Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Consorci Centre Balears Europa i la Universitat de les Illes Balears per a la col·laboració en el desenvolupament del curs sobre Economia del Turisme i del Medi Ambient, dins els programes de postgraus UIB

Palma, 21 de desembre de 2004

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyor Lluís Ramis d'Ayreflor, conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, d'acord amb el Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament des membres del Govern de les Illes Balears, i president del Consorci Centre Balears Europa (CBE), que intervé legalment en representació del CBE, d'acord amb el Decret 88/2001, de 29 de juny, pel qual es modifica el Decret 2002/1996, de 22 de novembre, de ratificació dels Estatuts del Consorci CBE.

I de l'altra, l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), segons el nomenament efectuat pel Decret 47/2003, de 9 de maig ¿BOIB núm. 67 extr., de 13 de maig¿, que entrà en vigor el dia 14 de maig de 2003.

EXPOSEN

I . Que el Consorci Centre Balears Europa és una entitat consorcial dotada de personalitat jurídica pròpia sotmesa a l'ordenament jurídic privat, adscrita a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació i té definits dins les seves finalitats i els seus objectius, segons el punt b) de l'article 2 dels seus Estatuts, de «prestar assistència tècnica a les institucions integrants del Centre, especialment en el cas de temes d'interès general per a les Illes Balears relacionats amb la Unió Europea que requereixin una certa coordinació de les esmentades entitats».

II . Que la Universitat de les Illes Balears és una institució que està lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les Illes Balears. D'acord amb l'article 4.2 dels Estatuts, la UIB se sent compromesa amb la conservació del medi ambient. A més, el Pla estratègic de la UIB 2002-2006 preveu que dues de les seves línies d'actuació són la del turisme i la del medi ambient, i per altra banda, la potenciació de la recerca i dels estudis de tercer cicle.

III . Que, d'acord amb l'article 4 dels Estatuts del Consorci Centre Balears Europa, la Universitat de les Illes Balears és una entitat integrant del Centre.

IV . Que el CBE d'una banda i la UIB de l'altra han constatat, conjuntament, l'existència de finalitats i objectius comuns relatius a la formació.

V . Que l'article 34.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (publicada al BOE de 24 de desembre) atorga a les universitats la possibilitat d'establir ensenyaments que condueixin a l'obtenció de diplomes i títols propis, i l'article 38.1 de la mateixa llei es refereix als estudis de doctorat. Aquesta facultat de lliurament i expedició de diplomes i títols propis estava igualment prevista als articles 6 i 7 del Reial decret 1496/1987, de 6 de novembre, sobre obtenció, expedició i homologació de títols universitaris (BOE de 14 de desembre) i a l'article 17 del Reial decret 778/1998, de 30 d'abril (publicat al BOE d'1 de maig) pel qual es regula el tercer cicle d'estudis universitaris, l'obtenció i expedició de títols de doctor i altres títols de postgrau.

VI . Que la UIB, mitjançant el Departament d'Economia Aplicada, està interessada a promoure el programa de postgrau d'Economia del Turisme i del Medi Ambient 2004-2005, i que el CBE considera fonamental col·laborar activament per dur-lo a terme.

Ambdues parts, amb la representació amb la qual intervenen, es reconeixen recíprocament la capacitat jurídica necessària per signar aquest conveni, i amb aquest fi estableixen les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

El present conveni vol definir la col·laboració del Consorci Centre Balears Europa i la Universitat de les Illes Balears per a la realització i el desenvolupament del programa de postgrau d'Economia del Turisme i del Medi Ambient, en la mesura que aquestes matèries constitueixen, almenys en part, polítiques comunitàries importants per al consorci. Aquest programa s'impartirà a partir del curs acadèmic 2004-2005.

Segona. Valoració econòmica

El cost de la col·laboració del curs dins el programa de postgrau objecte d'aquest conveni es valora en la quantia de 29.500,00 euros, que ha d'abonar el CBE a la Universitat de les Illes Balears una vegada presentats el programa definitiu i una memòria explicativa del curs a impartir.

La Universitat es compromet a presentar una memòria final en relació amb l'objecte del conveni on figuraran: les actuacions desenvolupades objecte del programa de postgrau, el nombre d'alumnes, la relació de professorat, la relació de despeses i dels ingressos del programa, etc.

Tercera. Seguiment

El desenvolupament d'aquesta col·laboració serà coordinat, per part del Centre Balears Europa, pel senyor Fernando de Francisco Cordero, director gerent, i per part de la Universitat de les Illes Balears, per la vicerectora doctora Mercè Gambús Saiz, o la persona que delegui.

Quarta. Durada

Aquest conveni regirà des del moment en què se signi fins al 31 de desembre de 2004, i serà renovable amb l'acord previ entre les parts i denunciable amb un mes d'antelació si cap de les parts no el considera necessari.

Cinquena

Les dues parts es comprometen a tractar de resoldre de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l'aplicació d'aquest conveni o dels acords específics que se'n puguin derivar.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest document, ambdues parts el signen en dos exemplars, al lloc i en la data indicats al començament.

Pel Centre Balears Europa, Lluís Ramis d'Ayreflor, President
Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco, Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de desembre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de febrer de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

Annex

a) Equip de treball i dedicació

Les persones que formaran part d'aquest equip de treball són, per part del Centre Balears Europa, el senyor Antonio Reinoso Pascual, i per part de la Universitat de les Illes Balears, la senyora Antònia Fullana Puigserver.

El tècnic de grau superior prestarà l'assistència tècnica, dos dies per setmana, a les instal·lacions pròpies de la UIB, i els altres dies a la seu del CBE.

b) Altres despeses

Quan es demani que el tècnic assisteixi a les reunions de treball organitzades pel Ministeri d'Hisenda, així com que assisteixi a seminaris, conferències, etc., considerats necessaris per estar al dia dels temes subjectes a aquest conveni, serà a càrrec directe de la UIB.

c) Col·laboració mútua

La Universitat de les Illes Balears i el Centre Balears Europa col·laboraran per aconseguir la màxima eficàcia dels treballs del tècnic. La Universitat de les Illes Balears tindrà cura de l'arxiu oficial dels documents originals i el tècnic organitzarà els seus propis arxius per dur a terme la seva feina. Els documents d'elaboració pròpia del tècnic seran propietat del Centre Balears Europa, i es respectarà la confidencialitat d'aquest arxiu.

d) Repercussió del valor afegit

El cost d'aquesta assistència tècnica repercutirà amb el 16% d'IVA per prestació de servei.