Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre la Universitat de les Illes Balears i l' IBAEN per a la col·laboració en el programa de postgrau en "Economia del Turisme i del Medi Ambient"

Palma, 23 de desembre de 2004

REUNITS

D'una part, l'Hble. Senyor Jaume Font i Barceló, conseller de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, d'acord amb el Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament des membres del Govern de les Illes Balears.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), segons el nomenament efectuat pel Decret 47/2003, de 9 de maig (BOIB núm. 67 extr., de 13 de maig), que entrà en vigor el dia 14 de maig de 2003.

Intervenen:

a) El primer, en nom i representació de l' IBAEN, entitat de dret públic que actua en règim de dret privat, adscrita a la Conselleria de Medi Ambient, en qualitat de president de les esmentada entitat, d'acord amb el que disposa l' art. 6 del Decret 58/1998, de 29 de maig, pel qual s'estableix el règim jurídic d'aquesta entitat, règim modificat posteriorment pel Decret 132/2003, de 18 de juliol, i per la Disposició addicional sisena de la Llei 10/2003, de 22 de desembre. Està facultat per a la signatura d'aquest conveni mitjançant acord del Consell d'Administració de data 22 de setembre de 2004.

b) El segon, en nom i representació de la UIB i de la FUEIB, d'acord amb el que estableixen l'article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i l'article 30.1.b) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre, segons el nomenament efectuat per Decret 47/2003, de 9 de maig (BOIB núm. 67 extr de 13 de maig), nomenament que entrà en vigor el dia 14 de maig de 2003. Està facultat per a la signatura d'aquest conveni en virtut de l'article 30.1.n) dels estatuts anteriors.

Ambdues parts, en la representació amb la qual intervenen, es reconeixen recíprocament la capacitat jurídica necessària per signar aquest conveni, i a tal fi

EXPOSEN

I.- Que L'IBAEN, entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, adscrita a la Conselleria de Medi Ambient, té competències en matèria hidràulica, de residus, qualitat ambiental i litoral, i ve regulada pel Decret 58/1998, de 29 de maig, modificat pel D 132/2003, de 18 de juliol i per la Disposició addicional sisena de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives (que va ampliar la seva finalitat institucional a les activitats de residus, qualitat ambiental i litoral). L'article 1 de la seva norma reguladora defineix la finalitat institucional d'aquesta entitat, que té com a objecte: "l'estudi, projecte, construcció i explotació d'obres, de captació i tractament, incloses la potabilització, regulació i distribució de l'aigua, i la conservació i millora de llits fluvials, així com les obres, instal·lacions i serveis complementaris que siguin necessaris i, en general, totes les activitats pròpies de la gestió de l'aigua i aprofitaments hidràulics".

II.- Que la UIB és una institució que està lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les Illes Balears, la qual cosa comporta una atenció especial a l'estudi de la cultura catalana i al desenvolupament científic, tècnic i artístic de les illes Balears (article 4.1 dels Estatuts de l' UIB). D'acord amb l'article 4.2 dels Estatuts, la UIB se sent compromesa amb la conservació del medi ambient a través d'una ètica ambiental solidària amb tots els pobles del món, que promogui la conservació de la biodiversitat i dels hàbitats i recursos naturals. A més a més, el Pla estratègic de la UIB 2002-2006 explicita, d'una banda, que dues de les seves línies preferents de treball són la del turisme i la del medi ambient i, per l'altra, la conveniència de potenciar la qualitat de la recerca i dels estudis de tercer cicle.

III. Que, l' IBAEN, d'una banda, i la UIB, de l'altra, han constatat conjuntament l' existència d'uns interessos i objectius comuns relatius a l'estudi, formació i recerca ambiental, que es troben relacionats amb l'objecte d'aquesta entitat pública en matèria de medi ambient, concretament en matèria d'aigües.

