Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears

Palma, 4 de febrer de 2005

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Xavier Fortuny Siquier, president de l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears, amb domicili a aquests efectes al Casal d'Entitats, local D, del Centre Cultural la Misericòrdia, Palma.

EXPOSEN

Primer . Que les parts signants coincideixen en la necessitat d'aprofundir en el suport al poble sahrauí i, especialment, en la necessitat de solidaritat amb la joventut sahrauí, i valoren la importància de l'educació per al desenvolupament i la prosperitat del poble sahrauí.

Segon . Que la formació dels joves sahrauís en estudis universitaris contribueix al desenvolupament integral de la joventut sahrauí, fonamental per al desenvolupament futur del poble sahrauí.

Tercer . Que les parts signants coincideixen en la necessitat de la coordinació entre elles en l'àmbit de les aportacions específiques de totes dues com la manera més eficaç per a la consecució dels objectius d'aquest conveni.

En consideració al que s'ha exposat, les dues parts, en la representació que ostenten, subscriuen aquest conveni de col·laboració i articulen de comú acord segons les clàusules següents.

CLÀUSULES

Primera . Aquest conveni té com a objectiu establir la col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears (AAPSIB).

Segona . Es pretén enfortir els vincles ja existents entre el poble balear i el sahrauí i les seves institucions a través d'una difusió més gran de la causa sahrauí i de l'evolució del conflicte i generar una major conscienciació sobre un conflicte veí i germà, tant a nivell geogràfic com històric, en la societat balear en general i en la joventut universitària en particular.

Tercera . L'Associació d'Amics del Poble Saharauí de les Illes Balears col·labora amb el programa de voluntariat de la UIB oferint la possibilitat de col·laborar de manera puntual o regular amb l'Associació en diversos projectes, caravanes humanitàries, activitats, etc.

Quarta . Aquest conveni possibilita l'habilitació de beques per cursar estudis universitaris a la Universitat de les Illes Balears. Aquestes beques han de ser graduals i s'han de revisar anualment, començant el curs 2004-2005 amb una beca i incorporant-ne d'altres de manera progressiva, si la valoració anual és positiva i d'acord amb les disponibilitats pressupostàries.

La Comissió de Seguiment del conveni és qui tria els estudiants. El domini de la llengua espanyola i/o de la llengua catalana per part de l'alumne sahrauí és requisit imprescindible per participar en aquest programa de beques.

Cinquena . La Universitat de les Illes Balears (UIB) facilita el procés acadèmic dels beneficiaris del programa, a fi que la integració dels joves sahrauís sigui exactament en el mateix nivell que la dels altres estudiants. Aquests estudiants tenen els mateixos drets i deures que qualsevol altre estudiant de la Universitat de les Illes Balears.

Sisena . L'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears (AAPSIB) es responsabilitza de gestionar l'allotjament i la manutenció dels estudiants, com també els tràmits per a un viatge anual als campaments.

Setena . La Comissió de Seguiment ha d'estar formada per dos membres designats per la Universitat de les Illes Balears i dos membres més designats per l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears.

Vuitena . Aquest conveni entra en vigor a partir del moment en què els òrgans de Govern de cada part l'aproven i els representants respectius el signen. Tindrà una validesa d'un any, període que es renovarà automàticament.

Novena . En qualsevol moment una de les parts pot denunciar aquest conveni, amb un avís previ de tres mesos.

Desena . La modificació d'aquest conveni, per comú acord de totes les parts, requereix el mateix procediment que per a la seva elaboració inicial.

I, com a prova de conformitat amb el que precedeix, se subscriu aquest conveni de col·laboració, en el lloc i la data indicats, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà, un exemplar en cada idioma dels quals queda en poder de cada una de les parts.

Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco, Rector
Per l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears, Xavier Fortuny, President

Diligència

El present conveni de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 d'octubre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 10 de novembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).