Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol entre la Universitat de les Illes Balears (Espanya) i la Universitat Diego Portales (Xile) per a la impartició a la Universitat Diego Portales d'un títol comú de postgrau

Palma/Santiago, 4 de novembre de 2004

REUNITS

D'una banda, el Rector de la Universitat Diego Portales (UDP), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Francisco Javier Cuadra Lizana, amb domicili legal a Avenida Manuel Rodríguez Sur, 415, comuna y ciudad de Santiago (Xile), i amb poder per representar l'esmentada universitat, segons consta a l'Acta extraordinària del Consejo Directivo Superior de la Universitat Diego Portales que tingué lloc el dia 13 de maig de 2004, escripturat públicament amb data 8 de juny de 2004 a la notaria de Santiago del senyor Ricardo San Martín Urrejola.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

CONSIDERANT que la Universitat de les Illes Balears (Espanya) i la Universitat Diego Portales (Xile) tenen en vigor un conveni de cooperació signat a Santiago el dia 8 de juliol de 2002 i a Palma el dia 22 de gener de 2003 en què, entre d'altres coses, s'acorda de promoure programes de col·laboració acadèmica,

ACORDEN

Primer

Organitzar conjuntament el curs d'Expert Universitari en Psicologia de l'Esport com a títol conjunt d'ambdues universitats. Les dades del curs s'adjunten com a annex d'aquest acord.

Segon

Que, per dur a terme aquest curs, la Universitat de les Illes Balears (UIB) es compromet a:

1. Vetllar per la qualitat del contingut i desenvolupament del programa.

2. Vetllar per la qualitat dels objectius acadèmics del programa.

3. Aportar professorat especialitzat en el camp de la psicologia de l'esport.

4. Coordinar la impartició de les assignatures específiques de la psicologia de l'esport.

5. Coordinar l'avaluació final i la memòria del curs dels alumnes.

6. Promoure i difondre el programa a les Illes Balears, Espanya i Europa.

Tercer

Que, per la seva part, la Universitat Diego Portales, Xile (UDP), es compromet a:

1. Fer el control administratiu dels alumnes.

2. Recaptar la matrícula i abonar els imports corresponents a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

3. Vetllar per la qualitat del programa de formació general i pel d'activitat física.

4. Promoure i difondre el programa a Xile, Amèrica del Sud i Amèrica Central.

5. Controlar l'avaluació contínua dels alumnes.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present protocol, redactat en quatre exemplars, dos en català, i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Esteve, Rector
Per la Universitat Diego Portales, Francisco Javier Cuadra Lizana, Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 de maig de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de maig de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).