IV.- Que l'article 34.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (publicada al BOE de 24 de desembre) atorga a les universitats la possibilitat d'establir ensenyaments que condueixin a l'obtenció de diplomes i títols propis, i l'article 38.1 de la mateixa llei es refereix als estudis de doctorat. Aquesta facultat de lliurament i expedició de diplomes i títols propis estava igualment prevista en els articles 6 i 7 del Reial decret 1496/1987, de 6 de novembre, sobre obtenció, expedició i homologació de títols universitaris (BOE de 14 de desembre) i en l'article 17 del Reial decret 778/1998, de 30 d'abril (publicat al BOE d'1 de maig) pel qual es regula el tercer cicle d'estudis universitaris, l'obtenció i expedició de títols de doctor i altres títols de postgrau.

No obstant, en desenvolupament de les disposicions estatutàries de la UIB, la Junta de Govern de 18 de novembre de 2001 va aprovar la normativa sobre títols propis de la UIB (FOU núm. 199, de 18 de gener de 2002).

V.- Que la UIB, mitjançant el Departament d'Economia Aplicada, està interessada en promoure el Programa de Postgrau en Economia del Turisme i del Medi Ambient (d'ara en endavant, PTEE), i l' IBAEN vol participar i col·laborar activament per dur-lo a terme. Aquest programa de postgrau, que s'iniciarà a partir del curs 2004-2005, inclou el Màster en Economia del Turisme i del Medi Ambient (d'ara en endavant, MTEE) i el Doctorat en Economia del Turisme i del Medi Ambient.

VI.- Que l'anàlisi del medi ambient requereix un enfocament multidisciplinari que combini la visió realista del fenomen i el coneixement dels instruments de política econòmica adequats.

VII.- Que, segons les previsions dels articles 169.1 i 2 dels Estatuts de la UIB (aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre, BOIB núm. 136, de 30 de setembre), la UIB establirà ensenyaments encaminats a la formació d'especialistes, principalment en branques interdisciplinàries i d'interès social, i l'objectiu del PTEE és, precisament, formar professionals amb un alt grau d'especialització capaços de dissenyar estratègies de desenvolupament turístic tant per a àrees reduïdes com per a regions o estats, incorporant les realitats mediambientals per aconseguir que aquest desenvolupament sigui sostenible a llarg termini. Aquests professionals són imprescindibles per al desenvolupament de la nostra comunitat inserida en un món cada vegada més complex.

VIII - Que les Illes Balears, per la seva especialització en turisme, han de preveure més que altres regions la problemàtica mediambiental amb l'objectiu de preservar els nostres valors naturals i paisatgístics, així com totes les infrastructures necessàries per proveir-se de recursos i tractar adequadament els residus. Aquesta necessitat bàsica de preservació del medi ambient fa imprescindible la formació d'experts en polítiques ambientals també des de la perspectiva de l'anàlisi econòmica.

IX.- Dins el programa del PTEE esmentat s'inclouen temes de tanta transcendència com: els avantatges i desavantatges econòmics dels diferents tractaments de residus, la valoració econòmica dels impactes mediambientals, la valoració econòmica dels espais naturals a preservar, la implantació d'incentius econòmics per a la preservació del medi ambient (subvencions, tarifes, taxes, ...), l'anàlisi cost- benefici dels grans projectes d'infrastructures empresarials amb conseqüències per al medi ambient, etc.

X.- Que el PTEE combina l'estudi de l'economia del turisme i l'economia del medi ambient i ofereix una especialització que és única en el seu gènere en el panorama nacional i internacional. Des d'aquesta mateixa òptica, el doctorat ofereix la possibilitat d'assolir l'especialització en l'àmbit de la recerca econòmica, tot plegat en un context internacional i multicultural que permet gaudir de les experiències d'acadèmics, professionals i alumnes d'altres països.

XI.- Que el caràcter internacional del PTEE es manifesta no tan sols en els continguts que s'abraça, sinó també en la composició del professorat i en la de l'alumnat. És per això que d'una banda, la UIB convidarà a participar-hi a professors de reconegut prestigi nacional i internacional, i d'altra banda, habilitarà una borsa de beques per tal de facilitar l'accés al programa d'alumnes d'elevat nivell acadèmic.

