Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ("la Caixa") per a la realització d'actuacions dirigides a la promoció de la cultura emprenedora

Palma, 22 de desembre de 2004

D'una banda la Universitat de les Illes Balears, representada pel Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector, i de l'altra la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ("la Caixa"), representada pel seu Director Adjunt, senyor Josep Francesc Conrado de Villalonga,

EXPOSEN

1. Que entre els objectius de la Universitat es troba la formació dels seus alumnes perquè assoleixin una preparació adequada per a la seva incorporació al món empresarial, o bé mitjançant un contracte laboral o bé mitjançant la creació de la seva pròpia empresa.

2. Que la Universitat, com a part essencial de la dinàmica de l'economia, no és aliena a la realitat del mercat de treball corresponent al seu temps. És per això que, en vista de la situació actual i precisament a causa d'aquesta, busca adequar la seva oferta educativa a les necessitats reals del mercat, intentant millorar així l'ocupabilitat dels seus alumnes en finalitzar i durant els estudis encaminats a l'obtenció dels títols de grau i postgrau.

3. Que per servir millor aquest fi, la Universitat inclou entre els seus objectius el foment de la difusió de la cultura emprenedora entre els seus alumnes, per augmentar així el ventall de les seves possibilitats a l'hora de la seva incorporació al món laboral i, alhora, per col·laborar al desenvolupament de l'entramat del teixit empresarial del nostre país.

4. Que la Universitat vol difondre entre la comunitat universitària les eines necessàries per desenvolupar els projectes emprenedors, en vista de la situació d'ocupació precària d'un gran percentatge de la població amb estudis universitaris.

5. Que en el desenvolupament de l'esmentat objectiu s'estableix la necessària intervenció de les entitats financeres privades, com a encarregades de finançar els projectes dels emprenedors.

6. Que la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (d'ara endavant, "la Caixa") té des del seu origen entre els seus objectius principals la preocupació per cobrir les necessitats socials, entre les quals la cooperació amb les universitats i la millora de les condicions d'accés al treball a la societat en la qual actua.

7. Que per a "la Caixa" són també objectius essencials col·laborar en la reinserció laboral dels prejubilats, col·lectiu que pels processos de retallades de costs a les grans empreses està sent apartat del món empresarial a una edat primerenca; finançar noves empreses mitjançant societats de capital risc i microcrèdits i fomentar l'ús eficaç de les noves tecnologies juntament amb la internacionalització dels projectes dels emprenedors.

8. Que "la Caixa" busca col·laborar en la generació de la riquesa i les condicions adequades per al correcte funcionament del mercat a través del suport a la creació d'empreses, i incentivar per a això el caràcter emprenedor, com a fórmula per generar sortides professionals.

9. Així sorgeix el projecte Punt de Trobada Virtual, com un lloc de trobada virtual on universitaris, inversors i prejubilats posin en comú les seves capacitats per crear projectes emprenedors i millorar la formació d'aquells. El model consisteix en la confecció de les eines necessàries per crear aquests projectes, en la realització de guies per a la creació d'empreses i a posar a disposició dels emprenedors la formació a diferents nivells amb tecnologia multimèdia.

El Punt de Trobada Virtual serà així un espai on els universitaris amb esperit emprenedor i els prejubilats puguin posar en comú les idees de negoci o els projectes empresarials d'aquells amb l'experiència d'aquests.

10. Que "la Caixa" està interessada a ampliar les seves relacions institucionals i de col·laboració amb la Universitat, per promoure actuacions conjuntes destinades al foment de la cultura emprenedora entre l'alumnat de la Universitat a través de l'esmentat projecte. Aquesta col·laboració pot ser com a entitat financera, això és, oferint línies de microcrèdits i ajudes a l'establiment dels nous empresaris, mitjançant la utilització de fons de capital risc i la creació d'eines útils a aquest fi o qualssevol que de comú acord es determinin.

11. En virtut de tot l'esmentat, la Universitat i "la Caixa"

CONVENEN

PRIMER. Que la Universitat s'adherirà al Punt de Trobada Virtual, url www.emprendedorxxi.es , titularitat que té "la Caixa", respectant les normes de conducta i utilització establertes per a aquest tipus de serveis.

SEGON. La Universitat fomentarà l'ús i difusió del Punt de Trobada Virtual entre la comunitat universitària, oferint la informació i la formació necessària perquè els alumnes i postgraduats recent titulats puguin posar en funcionament els seus projectes empresarials, en acabar la seva formació universitària.

TERCER. La Universitat podrà gaudir a més d'una sèrie d'avantatges per la seva participació que s'aniran definint en els termes que de comú acord es pactin per a cada actuació concreta.

QUART. La comunitat universitària gaudirà també d'una sèrie d'avantatges entre els quals cal destacar l'accés a les eines que s'incloguin en el portal, com ara la formació en línia i les guies per a la formació d'empreses, així com l'accés a determinats productes i serveis en millors condicions, a més d'assistir a la realització de sessions i jornades amb els participants i les empreses amb la finalitat de fomentar l'esperit emprenedor.

CINQUÈ. Amb l'objectiu que el projecte esmentat obtingui la major difusió possible, obtingui un elevat nombre de visites i faciliti la més àmplia formació i informació per a l'alumnat, "la Caixa" permetrà, atenent el seu propi criteri, la col·laboració d'altres institucions i empreses en el projecte.

SISÈ. "la Caixa" i la Universitat promouran totes aquelles accions i actuacions conjuntes que s'estimin pertinents per a la generació de l'esperit emprenedor.

SETÈ. "la Caixa" i la Universitat crearan un equip multidisciplinari format per personal d'ambdues institucions que vetllarà pel desenvolupament i seguiment del projecte, sens perjudici d'analitzar la possibilitat de crear un comitè en el qual puguin integrar-se diverses universitats.

VUITÈ. El present conveni es concerta per un període de durada d'un any i queda prorrogat de mutu acord i successivament per igual període de temps, sempre que no el denunciï qualsevol de les parts amb un termini d'antelació de dos mesos anteriors a la data en què la resolució hagi de tenir efecte, mitjançant notificació escrita.

I com a prova de conformitat subscriuen el present acord d'intencions.

Avel·lí Blasco, Rector de la Universitat de les Illes Balears
Josep Francesc Conrado, Director Adjunt de "la Caixa"

Diligència

El present acord de cl·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 de desembre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de febrer de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).