Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'IBABSA, Semilla (empreses públiques del Govern de les Illes Balears) i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 22 de desembre de 2004

REUNITS

D'una banda,

L'Honorable Senyora Margalida Moner Tugores, presidenta del Consell d'Administració de l'Institut de Biologia Animal, S.A. (IBABSA), amb domicili a efectes de aquest Conveni al carrer Esperanto, núm. 8 de Son Ferriol (Palma), en virtut de l'acord del Comitè Executiu de l'entitat de 27 de juliol de 2004.

De l'altra,

L'Il·lm. Senyor Gaspar Oliver Juan, vicepresident del Consell d'Administració de Servei de Millora Agrària S.A. (SEMILLA SA) amb domicili a efectes de aquest Conveni al carrer Eusebi Estada, núm. 145 de Palma, en virtut de l'acord del Comitè Executiu de l'entitat de 11 d'octubre de 2004.

I de l'altra,

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i el Decret 170/2003, de 26 de setembre pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, constituïda davant l'Il·lustre Senyor Salvador Balle Oliver, notari de Palma, el dia 29 d'abril de 1996, fent ús de les facultats que té concedides a l'escriptura esmentada.

Les parts es reconeixen capacitat legal suficient i atorguen el present contracte a l'empara del que disposen l'article 83 de la Llei Orgànica d'Universitats (Llei 6/2001, de 21 de desembre, BOE núm. 307 de 24 de desembre de 2001) i els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears (Decret 170/2003 d'aprovació: BOIB núm. 136 de 30 de setembre de 2003).

EXPOSEN

1. Que l'IBABSA (entitat pública del Govern de les Illes Balears), l'entitat SEMILLA i la Universitat de les Illes Balears estan interessades en afavorir la coordinació entre totes tres entitats per tal de donar solucions a problemàtiques concretes que afectin a l'agricultura i ramaderia de les Illes Balears.

2. Que la malaltia dels remugants inclosa en la Llista A de la OIE coneguda com a Febre Catarral Ovina o Llengua Blava, és d'especial importància per a les Illes Balears donats els brots d'aquesta malaltia que varen tenir lloc a l'any 2000 i 2003.

3. Que les Illes Balears estan situades a una zona estratègica dins el Mediterrani pel que fa per aquesta malaltia i per tant, això suposa un alt risc de re-introducció.

4. Que des del mateix any 2000 fins a l'actualitat, l'àrea de Sanitat Animal de la Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern Balear, el Institut de Biologia Animal i el Laboratori de Zoologia de la Universitat de les Illes Balears col·laboren en les tasques de seguiment anual de les poblacions del principals vectors (gènere Culicoides , família Ceratopogònids) de la malaltia coneguda com a Llengua Blava.

5. Que pel propers anys, determinar l'increment i els períodes d'activitat de les diferents espècies de vectors és bàsic per poder obtenir la declaració d'àrea lliure de Llengua Blava.

6. Que la citada Conselleria està interessada en que el Laboratori de Zoologia de la UIB continuï amb les tasques de seguiment de les poblacions del vector de la malaltia a les Balears.

Per això es formalitza aquest contracte, de conformitat amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte i direcció del treball

1. L'objecte del contracte és formalitzar la cooperació entre l'IBABSA, SEMILLA i la Universitat de les Illes Balears pel que fa referència a la entomovigilància dels vectors de la Llengua Blava.

Aquesta cooperació es concretarà amb les següents accions:

a) Coordinació entre les tres entitats pel que fa a la planificació de la recollida i anàlisi de les mostres provinents de les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa.

b) Col·laboració entre les tres entitats en la entomovigilància dels vectors, és a dir, la identificació i quantificació de les espècies del gènere Culicoides implicades en la transmissió del virus de la Llengua Blava.

c) Identificació, per part del Laboratori de Zoologia, d'aquelles àrees de les Balears que puguin quedar lliures de la presència dels vectors.

d) Desenvolupament per part del Laboratori de Zoologia, de mapes de risc de presència i dispersió de la Llengua Blava a les Balears.

e) Investigar per part del Laboratori de Zoologia sobre possibles sistemes de control de les poblacions dels vectors.

