seu interès per desenvolupar el conveni de col·laboració entre ambdues institucions en relació amb la realització de la Universitat Oberta per a Majors, a diferents poblacions de l'illa.

ACORDEN

  1. La Universitat Oberta per a Majors té com a finalitat bàsica dotar la UIB d'una oferta específica per a gent gran.
  2. La Universitat Oberta per a Majors s'estructura en un cicle de conferències.
  3. El nombre d'estudiants que es podran matricular en aquesta edició de la Universitat Oberta per a Majors és de cinquanta, i els requisits per poder-s'hi matricular són tenir cursats, almenys, estudis primaris o equivalents i tenir més de cinquanta anys o ser jubilat.
  4. L'organització de la Universitat Oberta per a Majors serà responsabilitat de la UIB, a través dels mecanismes adequats.
  5. El Consell de Menorca finançarà aquesta edició de la Universitat Oberta per a Majors a Menorca amb la quantitat de 7.215 euros.
  6. La Universitat de les Illes Balears executarà les accions objecte del present conveni, fent constar la col·laboració del Consell Insular de Menorca amb la nova imatge corporativa, en lloc destacat, a totes les publicacions que faci amb motiu de l'acció objecte del present conveni. Igualment haurà de contenir la recomanació de visitar l'adreça: www.cime.es .
  7. S'acorda expressament que en cas d'incompliment del disposat en el paràgraf anterior no serà imputable al present conveni cap tipus de despesa derivada de la realització dels corresponents esdeveniments.
  8. La validesa temporal de cobertura econòmica d'aquest conveni s'ajustarà a la durada acadèmica de l'activitat que n'és l'objecte, és a dir, a la durada de la Universitat Oberta per a Majors durant l'any acadèmic 2003-2004.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

La presidenta del Consell Insular de Menorca,
Joana M. Barceló Martí

El rector de la Universitat de les Illes Balears,
Avel·lí Blasco Esteve

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de desembre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de febrer de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).