Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa"

Palma, 22 de desembre de 2004

La Universitat de les Illes Balears, representada pel Magnífic i Excel·lentíssim Rector, senyor Avel·lí Blasco Esteve, i la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", representada pel Director Adjunt de "la Caixa", senyor Josep Francesc Conrado de Villalonga,

MANIFESTEN

Que és desig de les institucions que representen subscriure un conveni marc de col·laboració amb la finalitat d'actualitzar les fórmules de cooperació existents i de crear-ne de noves, de manera que aquesta sigui més eficaç i operativa.

Que aquesta col·laboració ha de permetre un major i millor aprofitament dels recursos humans i materials i facilitar, des dels respectius àmbits institucionals, la consecució d'objectius comuns en tots aquells aspectes relacionats amb el desenvolupament de la ciència, de la tècnica, de l'economia, de la llengua i de la cultura de les illes Balears.

Que amb aquest objectiu i a fi de materialitzar les voluntats expressades, ambdues parts

ACORDEN

Primer . La col·laboració entre ambdues institucions s'ajustarà a l'objecte o programa que, en cada moment, es dugui a terme de manera conjunta, i, en aquest sentit, potenciaran l'intercanvi de la informació científica, tècnica i cultural que considerin necessària i es facilitaran recíprocament, en la mesura possible, l'ús de les respectives instal·lacions.

Segon . A partir de la formalització d'aquest document es constituirà una comissió mixta, en règim de paritat, formada per tres representants de la Universitat i tres representants de "la Caixa" que serà l'òrgan de potenciació, seguiment i avaluació de les accions derivades del present conveni.

Aquesta comissió mixta establirà el seu propi règim de funcionament i es reunirà com a mínim una vegada per semestre i sempre que una de les parts ho demani.

Tercer . Totes les peticions de col·laboració i de suport que els diversos estaments de la comunitat universitària i de "la Caixa" es demanin recíprocament seran canalitzades a través de la comissió mixta, la qual, una vegada estudiades, elevarà els corresponents informes i propostes als òrgans competents d'ambdues institucions.

Quart . "la Caixa" aportarà anualment, en concepte de col·laboració institucional, la quantitat de 180.000 (cent vuitanta mil) euros, dels quals 170.000 s'aplicaran al programa d'actuacions que cada any determini la comissió mixta, i els 10.000 restants es pagaran en concepte de lloguer de l'oficina situada al campus de la UIB.

Aquestes quantitats seran actualitzades en funció de les variacions que experimenti l'IPC, llevat que ambdues institucions acordin un increment superior.

El lloguer de l'esmentada oficina de "la Caixa" al campus es regula en un contracte a part, que se signa en aquest mateix acte.

Cinquè . La Universitat es compromet a facilitar a "la Caixa" la informació necessària perquè aquesta pugui oferir els seus diversos serveis a la comunitat universitària. Complementàriament a això s'estudiaran les fórmules que permetin presentar tant al personal docent i de serveis de la Universitat com als alumnes els recursos financers que necessitin i, si és el cas, una línia de finançament específica per al personal propi.

Sisè . "la Caixa" continuarà col·laborant amb la Universitat en l'emissió del Carnet Universitari amb xip, que inclou tant prestacions acadèmiques com financeres.

Setè . La Universitat i "la Caixa" col·laboraran en el foment de la cultura emprenedora. Amb aquest objecte, la Universitat s'adhereix al projecte Punt de Trobada Virtual - Emprenedor XXI promogut per "la Caixa", segons es reflecteix a l'annex 1 d'aquest conveni.

Vuitè . Amb el convenciment que totes les accions que s'efectuïn entre ambdues institucions com a conseqüència d'aquest conveni reportaran una major vinculació comercial de la Universitat amb "la Caixa", aquesta darrera anirà oferint els productes i serveis que estigui en disposició de prestar i que puguin ser del seu interès, entre els quals cal destacar: gestió de tresoreria, pagament de nòmines, gestió de Seguretat Social, pagament de l'IRPF del personal, tràmits de matrícula dels alumnes, instal·lació de caixers automàtics al campus i puntes de tresoreria.

Novè . Aquest conveni s'estableix per un període de cinc anys, que serà prorrogable per mutu acord de les parts. Es considerarà prorrogat de forma automàtica mentre cap de les parts no manifesti el contrari. Així mateix, aquest conveni substitueix el conveni marc signat l'11 de maig de 1993 i el conveni per al desenvolupament del Carnet Universitari de 19 de juliol de 1996.

No obstant això, qualsevol de les institucions sotasignades pot iniciar, abans de finalitzar aquest termini, els tràmits de rescissió, amb un avís previ a l'altra part de sis mesos d'antelació, i, en qualsevol cas, la comissió mixta a què s'ha fet referència anteriorment determinarà el règim de dissolució i extinció de les obligacions derivades del present conveni.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni marc, ambdues parts el signen en dos exemplars, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Avel·lí Blasco, Rector de la Universitat de les Illes Balears
Josep Francesc Conrado, Director Adjunt de "la Caixa"

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 de desembrre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de febrer de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).