Convenis i acords marc signats per la UIB

Annex al conveni marc entre la Universitat Nacional de la Plata (Argentina) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya)

La Plata/Palma, 13 d'octubre de 2004

La Universitat Nacional de La Plata (UNLP) (Argentina), representada pel seu president, l'arquitecte Gustavo Azpiazu, i la Universitat de les Illes Balears (UIB) (Espanya), representada pel seu rector, el Dr. Avel·lí Blasco Esteve, convenen d'incorporar aquest annex al conveni de cooperació existent entre ambdues institucions.

OBJECTIU GENERAL

Establir un marc de col·laboració per al desenvolupament d'activitats d'investigació i postgrau en informàtica, a fi d'incrementar la vinculació d'ambdues institucions en aquesta àrea del coneixement.

Coordinar activitats acadèmiques relacionades amb plans d'investigació i desenvolupament tecnològic conjunts.

Afavorir les activitats d'intercanvi/perfeccionament docent entre les dues institucions.

UNITATS ACADÈMIQUES INTERVINENTS. RESPONSABLES

La Unitat de Gràfics i Visió per Computador del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears i l'Instituto de Investigación en Informática LIDI (III-LIDI) de la Facultat d'Informàtica de la Universitat Nacional de La Plata.

Les dues universitats convenen designar responsables de l'execució de les activitats previstes en aquest annex els professors Dr. Francisco Perales López (per la UIB) i Ing. Armando De Giusti (per la UNLP).

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 1. Realitzar investigació i desenvolupament conjunt en les àrees de visió per computador i processament d'imatges, com també processament paral·lel aplicat a aquestes àrees.
 2. Estudiar la possibilitat de realitzar desenvolupaments conjunts en l'àrea de tecnologia informàtica aplicada en educació, en particular en ambients i eines per a educació no presencial (Aula Virtual).
 3. Intercanviar docents de postgrau per al dictat de cursos acreditats per ambdues universitats.
 4. Cooperar en la formulació i direcció de tesi de postgrau.

ACCIONS PER REALITZAR

 • Promoure la presentació de projectes conjunts d'investigació i desenvolupament en els temes d'interès comú.
 • Analitzar el desenvolupament conjunt de productes tecnològics d'interès per a les dues institucions.
 • Establir un programa anual d'intercanvi de docents i d'investigadors, incloent-hi la possibilitat de direcció conjunta de tesi de postgrau.
 • Cooperar en la utilització de recursos específics de processament disponibles en els grups d'investigació i desenvolupament d'ambdues institucions.
 • Promoure l'intercanvi de coneixement i experiències concretes de R/D entre els grups d'investigació esmentats, a fi de potenciar el desenvolupament de recursos humans i afavorir la presència en congressos i reunions científiques en tots dos països.

ORGANITZACIÓ I METODOLOGIA

 1. Els responsables acadèmics formularan un pla de treball bianual.

  Serà responsabilitat de la Unitat de Gràfics i Visió per Computador i de l'Instituto de Investigación en Informática LIDI la gestió de fons específics per al desenvolupament de les activitats previstes en els plans de treball. Aquests fons poden provenir d'organismes nacionals o internacionals als quals es presentin els projectes d'R/D conjunts que es preveuen.Les universitats donaran a conèixer els resultats parcials o definitius que s'aconsegueixin per l'activitat científica conjunta amb la menció que han estat elaborats en el context d'aquest annex.

 2. Així mateix, si hi hagués alguna transferència de resultats amb benefici econòmic, les dues universitats hauran de compartir aquest benefici.

VIGÈNCIA

S'estableix una vigència de 4 anys per a aquest annex, el qual es renovarà automàticament per períodes iguals. Qualsevol de les parts el pot denunciar mitjançant comunicació fefaent, amb una antelació mínima de 90 dies a la data de cessació del conveni.

En cas de tenir cursos pendents o compromisos assumits, ambdues parts es comprometen a complir les obligacions que corresponguessin abans de la cessació del conveni.

I, com a prova de conformitat amb el que precedeix, se subscriu aquest annex al conveni marc, en el lloc i la data indicats, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà, un exemplar en cada idioma dels quals queda en poder de cada una de les parts.

Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco, Rector

Per la Universitat Nacional de La Plata, Gustavo Azpiazu, President

Diligència

El present annex el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de febrer de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 28 de setembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).