Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per al manteniment de la Càtedra Illes Balears a la Universitat de Sheffield de Gran Bretanya

Palma, 25 de novembre de 2004

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyor Francesc J. Fiol i Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, en nom i representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTAM

La Conselleria d'Educació i Cultura vol projectar la difusió de la cultura de les Illes Balears i promoure l'estudi i la investigació de la llengua catalana i la literatura a l'exterior.

La Universitat de les Illes Balears manté un conveni amb la Universitat de Sheffield (Gran Bretanya) pel qual s'estableix la càtedra Illes Balears a la Universitat de Sheffield.

La Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears volen col·laborar en la promoció i el foment de l'estudi de la llengua catalana i en la investigació en aquest camp.

Per això,

PACTAM

1 . La Conselleria d'Educació i Cultura col·laborarà amb la Universitat de les Illes Balears en el manteniment de la càtedra Illes Balears de la Universitat de Sheffield (Gran Bretanya).

2 . La Universitat de les Illes Balears es compromet a incloure el logotip de la Conselleria d'Educació i Cultura en tota la documentació, publicitat d'actes, publicacions, conferències, etc., que es facin de la càtedra Illes Balears de la Universitat de Sheffield.

3 . La Conselleria d'Educació i Cultura participarà en la selecció de professorat, persones becàries, persones que han d'ocupar el lectorat, etc., de la nostra comunitat que hagin de formar part de la càtedra Illes Balears.

4 . La Universitat de les Illes Balears lliurarà a la Conselleria d'Educació i Cultura una memòria informativa semestral de les activitats de la càtedra Illes Balears de la Universitat de Sheffield i una de general a l'acabament de la vigència d'aquest conveni.

La memòria inclourà: nombre d'alumnes de la càtedra, professorat adscrit, seminaris, conferències i qualsevol altre tipus d'incidències que es produeixin en la càtedra.

5 . La Conselleria d'Educació i Cultura lliurarà a la Universitat de les Illes Balears la quantitat de 24.040,48 Euros (vint-i-quatre mil quaranta euros amb quaranta-vuit cèntims) amb càrrec a la partida pressupostària 13301.455B01.44100, que es pagaran de la manera següent:

Any 2004: 12.000,00 euros (dotze mil euros)

Any 2005: 6.020, 24 euros (sis mil vint euros amb vint-i-quatre cèntims)

Any 2006: 6.020, 24 euros (sis mil vint euros amb vint-i-quatre cèntims)

6 . La Conselleria d'Educació i Cultura abonarà a la Universitat de les Illes Balears la quantitat corresponent a cada anualitat després de la presentació, per part de la Universitat de les Illes Balears, d'una certificació acreditativa de les activitats fetes pel lectorat i per la càtedra Illes Balears de la Universitat de Sheffield, independentment de la memòria informativa semestral i de la final. Els justificants anuals s'han de presentar a la Direcció General de Política Lingüística abans del 30 de novembre de cada anualitat.

7 . Aquest conveni serà vigent fins al 30 de desembre de 2006.

I, en prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signam en dos exemplars.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura, Francesc J. Fiol, Conseller
Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco, Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de maig de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 14 de juny de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).