Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Universitària Iberoamericana per a la direcció acadèmica de programes i la realització de projectes conjunts

Palma/Barcelona, 22 de desembre de 2004

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, d'ara endavant la UNIVERSITAT, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el Dr. Santos Gracia Villar, que actua en virtut del seu càrrec com a president de la Fundació Universitària Iberoamericana, d'ara endavant la FUNIBER, la representació del qual consta a les escriptures públiques amb data 1 d'octubre de 1999, atorgada a la notaria de Barcelona del Sr. Albert Domingo Castella. La FUNIBER té el CIF G-62060421 i domicili social a Barcelona, passeig de Garcia Fària, 29, Espanya.

Totes les parts ens reconeixem mútuament la capacitat jurídica suficient per subscriure aquest document.

EXPOSEN

I. De la UNIVERSITAT:

I.1 La Universitat de les Illes Balears és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l'ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l'àrticle 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU).

I.2 Que té la capacitat jurídica per subscriure aquest conveni.

I.3 Que per a les finalitats d'aquest acord marc assenyala com a domicili legal a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma, Illes Balears.

I.4 Per part de la UNIVERSITAT s'encarregarà d'aquest conveni el vicerectorat de Postgrau i Gabinet del Rector.

II. De la FUNIBER:

II.1 Que és una fundació constituïda legalment d'acord amb les lleis espanyoles denominada Fundació Universitària Iberoamericana (CIF G-62060421, inscrita en el Registre de Fundacions de Barcelona amb el número 1375).

II.2 Que té com a principal objectiu el foment i la promoció d'activitats vinculades a la formació permanent, a l'extensió tecnològica i a la millora del potencial de les universitats iberoamericanes i dels sectors econòmics i socials, i que desenvolupa la seva tasca per mitjà de programes i activitats d'estudi i formació continuada, potenciant la participació d'empreses i d'altres entitats en les activitats de formació permanent i extensió tecnològica, per aconseguir una màxima incidència en els processos de transformació i millora tecnològics, i col·laborant en la creació, l'establiment i la gestió de noves iniciatives que, en general, puguin contribuir a la realització del seu objectiu principal.

II.3 Que té la capacitat jurídica suficient per subscriure aquest conveni.

II.4 Que el doctor Santos Gracia Villar, en el seu caràcter de president de la Fundació, té les facultats suficients per subscriure aquest conveni.

II.5 Que assenyala com a domicili per als efectes legals d'aquest conveni el que està ubicat al passeig de Garcia Fària, 29, de Barcelona (08005).

III. De les PARTS:

ÚNICA

En virtut d'això i amb fonament als estatuts de la UNIVERSITAT , i sotmetent-se a la normativa vigent espanyola en matèria universitària i de conformitat amb les declaracions assenyalades abans, les parts estan d'acord a subscriure aquest acord segons les següents:

CLÀUSULES

Primera . Aquest conveni té per objecte establir les bases per a la realització de projectes conjunts, activitats culturals, cooperació internacional, formació i serveis per a empreses i la direcció de programes acadèmics en temes diversos, sota la modalitat d'educació presencial, semipresencial i a distància, per contribuir a la formació permanent i millorar el potencial d'acadèmics i professionals interessats. Un dels objectius d'aquest conveni és que la FUNIBER sigui l'enllaç entre les necessitats del sector empresarial i la UNIVERSITAT tant per a Espanya com per a Llatinoamèrica, i ofereixi la possibilitat a acadèmics de la UNIVERSITAT de tenir una via d'oferir serveis i formació per a empreses d'àmbit nacional i internacional sobretot a causa de la presència empresarial a Llatinoamèrica. La FUNIBER s'encarregarà de difondre i organitzar aquesta formació i serveis per a la qual cosa les dues parts acorden els mecanismes de difusió. També col·laborarà en la difusió a Llatinoamèrica dels programes de doctorat existents a la UNIVERSITAT de manera que els alumnes llatinoamericans es puguin adreçar a qualsevol seu de la Fundació per obtenir informació, com també col·laborar en les relacions amb universitats llatinoamericanes.

Segona . Entre la UNIVERSITAT i la FUNIBER es constitueix una comissió de seguiment acadèmic integrada per quatre persones, dues per part de la UNIVERSITAT i dues per part de la FUNIBER, que té per objecte:

 1. Definir noves estratègies, actuacions o programes.
 2. Proposar acords específics de col·laboració entre les dues parts, complementaris a aquest conveni.
 3. Definir, d'acord amb les estructures administratives de les dues institucions, els procediments de comunicació i enllaç.
 4. Acordar els procediments més adequats per a l'atorgament de les beques disponibles.
 5. Solucionar les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, com també el seguiment dels diferents acords específics.
 6. Designar un coordinador acadèmic per cada programa o diversos sempre que convergeixin sobre la mateixa temàtica.

