Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Treball i Formació, la d'Economia, Hisenda i Innovació, i la Universitat de les Illes Balears, per a la formació d'investigadors de la Universitat de les Illes Balears, mitjançant estades en centres d'investigació

Palma, 28 d'octubre de 2004

Cristóbal Huguet Sintes, conseller de Treball i Formació, Luis Ángel Ramis de Ayreflor Cardell, conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, del Govern de les Illes Balears, en virtut del que estableixen els decrets 1/2001, 6/2002 i 25/2003, de delegació de signatura als consellers competents, i Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears.

MANIFESTAM

I. El Govern de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria de Treball i Benestar Social (actualment Conselleria de Treball i Formació), va elaborar d'una banda, un Pla territorial 2000-2006, en virtut de l'objectiu 3 de suport a l'adaptació i modernització de les polítiques i sistemes d'educació, formació i ocupació, d'acord amb el reglament (CE) 1260/1999, de 21 de juny de Fons Estructurals, i d'altra, el programa operatiu de l'objectiu 3 del Fons Social Europeu pel període 2000-2006.

II. El Decret 11/2000, de 4 de febrer (BOIB núm. 21 de 17 de febrer), modificat pel decret 54/2000, de 31 de març (BOIB núm. 42 ext., d'1 d'abril) i pel Decret 21/2003 de 7 de març (BOIB núm. 35 de 15 de març), regula els programes de formació professional ocupacional que es duguin a terme en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears. L'article 4 del decret estableix que l'execució d'aquests programes es durà a terme per la Conselleria de Treball i Formació, bé per mitjans propis, mitjançant els centres propis de formació o bé mitjançant els centres de col·laboració.

Així mateix, a la Secció 1a del Capítol I del Títol V de l'esmentat decret es regulen els programes de formació emmarcats dins l'objectiu 3 del Fons Social Europeu.

III. La conselleria de Economia, Hisenda i Innovació, té, entre el seus objectius, el desenvolupament en matèria d'investigació i desenvolupament tecnològic, i participa en la comissió interdepartamental de seguiment de les accions formatives que, en el marc de l'Objectiu 3 del Fons Social Europeu, es duen a terme a través de la Universitat de les Illes Balears.

IV. El Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, han signat amb data 12 de juliol de 2000 un conveni marc de col·laboració en el qual el Govern de les Illes Balears, en el marc de les seves competències, manifesta interès per dur a terme una col·laboració institucional i permanent amb la UIB.

El punt quart de l'esmentat conveni marc estableix que qualsevol actuació que ambdues parts vulguin dur a terme, s'haurà de realitzar a través d'un protocol específic.

Així mateix el punt cinquè estableix que es constituirà una comissió mixta per tal de fer el seguiment i la proposta dels referits protocols addicionals.

V. Les accions de l'eix 5 s'han planificat d'acord amb els objectius del I Pla de Recerca i Desenvolupament Tecnològic de les Illes Balears.

VI. Que la Universitat de les Illes Balears és l'única entitat promotora de projectes dirigits a la formació d'investigadors de la UIB mitjançant estades en centres d'investigació.

Per això,

PACTAM

Primer. Objecte

L'objecte d'aquest conveni de col·laboració és l'execució d'un projecte formatiu per a la formació d'investigadors de la Universitat de les Illes Balears, mitjançant estades en centres d'investigació de la Unió Europea i dels EUA on puguin completar la seva formació.

Aquestes actuacions s'emmarquen en la mesura 1, acció 1.2 del l'eix 5 de l'objectiu 3 del Fons Social Europeu (FSE).

Segon. Obligacions de les parts i financiació

La Conselleria de Treball i Formació es compromet a dur a terme el finançament d'aquest projecte. L'import màxim d'aquest acord és de 34.817,31 euros, amb càrrec a la partida pressupostaria 19301 324A01 44113 00 19102 del pressupost vigent de la comunitat autònoma de les Illes Balears. D'aquest import, 15.667,79 euros corresponen al cofinançament del Fons Social Europeu en el percentatge del 45%, ja que l'acció objecte d'aquest conveni s'emmarca en l'eix 5 de l'Objectiu 3 del FSE, d'acord amb el programa operatiu pel període 2000-2006.

Aquest import es transferirà de la Conselleria de Treball i Formació a la Universitat de les Illes Balears, amb la presentació prèvia dels justificants econòmics pagats corresponents a les despeses generades per la formació d'aquests investigadors.

L'execució del projecte es durà a terme per la Universitat de les Illes Balears. La selecció del investigadors es realitzarà promovent la concurrència pública.

La finalització del projecte no podrà excedir del 15 de novembre de 2004 i els justificants econòmics de les despeses s'han de presentar abans del dia 10 de desembre de 2004.

Tercer. Control i seguiment

Pel que fa al seguiment s'estarà al que disposa el Decret 11/2000, de 4 de febrer, el Decret 21/2003, de 7 de març de modificació de l'anterior i l'Ordre de dia 14 de maig de 2001, de desplegament del mateix.

Aquest seguiment es farà des de la comissió mixta de seguiment a que es refereix el punt cinquè del conveni marc de col·laboració signat en data 12 de juliol de 2000.

Als efectes d'efectuar el control necessari i el seguiment d'aquest projecte, la Universitat de les Illes Balears està obligats a facilitar tota la informació que els requereixin la Conselleria de Treball i Formació, la Sindicatura de Comptes o uns altres òrgans de control extern.

Quart. Difusió

En qualsevol acte publicitari, documentació escrita o gràfica que dugui a terme la Universitat de les Illes Balears en execució del present conveni ha de figurar clarament el cofinançament pel Fons Social Europeu, d'acord amb la normativa d'aplicació.

Cinquè. Vigència

La vigència d'aquest conveni és fins el dia 31 de desembre de 2004 .

Sisè. Rescissió

El Govern de les Illes Balears, mitjançant la Direcció General de Formació informant prèviament a la conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, podrà rescindir unilateralment, totalment o parcial aquest conveni, si no es du a terme de conformitat amb el que s'hi estableix, amb l'obligació de l'entitat signant de reintegrar, al Govern de les Illes Balears, si pertoca, els imports indegudament rebuts.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signen per triplicat exemplar, en el lloc i data anteriorment indicat, a un sol efecte.

Per la Conselleria de Treball i Formació, Balears, Cristóbal Huguet Sintes
Per la Universitat de les Illes, Avel.lí Blasco Esteve
Per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, Luis Ángel Ramis de Ayreflor Cardell

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 30 de novembre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de febrer de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).