Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i la Universitat de les Illes Balears per a la realització conjunta dels màsters en Gestió del Risc i les Emergències (curs 2003-2004) i Anàlisi i Tractament de Conflictes en la Societat Actual (curs 2003-2005) i cursos d'extensió universitària que hi estan associats

Palma, 20 de juliol de 2004
Barcelona, 4 d'octubre de 2004

REUNITS

D'una part, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Joan Tugores i Ques, Rector de la Universitat de Barcelona, en representació d'aquesta institució, en virtut del nomenament pel Decret 130/2001, de 29 de maig (DOGC 3399, del 30), i de les facultats que li confereix l'Estatut de la Universitat de Barcelona.

I de l'altra part, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, en representació d'aquesta institució, en virtut del nomenament pel Decret 47/2003, de 9 de maig (BOIB 67 extr., del 13), i de les facultats que li confereix l'article 30.1.b) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears.

Reconeixent-se mútuament capacitat legal suficient per obligar les seves respectives institucions

MANIFESTEN

Que la Universitat de Barcelona porta a terme activitats de formació i recerca en les àrees pròpies de les universitats i que mitjançant la Facultat d'Econòmiques i Empresarials està interessada en l'organització del Màster Universitari en Anàlisi i Tractament de Conflictes en la Societat Actual , actualment impartit per la Universitat de les Illes Balears.

Que la Universitat de les Illes Balears porta a terme activitats de formació i recerca en les àrees pròpies de les universitats i que està interessada en l'organització del Màster en Gestió del Risc i les Emergències , actualment impartit per la Universitat de Barcelona.

Que és voluntat de les parts d'establir una fórmula de col·laboració per a l'organització dels esmentats cursos.

En conseqüència, ambdues parts acorden de subscriure el present conveni d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera

L'objectiu del conveni és la col·laboració entre ambdues institucions per a la realització conjunta del Màster en Gestió del Risc i les Emergències (edició curs 2003-2004) i del Màster en Anàlisi i Tractament de Conflictes en la Societat Actual (edició curs 2003-2005) , així com dels cursos d'extensió universitària que hi estan associats.

Els cursos es convocaran de forma conjunta i tota la documentació recollirà el caràcter interuniversitari del programa.

Segona

Les propostes dels cursos de màster de Gestió del Risc i les Emergències (curs 2003-2004) i màster d' Anàlisi i Tractament de Conflictes en la Societat Actual (curs 2003-2005 ) i dels cursos d'extensió universitària que hi estan associats, així com els seus continguts organitzatius i acadèmics i la seva memòria econòmica, es realitzaran amb l'imprès o suport informàtic normalitzat a aquest efecte per cada una de les universitats i hauran de ser aprovades pels òrgans competents de les universitats, d'acord amb els procediments preceptius vigents en cada moment. El present conveni queda supeditat a aquesta aprovació.

Tercera

Les unitats orgàniques dels cursos seran la Facultat de Ciències d'Econòmiques i Empresarials per part de la Universitat de Barcelona i el Laboratori Internacional Mediterrani sobre la Convivència (Lab-IMEC), Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, per part de la Universitat de les Illes Balears.

Quarta

Els cursos tindran un director en cada una de les universitats, que decidirà respecte a les qüestions no explicitades en aquest conveni i que no estiguin regulades per la normativa legal o per la normativa de cada una de les universitats signants.

Cinquena

Per a les edicions dels cursos que empara aquest conveni, els llocs on es desenvoluparan seran els següents:

  • Gestió del Risc i les Emergències: Universitat de les Illes Balears.
  • Anàlisi i Tractament de Conflictes en la Societat Actual: Universitat de Barcelona.

Cada universitat farà la gestió acadèmica i econòmica del curs impartit en el seu àmbit territorial. Es farà càrrec del pagament als professors i de totes les despeses (viatge, allotjament, etc.), així com del material necessari (fungible, didàctic, etc.). També es farà càrrec dels honoraris de direcció i coordinació, les corresponents assegurances dels alumnes, la publicitat i el percentatge que estatutàriament correspongui.

La matrícula es gestionarà a través de la Universitat de les Illes Balears pel que fa al Màster en Gestió del Risc i les Emergències, i de la Universitat de Barcelona pel que fa al Màster en Anàlisi i Tractament de Conflictes en la Societat Actual.

La distribució dels cànons serà de la manera següent:

  • una tercera part per a la universitat que faci la gestió acadèmica,
  • una altra tercera part per a la universitat que aporti els locals (on tinguin lloc físicament les classes) i
  • la tercera part restant es dividirà al 50% per a cada una de les universitats.

En tot cas les aportacions econòmiques constaran a la memòria de previsions econòmiques del cursos.

Una vegada acabat el curs, el material inventariable adquirit a càrrec del pressupost del curs s'integrarà en el patrimoni de la universitat que l'hagi acollit i que s'hagi encarregat de la seva gestió acadèmica i econòmica.

Sisena

Per tal de garantir la indemnització per danys que els alumnes dels cursos esmentats puguin causar a tercers com a conseqüència de les pràctiques que realitzin, els responsables del curs formalitzaran, a càrrec de les despeses del curs, una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil en la modalitat adequada per una quantitat mínima de 150.000 (cent cinquanta mil) euros.

El preu autoritzat de matrícula dels cursos només podrà ser incrementat amb l'import de la pòlissa d'assegurança voluntària que preveuen les universitats.

Setena

Els interessats a realitzar qualsevol dels màsters hauran d'acreditar estar en possessió dels requisits legals de titulació d'accés. En el cas de participació d'alumnes amb estudis estrangers, aquests hauran de tenir homologat el títol o comptar amb les autoritzacions dels rectors de les universitats, d'acord amb els tràmits legalment establerts.

Les titulacions impartides seran expedides conjuntament per la Universitat de Barcelona i la Universitat de les Illes Balears, d'acord amb les respectives normatives vigents.

Vuitena

La gestió econòmica i acadèmica dels cursos es regirà per les respectives normatives establertes per les universitats.

Cada institució facilitarà còpia de la documentació del màster que ella gestiona a l'altra universitat signant, i s'encarregarà materialment de l'administració i el dipòsit dels documents, de la custòdia de les actes i de la tramitació per a l'expedició dels títols corresponents.

Novena

El conveni s'estén pel període de vigència de l'edició dels cursos i serà prorrogat automàticament per a altres edicions, llevat que alguna de les parts comuniqui per escrit a l'altra la voluntat de rescindir-lo o no prorrogar-lo, amb una antelació mínima de tres mesos.

Si alguna de les parts denuncia el conveni, s'haurà de garantir la finalització del curs o els cursos que s'estiguin realitzant.

Les parts que intervenen manifesten el seu acord amb les estipulacions anteriors i signen aquest conveni en dos exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data que figuren a l'encapçalament.

Per la Universitat de Barcelona, Joan Tugores, Rector
Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco, Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 17 de desembre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de febrer de 2004 i en data 14 de juny de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).