Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic de col·laboració per establir un programa d'intercanvi d'estudiants entre la Universitat de Colima (Mèxic) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya)

Colima/Palma, 28 d'octubre de 2004

REUNITS

D'una banda, el doctor Carlos Salazar Silva, Rector de la Universitat de Colima, com ho acredita el testimoni de l'escriptura pública núm. 10847, de data 8 de gener de 2002, que estengué i de la qual dóna fe el Llic. Ramón Pérez Díaz, notari titular de la Notaria Pública núm. 1 d'aquesta demarcació, la qual va quedar inscrita al Registre Públic de la Propietat i del Comerç d'aquesta ciutat, al Full Reial núm. 112875-1, de data 16 de gener de 2002, i que en virtut de l'article 27 de la Llei orgànica de la Universitat té plenes facultats per comparèixer a la firma d'aquest conveni.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta universitat, d'acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, en el qual s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat.

Ambdues parts es reconeixen entre si capacitat jurídica i suficient per obligar-se en els termes d'aquest acord, i a aquest efecte

EXPOSEN

Que ambdues institucions, en vigència de l'acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural subscrit el 28 de gener de 2004 , manifesten el seu interès per fer intercanvi d'estudiants pel benefici que aquesta activitat aportarà a les universitats per a l'abast de les seves metes i els seus objectius en els camps d'estudi respectius d'acord amb les següents:

CLÀUSULES

1. Objectiu . El propòsit d'aquest acord és establir un programa d'intercanvi d'estudiants de pregrau entre les universitats participants.

2. Selecció i admissió d'estudiants . Cada universitat ha de determinar els procediments de selecció dels seus estudiants interessats a participar en el programa d'intercanvi.

Les sol·licituds seleccionades per la universitat d'origen s'han de presentar a l'òrgan pertinent de la universitat de destinació, el qual les tramitarà i comunicarà la decisió final de l'admissió. En el cas de la UIB, és el Vicerectorat de Relacions Exteriors. En el cas de la Universitat de Colima, és la Direcció General d'Intercanvi Acadèmic i Beques.

El reconeixement de les assignatures que es cursin a la universitat de destinació s'ha d'acordar per avançat entre l'estudiant i la universitat d'origen i s'ha de reflectir en el contracte d'estudis previ (compromís previ de reconeixement acadèmic).

Totes les sol·licituds i els expedients s'han d'enviar a la universitat de destinació quatre mesos abans de l'inici del curs, i aquesta ha d'emetre la seva resposta d'acceptació o rebuig en un termini màxim de dos mesos abans de la data d'inici dels cursos.

3. Programa acadèmic de l'estudiant . Els estudiants d'intercanvi es poden matricular a la universitat de destinació en aquelles assignatures que s'hagin acordat amb la seva universitat d'origen, tret que no hi quedin places vacants.

4. Reconeixement acadèmic . El reconeixement de les assignatures cursades l'ha d'atorgar la universitat d'origen basant-se en les qualificacions obtingudes a la universitat de destinació. Cada universitat ha d'assignar un tutor/a perquè assessori l'alumne en l'elaboració del programa d'estudis, el qual ha d'aprovar la universitat d'origen i s'ha de comunicar a la universitat de destinació amb anterioritat a l'inici de l'estada.

La universitat de destinació ha d'assignar un tutor/a, que proporcionarà assessoria acadèmica a l'estudiant d'intercanvi.

5. Condició dels estudiants . Els estudiants d'intercanvi inscrits a la universitat de destinació tenen els mateixos privilegis i poden fer ús dels mateixos serveis mèdics, esportius i de qualsevol altre tipus als quals tenen dret els estudiants locals.

D'altra banda, estan subjectes als mateixos estatuts i reglaments que la universitat de destinació aplica als estudiants locals; i a les lleis nacionals.

6. Període d'intercanvi . El període d'intercanvi és d'un quadrimestre o de dos.

7. Finançament . El programa està basat en el principi d'un intercanvi directe anual d'estudiants un a un. El finançament de les despeses referents al transport i les assegurances de salut, com també les despeses d'allotjament i alimentació, l'ha de cobrir l'estudiant. Aquestes despeses es poden cobrir a través de beques o ajuts d'organismes o entitats espanyoles o mexicanes, d'acord amb la disponibilitat i negociació de cada una de les universitats participants. El nombre d'estudiants intercanviats per quadrimestre ha de ser similar per part de les dues universitats, encara que es poden acceptar petits desequilibris que s'han d'ajustar en el període següent.

Si en un any determinat es produeix un desequilibri significatiu en el nombre dels alumnes d'intercanvi, el dèficit s'ha de compensar l'any següent, dins límits raonables. En cas que existeixi una demanda notablement superior per una de les parts, la universitat que presenti l'excedent d'alumnes pot pagar directament a l'altra universitat les quotes de matrícula que aquesta estipuli. Les quotes de matrícules s'haurien de transferir d'una universitat a una altra, per evitar la transferència o abonament de quotes directament per part dels estudiants participants.

8. Reintegració de l'import de la matrícula . No es reintegrarà cap percentatge de les quotes de la matrícula per abandonament del programa d'intercanvi.

9. Tràmits migratoris . Cada estudiant és responsable de tramitar i tenir en regla el seu passaport i visat corresponents i qualsevol altre tràmit personal que requereixin els governs d'ambdós països per al període de la seva estada.

10. Coordinació . Els responsables han de fer les tasques de coordinació corresponents per al correcte desenvolupament d'aquest programa.

11. Vigència i durada . El present acord entra en vigor en la data de la seva signatura i té una validesa mínima de quatre anys, renovable automàticament. Ambdues parts, de comú acord, en poden proposar la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord es denunciï, ambdues parts es comprometen a finalitzar els projectes i estudis que estiguin en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, aquest conveni se subscriu al lloc i en la data indicats, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà, i cada una de les parts se'n queda un exemplar de cada idioma.

Per la Universitat de Colima, Carlos Salazar, Rector
Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco, Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de febrer de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de març de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).