Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de promoció de la Universitat entre els joves de les illes i de la figura del Beat Ramon Llull

Palma, 27 d'octubre de 2004

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyora Maria Rosa Puig Oliver, consellera de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears, en virtut del Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears.

De l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en virtut del Decret 47/2003, de 9 de maig, pel qual es nomena rector de la UIB.

ACTUEN

La primera, en virtut de les facultats que li confereixen els articles 11.c) i 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El segon, en representació de la Universitat de les Illes Balears, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

- Que el 12 de juliol de 2000 el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears signaren un conveni marc de col·laboració general, a partir del qual ¿segons la clàusula segona dels acords¿ poden realitzar-se convenis que s'han d'adjuntar al conveni general esmentat. D'una altra banda, la clàusula quarta estableix que qualsevol actuació que ambdues parts vulguin dur a terme s'ha de realitzar a través d'un conveni específic.

- Que la comunitat autònoma de les Illes Balears té competències exclusives en matèria de joventut en l'àmbit territorial de les Illes Balears, d'acord amb el que preveu l'article 10.13 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.

- Que la Conselleria de Presidència i Esports exerceix aquestes competències mitjançant la Direcció General de Joventut, a qui corresponen les funcions relatives a la coordinació i l'impuls de les activitats en matèria de joventut i les funcions i els serveis transferits a la comunitat autònoma de les Illes Balears en virtut del Decret 196/1996, de 7 de novembre, d'assumpció i distribució de competències transferides per l'Administració de l'Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de joventut; tot això segons el Decret 1/2004, de 2 de gener, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableix l'estructura orgànica de la Conselleria de Presidència i Esports.

- Que és voluntat de la Conselleria de Presidència i Esports que aquesta política es realitzi amb la màxima qualitat, cosa que significa comptar amb la col·laboració de la màxima institució d'ensenyament superior de la comunitat autònoma, la Universitat de les Illes Balears.

- Que un dels objectius de la Direcció General de Joventut és millorar el nivell cultural i educatiu dels joves balears com a forma de millorar la seva qualitat de vida. Igualment, és voluntat de la Direcció General que la joventut de les Illes tinguin consciència de la seva identitat i de la seva cultura.

- Que la UIB duu a terme, a través del Vicerectorat de Projecció Cultural, diverses activitats destinades al potencial públic universitari que és el jovent.

- Que el coneixement de la figura de Ramon Llull, inspiradora i patrona de la Universitat de les Illes Balears, és essencial per al jovent de la comunitat autònoma de les Illes Balears, com a base de la tradició cultural illenca i com a gran influència positiva en aspectes personals, socials i culturals per motius diversos:

1. És la figura mallorquina més universal de la cultura catalana, pròpia de les Illes Balears.

2. És un gran filòsof cristià de tradició neoplatònica.

3. És el primer dels grans místics hispànics a escriure a Europa novel·les en prosa sobre temes contemporanis, teologia, filosofia i ciència, en la seva llengua materna.

4. És el creador del català literari, considerat pare de la llengua catalana.

5. És un missioner i apologista cristià, fundador de l'escola de llengües orientals a Miramar (Mallorca).

6. És l'inventor d'una Art i d'un sistema combinatori que el fa el precursor de la informàtica moderna.

Per tot això, subscriuen aquest conveni, que es regeix pels següents

PACTES

1. Objecte

Aquest conveni té per objecte concretar els termes de col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports, mitjançant la Direcció General de Joventut, i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme el projecte de l'organització d'una exposició itinerant amb còmics i elements destacats de la iconografia lul·liana i del seu temps amb la doble finalitat de donar a conèixer entre els estudiants la figura de Ramon Llull i, a la vegada, promoure l'existència de la Universitat per afavorir la incorporació de nous estudiants al nivell universitari.

2. Accions concretes

Concretament, es duran a terme conjuntament les activitats següents per contribuir al desenvolupament d'accions de qualitat en matèria de joventut basades en la figura de Ramon Llull:

- Realització d'una exposició itinerant sobre la figura de Ramon Llull, a càrrec de diversos especialistes universitaris, feta amb plafons de 2 ´ 1 m amb reproduccions dels còmics i els elements destacats de la iconografia lul·liana i del seu temps (per tal de situar l'autor i la seva obra), que s'inauguraria i es podria visitar a l'edifici universitari de Sa Riera, de Palma, durant el mes de novembre de 2004, atès que el dia 29 de novembre se'n celebra la festivitat.

