Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura, el Consell Insular de Menorca, l'Ajuntament de Maó, la Universitat de Barcelona, la Universitat Jaume I i la Universitat de les Illes Balears ¿Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei (UIMIR)¿

Maó, 17 de setembre de 2004

REUNITS

L'Honorable Senyor Francesc J. Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears;

L'Honorable Senyora Joana Barceló i Martí, presidenta del Consell Insular de Menorca;

L'Excm. Sr. Agustín González Gallego, vicerector de Projectes Institucionals de la Universitat de Barcelona, en nom i representació d'aquesta institució, per delegació expressa del rector de data 15 de setembre de 2004 per a aquest acte;

L'Excm. i Mgfc. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears;

L'Excm. i Mgfc. Sr. Francisco Toledo Lobo, rector de la Universitat Jaume I de Castelló;

L'Il·lm. Sr. Arturo Bagur Mercadal, alcalde de Maó.

ACTUEN

Tots ells en virtut de les facultats reconegudes al seu càrrec.

MANIFESTEN

1. Que és voluntat de les institucions que representen fer els esforços necessaris perquè es pugui donar continuïtat a la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei (UIMIR), que integra activitats acadèmiques, científiques i culturals en el context d'una universitat d'estiu.

2. Que per assolir aquest objectiu consideren que la ciutat de Maó és un marc idoni per concentrar, inicialment, aquestes activitats.

3. Que, després d'arribar a un acord en aquest sentit i en vista de l'experiència acumulada durant els darrers anys des de la vigència del conveni signat el 25 de març de 1996, els atorgants inicials als quals s'incorporà la Universitat Jaume I de Castelló, en virtut del conveni de 17 de maig de 1999, el Consell Insular de Menorca i la Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears en virtut dels convenis de 4 de maig de 2001 i de 3 de desembre de 2001, respectivament, en les qualitats amb què actuen, subscriuen el present conveni, que es regirà per les següents:

CLÀUSULES

Primera. Cada any, durant el termini de vigència del present conveni, s'organitzaran a Maó uns cursos universitaris en el marc de la UIMIR.

Segona . L'Ajuntament de Maó es fa càrrec de la recerca de finançament d'aquests cursos i fa una aportació anual de 24.000 euros. Per col·laborar en aquest esforç les universitats participants hi fan una aportació anual de 6.000 euros cadascuna i, el Consell Insular de Menorca i la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, de 18.000 euros cadascun.

L'Ajuntament centralitzarà tots els moviments d'ingressos i despeses de l'activitat i presentarà davant la comissió mixta la informació comptable pertinent.

Tercera. Es crea una comissió mixta formada pel conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, la presidenta del Consell Insular de Menorca, el rector de la Universitat de Barcelona, el rector de la Universitat de les Illes Balears, el rector de la Universitat Jaume I i l'alcalde de Maó o les persones en qui deleguin.

La comissió mixta, que serà presidida per l'alcalde de Maó, es reunirà almenys una vegada a l'any o quan ho sol·liciti algun dels membres. Serà competència d'aquesta comissió l'aprovació del pressupost anual i del programa acadèmic i, també, l'aprovació de la memòria acadèmica i de la memòria econòmica. Aquesta memòria econòmica, en la qual s'indicaran les activitats realitzades, servirà com a justificant de les aportacions de cada entitat.

Quarta. Es crea una comissió acadèmica constituïda pels vicerectors corresponents a cada una de les tres universitats ¿UB, UIB, UJI- i un membre designat per la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, un pel Consell Insular de Menorca i un per l'Ajuntament de Maó.

  • La direcció d'aquesta comissió acadèmica serà rotatòria, amb caràcter biennal, entre les tres universitats que en formen part.
  • Actuarà com a secretari/a el/la representant nomenat/da per l'Ajuntament de Maó.

El/la director/a d'aquesta comissió assistirà a les reunions de la comissió mixta, amb veu però sense vot.

Cinquena. Són funcions de la comissió acadèmica:

  1. Planificar, proposar i organitzar el cursos de la UIMIR
  2. El/la representant de l'Ajuntament de Maó realitzarà el suport tècnic a les tasques i serà responsable directe de la disponibilitat de locals per a l'activitat, del material didàctic i de les activitats complementàries.

Sisena. La Comissió Mixta establirà els mecanismes de col·laboració no acadèmica amb altres institucions de l'àmbit universitari que puguin garantir el bon desenvolupament de l'activitat de la UIMIR.

Setena. El pressupost s'integrarà com un centre de cost dins el pressupost anual de l'Ajuntament de Maó. Les quotes dels membres s'hauran d'ingressar a l'Ajuntament i aquesta institució verificarà els ingressos que generi la UIMIR.

Vuitena. El present conveni té vigència fins al 31 de desembre de 2005.

S'entendrà tàcitament prorrogat per períodes successius d'un any si, quan arribi a la conclusió de la seva vigència, no hi ha denúncia de cap de les parts.

Correspon a la comissió mixta examinar totes les qüestions relatives a la interpretació i la aplicació d'aquest conveni.

Novena. El present conveni podrà ser resolt per acord de les institucions que el subscriuen.

Igualment, qualsevol de les parts podrà acordar unilateralment la seva separació, un cop acabat el curs corresponent.

Els atorgants aproven aquest document i, als seus efectes i en prova de conformitat i acceptació, en signen sis còpies, amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

(Signatures)

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de setembre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 28 de setembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).