Pel que fa als punts b , c, d i e la direcció dels treballs anirà a càrrec del doctor Miquel Àngel Miranda Chueca, professor titular d'Escola Universitària de l'Àrea de Zoologia del Departament de Biologia. Com a interlocutor de l'IBABSA, per tal de coordinar els treballs amb la UIB es designa el Sr. Antonio García Roca, Director Gerent de l'entitat. Per part de SEMILLA, i per al seguiment dels treballs, l'interlocutor serà el Sr. Joan Simonet Pons.

Segona. Col·laboració de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, per a la realització del treball a què es refereix el present contracte, assumirà les obligacions següents:

a) Prestarà el servei de caixa, que implica la facturació i el cobrament de les quantitats que hagi d'abonar l'entitat i la realització dels pagaments necessaris d'acord amb la realització del treball esmentat en el present contracte. Els pagaments es faran al comptat amb el vist-i-plau del Dr. Miquel Àngel Miranda com a representant de l'equip investigador i sempre que les esmentades ordres s'ajustin al contingut d'aquest contracte i prèviament hagin estat aportats els ingressos per part de l'entitat. La Fundació també farà les retencions i repercussions que legalment siguin procedents.

b) Portarà la comptabilitat, en la qual es reflectirà la situació econòmica del treball o investigació objecte del present contracte, i en facilitarà informació periòdica a l'equip d'investigació.

c) Proporcionarà a l'equip investigador els mitjans de caràcter administratiu necessaris que permetin la realització del treball contractat i qualsevol altre suport que puguin demanar-li les parts per a l'execució del contracte, sempre que l'actuació demanada pugui desenvolupar-se amb el mitjans normals de la Fundació.

d) Procedirà, quan sigui necessari, a contractar, mitjançant relació de naturalesa laboral, les persones la participació de les quals en les tasques investigadores o d'execució de la comanda sigui indispensable per a l'èxit d¿aquestes. Aquests contractes tindran per objecte la realització dels treballs d'investigació o d'altra mena descrits a la clàusula primera d'aquest contracte. L'elecció de les persones que es contractin s'efectuarà d'acord a les indicacions del director de l'equip investigador com a procediment de cobertura de les necessitats de mitjans laborals de l'equip, i sens perjudici de l'assentiment previ de la Fundació.

Tercera. Contingut econòmic

1. El Servei de Millora Agrària S.A. (SEMILLA) abonarà com a contraprestació pels treballs esmentats les següents quantitats:

1r any: vint mil euros (20.000 euros) més IVA

2n any: devuit mil set-cents cinquanta euros (18.750 euros) més IVA

3r any: devuit mil set-cents cinquanta euros (18.750 euros) més IVA

2. Les quantitats estipulades es faran efectives a la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears, encarregada de la gestió econòmica i administrativa del conveni, contra la presentació de les corresponents factures.

Quarta. Distribució del fons

El preu abonat per l'entitat serà destinat íntegrament a pagaments per al projecte, i serà d'aplicació el que fixa l'article 126 dels Estatuts de la UIB.

Cinquena. Compliment de les parts

El present conveni es considerarà complert, per part de la Universitat de les Illes Balears, amb el lliurament d'un informe final a IBABSA i SEMILLA d'acord amb les dates establertes en aquest document i, per part de SEMILLA, amb l'abonament del total de les quanties esmentades.

Sisena. Responsabilitat de la Universitat

El contingut dels treballs serà atribuïble exclusivament als professors de la Universitat participants dins l'equip de treball. Per tant, les decisions tècniques relacionades amb el treball encarregat i el seu parer no són representatius de la Universitat, ni es podran considerar com a opinions del conjunt de la Universitat, llevat que aquesta es pronunciï per mitjà dels òrgans de govern pertinents.

