Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic de col·laboració institucional entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de les Illes Balears

Bellaterra, 2 de febrer de 2005

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Lluís Ferrer Caubet, com a representant d'aquesta, en virtut de les competències que li atorga l'article 75 paràgraf M dels Estatuts de l'esmentada universitat, amb adreça social a Campus UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), i amb número d'identificació fiscal Q-0818002-H.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

I. Que per resolució de 22 de juliol de 2003 del Ministeri de Ciència i Tecnologia, s'ha concedit un ajut al doctor Jaume Cruz Feliu, del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, per al desenvolupament del projecte d'investigació BSO-2003-04301 «Motivación deportiva y deportividad: interacciones y efectos sobre el compromiso o el abandono deportivo».

II. Que en el desenvolupament del projecte mencionat hi participen el doctor Alexandre Garcia Mas i el doctor Pere Palou Sampol, professors del Departament de Psicologia i del Departament de Ciències de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears.

III. Que per tal de facilitar el desenvolupament de les activitats de l'equip investigador, ambdues institucions consideren convenient el traspàs d'una part de l'ajut a la Universitat de les Illes Balears perquè sigui gestionada per aquesta entitat directament.

Per tot això, ambdues entitats signen el present conveni, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera

L'objectiu del present conveni és facilitar les tasques que han de dur a terme el doctor Alexandre Garcia Mas i el doctor Pere Palou Sampol, professors del Departament de Psicologia i del Departament de Ciències de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears, a través del traspàs a aquesta universitat del finançament necessari per atendre les despeses generades pel seu treball d'investigació.

Segona

La Universitat Autònoma de Barcelona, amb càrrec al centre de cost 121.402, transferirà a la Universitat de les Illes Balears la quantitat de 6.700,00 euros, que ingressarà al seu compte general d'administració núm. 2051- 0151-61-0141983364 de la Caixa de Balears, « Sa Nostra», per tal que aquesta la posi a disposició del doctor Alexandre Garcia Mas i del doctor Pere Palou Sampol, una vegada feta la retenció corresponent.

Tercera

D'acord amb el que estableix la Resolució esmentada de 22 de juliol de 2003 , en relació amb la presentació dels informes de seguiment corresponents al projecte, els serveis corresponents de comptabilitat Universitat de les Illes Balears es comprometen a trametre, a l'Oficina d'Investigació i Transferència de Tecnologia de la UAB, el certificat corresponent a les despeses realitzades amb càrrec a la transferència efectuada en virtut del present acord.

Quarta

Aquest conveni s'inicia el dia de la seva signatura i finalitzarà el dia 19 de novembre de 2006, data en la qual acaba el projecte d'investigació.

I com a mostra de conformitat i d'acceptació, ambdues parts subscriuen el present document, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats al capdamunt.

Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco
Per la Universitat Autònoma de Barcelona, Lluís Ferrer

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 26 d'octubre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 10 de novembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).