Que per tot el que s'ha exposat, ambdues parts formalitzen el present conveni d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

 1. L'objecte del present conveni és definir la col·laboració de l' IBAEN i de la UIB per a la realització conjunta del "Programa de Postgrau en Economia del Turisme i del Medi Ambient" (d'ara en endavant, PTEE), que vol desenvolupar la UIB, a través del Departament d'Economia Aplicada, en tant en quant afecta a matèria hidràulica i d'aigües que constitueixen, a la vegada, l'objecte de l'esmentada entitat pública autonòmica.
 2. Aquest programa de postgrau que el Departament d'Economia Aplicada de la UIB impartirà a partir del curs 2004-2005, inclou el Màster en Economia del Turisme i del Medi Ambient (d'ara en endavant, MTEE) i el Doctorat en Economia del Turisme i del Medi Ambient. S'adjunten com annexes el programa i el contingut dels mateixos.

Segona. Valoració del conveni

A fi de determinar allò previst en la clàusula anterior es valora el cost de la impartició del curs de Postgrau, objecte d'aquest conveni, en la quantitat prevista en la memòria econòmica que s'adjunta.

Tercera. Actuacions conjuntes

 1. El Departament d'Economia Aplicada de la UIB establira conjuntament amb l' IBAEN, la temàtica d'una tesina de màster, com a mínim, que sigui d'interès comú per ambdues parts, sobre matèries relacionades amb l'objecte d'aquesta entitat pública, per al Programa de Postgrau en Economia del Turisme i del Medi Ambient.
 2. El Departament d'Economia Aplicada organitzarà conjuntament amb l'altra part un Fòrum de Debat consistent en un mínim de dues sessions de discussió anuals entre desembre i maig, (dues sessions de conferències).
 3. En les sessions de discussió hi poden participar els alumnes i els professors del màster, representants de l'IBAEN, així com representants d'altres institucions públiques o privades.
 4. En cada sessió, el debat es centrarà en un tema establert prèviament entre el Departament i l'altra part amb l'objectiu de contrastar la visió acadèmica amb la gestió real dels problemes i reptes que assumeix l'activitat hidràulica com activitat mediambiental i relativa a recursos hídrics. L'altra part determinarà el lloc que consideri adient per a les sessions i conferències.
 5. S'organitzarà un curs d'alt nivell per a professionals de les àrees d'economia del turisme i medi ambient impartit pels professors del PTEE. La Comissió mixta de seguiment d'aquest conveni, abans de començar el curs acadèmic, acordarà tres temes per marcar el contingut del curs.

Quarta. Obligacions de la UIB

La UIB es compromet a:

 1. Impartir les classes del curs de Postgrau en economia del turisme i medi ambient, objecte del present conveni d'acord amb l'annex que s'adjunta.
 2. Finançar la part corresponent al PTEE en la quantia prevista en la memòria econòmica que s'adjunta.
 3. Realitzar els tràmits i les actuacions administratives necessàries per a la gestió i execució del present conveni, així com per a l'expedició dels títols corresponents al PTEE.
 4. Presentar l'estudi econòmic sobre els cost de l'execució del curs de Postgrau objecte del conveni.
 5. Cedir a l' IBAEN l'explotació dels drets de propietat intel·lectual de les tesines i estudis sobre les matèries relacionades amb el medi ambient que siguin d' interès per a aquesta entitat.
 6. Destinar la quarta part de l'aportació del Govern de les Illes Balears a la borsa de beques de matrícula del PTEE, i fer constar en tots els mitjans de difusió del PTEE l'origen de les beques i la col·laboració de l' IBAEN.
 7. A totes les actuacions de promoció, publicitat, actes públics, edicions i qualssevol altres de difusió del programa de postgrau ha de figurar l'anagrama o el logotip de l'IBAEN.
 8. Presentar una memòria final en relació a l'objecte del conveni, que serà sotmesa al vistiplau de la comissió mixta, on figuraran: les actuacions desenvolupades objecte del programa del PTEE, el nombre d'alumnes, la relació de professorat, la relació de les despeses i dels ingressos del programa, etc.
 9. Comunicar totes les modificacions de les actuacions a desenvolupar per la UIB que s'indiquen en aquesta clàusula, que hauran de ser prèviament comunicades a l'IBAEN.