Setena. Reserva

Les parts es comprometen a no difondre la informació científica o tècnica (instruments, dades, etc.) pertanyent a l'altra part a la qual hagin pogut tenir accés com a conseqüència de la realització de l'objecte d'aquest conveni, mentre no hi hagi acord entre ambdues parts.

Vuitena. Adscripció de béns

Els instruments utilitzats com a eines en el treball són propietat de la Universitat, i qualsevol nou instrument adquirit en el transcurs del treball romandrà integrat com a part dels béns de la mateixa Universitat.

Novena. Propietat intel·lectual i industrial

1. Si com a conseqüència del conveni, al llarg de la realització del treball sorgeixen obres objecte de propietat intel·lectual, elaborades pels professors implicats en el conveni, els drets els pertanyeran a parts iguals.

2. En cas que del decurs de l'execució dels treballs concrets referents al conveni o del resultat d'aquest, efecte dels treballs realitzats, es derivin drets de propietat industrial i, especialment, invencions susceptibles de ser protegides mitjançant patents o models d'utilitat, les parts, d'acord mutu, establiran el règim aplicable de la forma que resulti beneficiosa per part a les dues parts, tenint en compte l'organisme finançador.

Desena. Utilització dels resultats

Els resultats que es derivin dels treballs realitzats, podran ser utilitzats per les tres parts, sempre que quedi constància de l'autoria, la coordinació de l'IBABSA i del finançament per part de SEMILLA.

Onzena. Cessió de drets a tercers

En cas que del resultat del conveni se'n generin drets, aquests podran ser cedits únicament amb el consentiment de l'IBABSA i SEMILLA.

Dotzena. Vigència del contracte

L'informe final de les activitats es lliurarà abans del dia 1 de desembre de 2007.

No obstant l'anterior, si per motius justificats el treball no estigués acabat en la data prevista, podrà renovar-se per mutu acord de les parts.

Tretzena. Finalització anticipada

La realització dels treballs objecte d'aquest conveni es podrà interrompre per mutu acord entre les parts contractants. En cas que el conveni es finalitzi de forma anticipada, SEMILLA es compromet a fer efectiva, contra factura de la Fundació Universitat-Empresa, la quantitat econòmica equivalent a la part de l'estudi realitzada, que li serà lliurada.

Catorzena. Comissió de seguiment

Per a la gestió, la vigilància i el control del desenvolupament del present conveni es constitueix una comissió de seguiment, composta, per part de l'IBABSA, pel Sr. Antonio García Roca; per part de SEMILLA pel Sr. Joan Simonet Pons, i per part de la Universitat, pel doctor Miguel Ángel Miranda Chueca. La comissió esmentada resoldrà els problemes d'interpretació i compliment del conveni, sens perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, i a més, exercirà competències generals d'avaluació del seu desenvolupament i de la formulació de protocols addicionals per a noves actuacions conjuntes relacionades amb l'objecte del conveni.

Quinzena. Causes de resolució

Seran causa de resolució del present conveni:

1. El mutu acord de les parts, que s'haurà de formalitzar per escrit.
2. L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.
3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

Setzena. Naturalesa i jurisdicció

El present conveni de col·laboració té naturalesa administrativa. La resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir a l'hora de complir-lo o interpretar-lo correspondrà als jutjats i tribunals de Palma, amb renúncia expressa de les parts a qualssevol altres que els puguin correspondre.

Dissetena. Obligació de les parts

Cadascuna de les parts s'obliga davant l'altra a complir les obligacions derivades d'aquest conveni i de la normativa vigent que l'afecti.

I perquè consti, les parts signen el present conveni en tres exemplars i amb un sol efecte, en el lloc i en la data indicats ut supra .

Per l'IBABSA, Margalida Moner Tugores
Per SEMILLA, Gaspar Oliver Juan
Per la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Esteve

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 de desembre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de febrer de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).