Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Construccions Llabrés Feliu, SA

Palma, 15 de desembre de 2004

REUNITS

D'una banda, el Magnífic i l'Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, constituïda davant l'Il·lustre Senyor Salvador Balle Oliver, notari de Palma, el dia 29 d'abril de 1996, fent ús de les facultats que té concedides a l'escriptura esmentada.

De l'altra, el senyor Miquel Llabrés Feliu, com a president fundador de l'empresa Construccions Llabrés Feliu, SA, que actua en representació d'aquesta societat, amb domicili al carrer de Can Socies, 9, 07010 Palma.

EXPOSEN

  1. Que la UIB és una entitat de dret públic de caràcter multisectorial i pluridisciplinari que desenvolupa activitats de docència, investigació i desenvolupament científic i tecnològic, interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar una de les finalitats de la docència i la investigació, que és la innovació i la modernització del sistema productiu.
  2. Que l'empresa Construccions Llabrés Feliu, SA, és una empresa constructora que, al llarg dels seus més de trenta anys, s'ha consolidat com una de les empreses mallorquines més sòlides del sector de la construcció.
  3. Que tant Construccions Llabrés Feliu, SA, com la UIB estan d'acord a establir una col·laboració en els camps científics i tecnològics d'interès comú.

Tenint en compte el que s'acaba d'exposar, la UIB i Construccions Llabrés Feliu, SA,

CONVENEN

Desenvolupar conjuntament programes d'actuació, dins l'entorn configurat en els paràgrafs anteriors, que s'establiran mitjançant protocols addicionals a aquest acord marc i que tractaran, en principi i sense pretendre ser totalment exhaustius, sobre els temes següents:

1) Facilitar la formació integral dels alumnes d'Arquitectura Tècnica de la UIB, oferint Construccions Llabrés Feliu, SA, les seves nombroses obres per poder visitar-les de forma organitzada. De fet, un dels principals objectius dels estudis d'Arquitectura Tècnica és, sens dubte, formar professionals per a la direcció de l'execució i organització d'obres d'edificació. La Llei d'ordenació de l'edificació (38/1999) dóna competències exclusives als arquitectes tècnics com a directors d'execució de qualsevol obra d'edificació que tingui com a finalitat l'ús administratiu, sanitari, religiós, residencial, docent o cultural, sens perjudici de les altres competències professionals dels arquitectes tècnics. Per aquest motiu, per a la correcta formació dels estudiants, a més a més dels imprescindibles conceptes teòrics i pràctics, resulta necessària la visita de diverses obres d'edificació per poder veure in situ i entendre l'aplicació real de moltes nocions explicades a les aules.

2) Promoure la integració de l'alumne al mercat laboral de les Illes Balears a través de la realització de pràctiques Universitat-empresa mitjançant convenis de cooperació educativa.

3) Possibilitar als alumnes d'Arquitectura Tècnica de la UIB la realització del projecte de fi de carrera a Construccions Llabrés Feliu, SA, oferint l'empresa els seus tècnics de titulació igual o superior per dirigir els projectes dels alumnes de la UIB. En qualsevol cas s'ha de complir la normativa vigent de projectes de fi de carrera de l'Escola Politècnica Superior de la UIB.

4) Cada una de les possibles actuacions enumerades anteriorment tindrà forma concreta en un protocol addicional que indicarà els objectius i valorarà les aportacions de cada institució.

5) En un termini d'un mes a partir de la firma d'aquest acord marc es crearà una comissió mixta de seguiment formada per quatre persones, dues de Construccions Llabrés Feliu, SA, i dues de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears, que es reunirà, com a mínim, un cop cada any acadèmic.

6) Aquest acord té una validesa de tres anys, període que es renovarà automàticament si cap de les parts no comunica de forma fefaent a l'altra la intenció de donar-lo per acabat amb tres mesos d'antelació a la data d'acabament de l'acord. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar les actuacions que hi hagi en fase de realització.

Totes dues institucions expressen conjuntament la voluntat que en el termini de sis mesos a partir de la data de la signatura s'hagi iniciat, almenys, una actuació conjunta de les esmentades en el document corresponent.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco, Rector
Per Construccions Llabrés Feliu, SA, Miquel Llabrés, President fundador

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de setembre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 28 de setembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).