Cinquena. Obligacions de l' IBAEN

L' IBAEN, se compromet a:

 1. Finançar l'objecte d' aquest conveni en la forma i les quantitats que s'indiquen en la clàusula següent.
 2. Col·laborar activament en el seguiment de les actuacions desenvolupades dins el PTEE i participar en el suggeriment de temes per tesines, conferències o professionals en matèria ambiental que les puguin impartir. Concretament es suggereixen les següents matèries relacionades amb l'objecte de l' IBAEN:
  1. La realització d'estudis sobre promoció i redacció de plans i projectes relatius a la captació d'aigua per als usos esmentats.
  2. La realització d'estudis relatius al desenvolupament de qualsevol tipus d'accions en matèria hidrològica, inclosos els relatius a la qualitat de les aigües per als esmentats usos.
  3. La investigació i l'estudi dels recursos hidràulics i del seu aprofitament integral.
  4. La realització d'estudis sobre la reutilització d'aigües residuals depurades per a usos agrícoles o amb altres fins, la recàrrega dels aqüífers i qualsevol altres tècniques i procediments que siguin convenients.
  5. La realització d'estudis sobre programes de qualitat de l'aigua per al compliment dels objectius establerts a aquest efecte en el Pla Hidrològic.
  6. Estudis sobre qualsevol altra activitat que, relacionada o complementària de les anteriors, en matèria d'aigües i aprofitaments hidràulics.
  7. Les actuacions en matèria de residus, qualitat ambiental i litoral.

Sisena. Finançament del conveni

 1. L'IBAEN aportarà la quantitat de 15.026 euros en total per a tota la durada del conveni, a càrrec dels seus pressuposts.
 2. El pagament es farà al començament de l'any natural, excepte en el 2004, un cop s'hagi reunit la comissió de seguiment i s'hagin aprovat les actuacions que es duran a terme per preparar l'inici del curs.

Setena. Comissió mixta de seguiment

1. A partir de la firma d'aquest conveni es constituirà una Comissió mixta de seguiment amb els representants designats per ambdues parts, en règim de paritat. Aquesta comissió es responsabilitzarà del seguiment de les actuacions que es derivin del conveni. La comissió mixta de seguiment es reunirà quan ho sol·liciti una de les parts i, com a mínim, dues vegades a l'any.

2. Les funcions de la Comissió seran les següents:

 • Elevar informes i propostes als òrgans rectors d'ambdues parts.
 • Resoldre els dubtes en la interpretació del conveni i fitxar les actuacions que s'estableixin en la clàusula tercera del conveni.

3. Els membres que integraran aquesta Comissió seran:

A. En representació de la Universitat de les Illes Balears:
La vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector, doctora Mercè Gambús Saiz, o la persona que delegui.
La directora del MTEE, doctora Catalina Navitivat Juaneda Sampol o la persona que delegui.

B. En representació de l'entitat pública IBAEN:
El gerent de l' IBAEN o la persona que els substitueixi.
El secretari de l' IBAEN o la persona que el substitueixi.

4. En la primera reunió de la Comissió s'acordarà qui exercirà les funcions de president i vice-president.

Vuitena. Durada

El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i tindrà una vigència d'una anualitat corresponent al curs acadèmic 2004-2005.

Novena. Causes d'extinció

Seran causes d'extinció del present conveni, a més de les previstes a la legislació vigent:

 1. La impossibilitat de la realització material de les actuacions objecte del conveni. Cadascuna de les parts podrà denunciar aquest conveni mitjançant comunicació escrita a l'altra part amb un mes d'antelació a la data de venciment del conveni qui l'ha d'acordar motivadament. En qualsevol cas ambdues parts es comprometen a finalitzar el desenvolupament de les accions ja iniciades en el moment en què es notifiqui la denúncia.
 2. L'incompliment de les clàusules del conveni per alguna de les seves parts.

Desena. Naturalesa del conveni i resolució de conflictes

Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació o incompliment del conveni es resoldran mitjançant la Comissió mixta de seguiment. Si no es pogués arribar a una solució consensuada serà competent la Jurisdicció contenciosa administrativa.

I com a prova de conformitat, els sotasignats formalitzen aquest conveni en dos exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data indicats al començament.

El president de l'IBAEN, conseller de Medi Ambient, Jaume Font
El rector de la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de desembre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 8 de febrer de 2005, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).