- Edició del catàleg de la dita exposició itinerant, a càrrec de diversos especialistes universitaris, que contindria la reproducció dels originals i les reproduccions digitals ampliades dels còmics que il·lustren el Breviculum de Karlsruhe, per part de dotze il·lustradors de les Illes Balears, a més de referències a la vida i l'obra del doctor il·luminat i una explicació i una cronologia dels principals capítols de la seva vida. De les il·lustracions del Breviculum , es pot dir que són de gran bellesa i luxe, pel fet que es dediquen a una reina. Les àrees daurades de l'original són fetes amb or real. El realisme de les figures també és una excepcionalitat pel seu temps. A més, conta una història exemplar i els personatges hi parlen en una disposició narrativa (ús de les bafarades) que el fan, de fet, el primer còmic de la història.

- Impartició itinerant de la conferència Ramon Llull al segle XXI ¿ Ramon Llull i el seu temps , a càrrec d'un especialista universitari, tot acompanyant la itinerància de l'exposició des de la inauguració fins al trasllat als diferents centres i seus universitaris de les Illes Balears.

- Realització d'un cartell i una invitació als actes.

3. Compromisos que assumeix la Universitat de les Illes Balears

La Universitat de les Illes Balears, a través del Vicerectorat de Projecció Cultural, es compromet a dur a terme les actuacions següents:

¿ Dur la gestió i organització de les actuacions indicades a l'apartat anterior: cercar els conferenciants, els il·lustradors...

¿ Posar a disposició de l'objecte del conveni els locals necessaris.

¿ Difondre públicament les accions objecte del conveni entre els joves preuniversitaris i universitaris per fomentar el coneixement de la figura i obra de Ramon Llull i la nostra cultura, com a forma de promoure la cultura i el coneixement de la Universitat entre la població juvenil balear.

¿ Fer l'exposició itinerant en algun lloc que suggereixi la Direcció General de Joventut amb vista al seu interès per als joves.

¿ Assumir les despeses de transport dels materials.

¿ Fer constar el suport de la Conselleria de Presidència i Esports, incorporant-ne el logotip en tot el material de difusió de les activitats i en les publicacions i els materials que se'n puguin derivar.

4. Compromisos que assumeix la Conselleria de Presidència i Esports

Correspon a la Conselleria de Presidència i Esports:

¿ Donar publicitat als actes d'aquest conveni mitjançant els seus mitjans propis (pàgina web, Ràdio Jove, publicacions com Drassana , etc.)

¿ Assumir les despeses de: l'edició de les invitacions; pagament de la impartició de la conferència a Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera; realització del catàleg; i la confecció dels expositors i les ampliacions digitals, fins a un màxim de 12.000 (dotze mil) euros. La tramitació dels pagaments corresponents s'ha de dur a terme d'acord amb la normativa vigent de contractació segons la quantia i naturalesa amb càrrec a la partida pressupostària 23201 323A01 64000 00.

5. Comissió de seguiment

Es constituirà una comissió mixta d'aquest conveni formada per dos membres de la Conselleria de Presidència i Esports, en concret de la Direcció General de Joventut, que ha de designar la consellera de Presidència i Esports, i dos membres de la UIB, que ha de designar el Rector, per fer-ne el seguiment.

La comissió mixta s'ha de reunir a petició d'una de les parts i pot demanar la participació de terceres persones per tractar sobre aspectes específics del conveni.

La comissió ha d'informar de la seva actuació la comissió mixta establerta en el conveni marc de 12 de juliol de 2000 entre la UIB i el Govern de les Illes Balears.

6. Vigència

Aquest conveni té vigència des que se signi fins al dia 31 de desembre de 2004.

7. Modificació del conveni

Aquest conveni es pot modificar per mutu acord de les parts quan sigui necessari per aconseguir millor les finalitats previstes, seguint els mateixos tràmits establerts per subscriure'l.

8. Resolució

Aquest conveni es resoldrà, amb l'audiència prèvia de les parts, per acord mutu o per l'incompliment de qualsevol dels pactes que s'hi estableixen.

9. Règim d'exclusió

Aquest conveni està exclòs de l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en virtut del que hi estableix l'article 3.1c).

10. Qüestions litigioses

Les qüestions litigioses que se'n puguin derivar, atesa la seva naturalesa jurídica administrativa, s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signen les dues parts en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats al començament.

Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco, Rector
Per la Conselleria de Presidència i Esports, Maria Rosa Puig, Consellera

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de setembre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 28 de setembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).