Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 16 de desembre de 2004

REUNITS

D'una part, l'Honorable Sra. Maria Antònia Munar i Riutort, Presidenta del Consell de Mallorca, acompanyada del Secretari General del Consell de Mallorca, Sr. Bartomeu Tous i Aymar, i, de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Sr. Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears.

Actuen, ambdues parts, en nom i representació dels ens els càrrecs dels quals ocupen.

Es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar i

DIUEN

Que són objectius comuns del Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura, i de la Universitat de les Illes Balears, el desenvolupament cultural i el foment dels coneixements literaris, teatrals, musicals, historicosocials i científics, dins l'àmbit de l'illa de Mallorca, així com la difusió i l'ús correcte de la llengua pròpia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Que el Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura, i la Universitat de les Illes Balears, mitjançant el Vicerectorat de Projecció Cultural, volen renovar la seva col·laboració,

I, per dur-ho a terme,

CONVENEN

A) El Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura, col·laborarà amb la Universitat de les Illes Balears, mitjançant el Vicerectorat de Projecció Cultural, per fer possible que puguin dur-se a terme publicacions, investigacions, conferències, congressos, teatre, beques i activitats culturals en general, seleccionades, conjuntament, per ambdós ens, i hi aportarà, amb càrrec als pressuposts de 2004, la quantitat de 60.000'00 ¤ (a càrrec de la partida 20.45190.48904), que el Vicerectorat de Projecció Cultural distribuirà de la manera següent:

¿ Universitat d'Estiu, 12.000 ¤

¿ XV Congrés Nacional d'Història de l'Art, 12.000 ¤

¿ Servei d'Activitats Culturals, 30.000 ¤

¿ Beques d'assistència als Premis Octubre, 3.000 ¤

¿ Finançament de viatges d'alumnes, 3.000 ¤

B) La Universitat de les Illes Balears assumeix, en contraprestació, els compromisos següents:

1. La Coral Universitària de les Illes Balears farà un concert al lloc que el Consell de Mallorca acordi, en el cas que aquesta actuació sigui seleccionada per ambdós ens, conformement a la clàusula A) anterior.

2. La UIB entregarà al Consell de Mallorca un nombre mínim de 10 exemplars de totes les seves publicacions. A més, de les edicions que es realitzin amb motiu del conveni present, la UIB lliurarà al Consell de Mallorca:

- El 50% del tiratge de totes les partitures.

- El 50% del tiratge de cada volum de les col·leccions.

- Una còpia en format Betacam i 100 còpies en VHS dels audiovisuals.

C) Les activitats objecte del conveni present i els elements publicitaris d'aquestes es faran en llengua catalana i hi constarà el patrocini o la col·laboració del Consell de Mallorca, amb el seu logotip.

D) La UIB haurà d'acreditar davant el Consell de Mallorca la realització de totes les activitats així com el compliment de les condicions que determina la concessió de la subvenció i notificarà qualsevol modificació que se'n produeixi.

E) Les quantitats esmentades es faran efectives després de la justificació de les despeses, mitjançant la presentació davant el Consell de Mallorca, abans del 15 de desembre de 2004, de la documentació següent:

¿ Factures expedides a la UIB, que expressin clarament:

· Nom complet de la persona o entitat expedidora.

· Concepte.

· Número i data de factura.

· IVA (si correspon).

¿ Altres justificants.

¿ Un exemplar de la publicitat escrita i gràfica, relativa a cada activitat subvencionada.

F) La UIB es compromet a notificar al Consell de Mallorca qualsevol altra subvenció pública o privada que rebi per a la realització de l'activitat, abans del pagament de l'ajut, per tal de poder comprovar que no se supera el cost de l'activitat subvencionada.

G) El fet d'alterar les condicions determinades en el conveni podrà comportar una modificació de l'acord de concessió de la subvenció.

H) La Universitat de les Illes Balears haurà de complir les obligacions de l'article 9.2 de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions (BOIB núm 79, de 2 de juliol de 2002) i les recollides a l'article 10 del Reglament de subvencions del Consell de Mallorca (publicada la seva aprovació definitiva en el BOIB núm. 132, de 3 de novembre de 2001).

I) La present subvenció, d'acord amb l'article 13.1 del reglament de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 132 de 3 de novembre de 2001), és renovable i reductible per les causes previstes a les lleis, i al present reglament, i no seran invocable com a precedent. En aquest sentit, el Consell de Mallorca procedirà, si n'és el cas, a anul·lar o revocar la present concessió d'acord amb les causes establertes al títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), a les reflectides a la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions abans esmentada així com d'acord amb el que disposa l'apartat 2n. de l'article 13 del reglament de subvencions del Consell de Mallorca.

J) La UIB s'haurà de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer tant del Consell de Mallorca com del Tribunal de Comptes.

K) El Consell de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmica com tècnicament, el programa objecte de la subvenció.

L) El present conveni restarà vigent fins al dia 31 de desembre de 2004.

I en prova de conformitat, el signen les dues parts en tres exemplars i a un sol efecte, en el lloc i en la data indicats al començament.

Pel Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, Presidenta
Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco, Rector

Bartomeu Tous i Aymar, secretari general del Consell de Mallorca, en la meva condició de secretari i assessor de la coporació, autoritz el present conveni.

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 30 de juny de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 20 de juliol de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre, (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).