Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria de Presidència i Esports relatiu a la realització de la Universitat Oberta de Majors

Palma, 10 de desembre de 2004

Reunits

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

De l'altra, l'Honorable Sra. Maria Rosa Puig Oliver, titular de la Conselleria de Presidència i Esports, en virtut del Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears (BOIB núm. 93, d'1 de juliol), pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, que actua en nom i representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb CIF S0711001 H, per raó de les atribucions que li confereixen els articles 11 i 80 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears;

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient i atorguen aquest acord, i, a tal efecte,

Manifesten

A. Que el dia 28 de març de 2003 l'Institut Balear d'Afers Socials (IBAS) i la Universitat de les Illes Balears varen subscriure un conveni de col·laboració per realitzar la Universitat Oberta de Majors, pel qual la Universitat de les Illes Balears era responsable de l'organització de la Universitat Oberta de Majors i l'Institut Balear d'Afers Socials col·laborava amb el finançament de la quantitat de 15.025,30 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 75101 313D01 41000 00 dels seus pressuposts.

B. Que la Conselleria de Presidència i Esports (Direcció General de Serveis Socials) i la Universitat de les Illes Balears desitgen continuar amb la col·laboració per desenvolupar la Universitat Oberta de Majors en la sisena edició a Mallorca, la cinquena edició a les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera, i la quarta als municipis, en el curs 2003-2004 i, amb aquesta finalitat, les parts signants consideren d'interès establir un conveni inicial per donar continuïtat a aquesta activitat.

Acorden

Subscriure aquest conveni que modifica el conveni original d'acord amb les clàusules següents:

Primera. Modificar la clàusula primera del conveni, que queda redactada de la manera següent:

L'objecte d'aquest conveni és establir els pactes i les condicions de la col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports (Direcció General de Serveis Socials) i la Universitat de les Illes Balears per a la celebració de la sisena edició de la Universitat Oberta de Majors a Mallorca, la cinquena edició a les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera, i la quarta als municipis, que s'ha de realitzar el curs 2003-2004.

Segona. Modificar la clàusula quarta del conveni, que queda redactada de la manera següent:

La Conselleria de Presidència i Esports (Direcció General de Serveis Socials) col·labora amb el finançament de la sisena edició de la Universitat Oberta de Majors a Mallorca, la cinquena a les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera, i la quarta als municipis, amb la quantitat de quinze mil quatre-cents setze euros (15.416,00 euros), amb càrrec a la partida pressupostària 75101 313D01 44113 00 dels seus pressuposts corresponents a l'any 2004.

La quantitat esmentada es farà efectiva per transferència bancària a la Universitat de les Illes Balears en el moment de la signatura d'aquest conveni, amb justificació posterior de la realització de l'activitat per a la qual es concedeix la quantitat esmentada mitjançant les factures corresponents.

Aquestes factures s'hauran de presentar a la Conselleria de Presidència i Esports (Direcció General de Serveis Socials) en el termini de dos mesos des de la finalització del curs acadèmic.

Tercera . Modificar la clàusula sisena del conveni, que queda redactada de la manera següent:

La vigència d'aquest conveni finalitzarà el 31 de desembre de l'any 2004, sense perjudici que pugui ser prorrogat per acord mutu.

L'aportació econòmica de la Conselleria de Presidència i Esports (Direcció General de Serveis Socials) s'ha de concretar anualment en el document de pròrroga o mitjançant una clàusula addicional.

La seva denúncia podrà ser realitzada per qualsevol de les parts amb tres mesos d'antelació, almenys, a la data d'efectes.

I, com a prova de conformitat amb tots i cadascun dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Esteve
Per la Conselleria de presidència i Esports, Maria Rosa Puig Oliver

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 de desembre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de febrer de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).