Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord específic de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat d'Andorra per al desenvolupament de cursos de postgrau i tercer cicle relacionats amb la tecnologia educativa en la modalitat no presencial

Palma, Sant Julià de Lòria, 17 de febrer de 2004

REUNITS

D'una part, el senyor Daniel Bastida i Obiols, rector de la Universitat d'Andorra (UdA), com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei d'universitats publicada al BOPA núm. 53, any 9, de data 20 d'agost de 1997, així com el Decret de nomenament publicat al BOPA núm. 15, any 13, de data 7 de febrer de 2001, i amb domicili legal a la plaça Germandat, s/n, Sant Julià de Lòria (Principat d'Andorra).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

ACTUEN

Tots dos per raó del seu càrrec i en representació de les institucions respectives.

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per signar aquest document i obligar-se.

DIUEN

I. Que ambdues institucions varen signar el dia 25 de maig de 2001 un conveni marc de col·laboració que preveu el desenvolupament posterior de les col·laboracions en programes concrets, mitjançant protocols específics que quedaran incorporats com a addendes del conveni original.

II. Que la present addenda té com a objectiu definir els detalls de la col·laboració mútua en les activitats:

¿ Postgrau/Màster Interuniversitari en Tecnologia Educativa

¿ Doctorat Interuniversitari en Tecnologia Educativa

Que es regiran pels següents

ACORDS

Capítol 1

En relació amb el Postgrau Interuniversitari en Tecnologia Educativa

1. Prenent com a marc de referència el conveni de col·laboració entre la UIB i la UdA, esmentat abans, s'acorda posar en marxa, conjuntament, el Postgrau Interuniversitari en Tecnologia Educativa i altres postgraus que es puguin definir, en aquest camp, amb les condicions que es descriuen als epígrafs següents d'aquest capítol.

2. Els alumnes rebran el títol de postgrau/màster atorgat per la UIB.

3. Els alumnes rebran el títol de postgrau atorgat per la UdA.

4. El postgrau es desenvoluparà en ambdues universitats de forma simultània, emprant els sistemes de Campus Extens de la UIB.

5. Les activitats presencials a la UdA seran organitzades conjuntament.

6. Per a cada edició d'aquest curs s'elaborarà un pressupost base previ de les activitats.

7. En cap cas el curs no es començarà a impartir si no es té garantia de la viabilitat econòmica. Per la qual cosa qualsevol actuació dins el marc d'aquest conveni només es durà a terme si suposa uns ingressos superiors a les despeses.

8. Els beneficis es repartiran al 50% entre ambdues institucions, i la UIB considerarà com a ingressos propis el 50% dels ingressos totals.

9. La UdA s'encarregarà de la matrícula i del tractament comptable administratiu dels cobraments i pagaments. Facilitarà puntualment a la UIB tota la informació econòmica adient i farà les liquidacions corresponents a la UIB.

Capítol 2

En relació amb el programa de Doctorat Interuniversitari en Tecnologia Educativa

10. S'acorda oferir el Doctorat Interuniversitari en Tecnologia Educativa de la UIB als alumnes de la UdA. Aquest programa de tercer cicle es regirà per les condicions que es detallen a la resta d'epígrafs del capítol.

11. La matricula del programa es farà a la Facultat d'Educació de la UIB i es regirà per la normativa de tercer cicle de la UIB.

12. En finalitzar els estudis, els alumnes obtindran la titulació de la UIB.

13. La UdA posarà a l'abast del programa les seves infraestructures i equipaments de videoconferència i connexió, i es farà càrrec de les despeses que se'n derivin.

Capítol 3

Comissió mixta de seguiment

14. Per facilitar la mecànica i el seguiment dels acords, es crearà una comissió mixta nomenada pels rectorats respectius.

Capítol 4

Durada i resolució

15. Aquest conveni, que no té data específica de finalització, pot ser objecte de resolució per qualsevol de les dues parts signatàries, sempre que s'avisi amb un mínim de sis mesos d'antelació i que es liquidin els compromisos contrets per cadascuna de les parts.

I com a prova de conformitat, els sotasignats formalitzen aquest acord específic, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data esmentats al començament.

Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco, Rector
Per la Universitat d'Andorra, Daniel Bastida, Rector

Diligència

El present acord específic el va aprovar el Consell de Direcció de data 28 d'octubre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de novembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).