Tercera . Les dues parts designen en un annex a aquest conveni els membres de la comissió de seguiment.

Quarta . La FUNIBER es compromet a:

 1. Desenvolupar programes acadèmics de formació contínua i de postgrau en les àrees temàtiques que s'acordin amb la UNIVERSITAT.
 2. Elaborar i proporcionar, sota la direcció de la UNIVERSITAT, els materials necessaris per conduir el desenvolupament dels programes esmentats.
 3. Enviar la documentació corresponent a cada alumne, com també posar a la seva disposició un servei de hot line perquè pugui fer les consultes necessàries.
 4. Estudiar formes de col·laboració i recerca de projectes de suport als programes acadèmics que es duguin a terme conjuntament, com també d'ajuda a treballs finals per a màsters i tesis doctorals i aquelles altres iniciatives que tendeixin a la millora de l'ensenyament i la investigació.
 5. Localitzar, conjuntament amb la UNIVERSITAT, altres possibles patrocinadors per facilitar l'accés als programes acadèmics dels alumnes amb pocs recursos.
 6. Col·laborar amb la UNIVERSITAT per oferir serveis conjuntament a empreses o institucions.
 7. Difondre els programes de doctorat de la UNIVERSITAT o d'altres programes que s'acordin.

Cinquena . La UNIVERSITAT es compromet a:

 1. Determinar els requisits dels estudiants que vulguin matricular-se en els programes acadèmics oferts conjuntament amb la FUNIBER .
 2. Aportar i supervisar la feina del coordinador acadèmic designat i, si escau, substituir-lo si els resultats no són satisfactoris.
 3. Facilitar les seves instal·lacions, biblioteca i laboratori a aquells alumnes que ho requereixin, sempre que tinguin l'autorització del coordinador acadèmic i supeditat a les normatives internes de la UNIVERSITAT.
 4. Atorgar el diploma, títol propi o títol en l'àmbit de certificat, especialista i màster, adaptant la terminologia segons la normativa reguladora dels ensenyaments conduents a l'obtenció de certificats, diplomes i títols de la Universitat.
 5. Per a la impartició dels cursos esmentats a Espanya i als països iberoamericans, la FUNIBER pot comptar amb la codirecció d'altres universitats que poden atorgar també el diploma corresponent. No obstant això, la UNIVERSITAT ha de figurar com a codirectora i, un cop pagat l'import establert, s'obté el diploma de la Universitat, si així ho sol·licita l'alumne.
 6. La UNIVERSITAT és l'encarregada de tramitar i obtenir l'autorització davant les autoritats pertinents per a la realització dels programes de màster que requereixen l'aprovació de tercer cicle.
 7. Aportar programes acadèmics ja elaborats inclòs el professorat en aquest cas.
 8. Anunciar les activitats conjuntes i programes.
 9. Col·laborar en la difusió d'activitats pròpies de la FUNIBER

Sisena . Els màsters consten de dues parts i alumnes d'altres universitats espanyoles o iberoamericanes que hagin cursat l'equivalent a la primera part dels programes citats poden accedir directament a la segona abonant únicament la diferència. L'objectiu és fer que universitats d'altres països siguin copartícips en part del programa. El cost dels programes s'adapta a la realitat socioeconòmica del país en qüestió. S'estudien mecanismes per possibilitar la realització del projecte final de màster a la universitat com també col·laborar en la difusió dels programes de doctorat de la UNIVERSITAT.

Setena . La FUNIBER accepta la responsabilitat financera i gestió econòmica total de les activitats (documentació, publicitat, professorat, coordinació i servei d'atenció a l'alumne , desenvolupament del camp virtual). A l'import del curs o màster, la quantia dels quals varia en funció del preu establert per a cada país d'acord amb la situació socioeconòmica corresponent, s'ha d'afegir un 10% que la FUNIBER ha de pagar a la UNIVERSITAT en el moment que l'alumne hagi pagat l'import del curs, pels conceptes del punt cinquè d'aquest conveni, que inclouen les taxes d'expedició de títol en cas que n'hi hagi.

Vuitena . La FUNIBER es compromet a complir les obligacions d'aquest conveni, directament per si mateixa o a través de l'entitat que la representi en el país, segons els diferents aspectes que cobreix aquest conveni.

Novena . El personal de cada informe que participi en la realització de l'objecte d'aquest conveni ha de continuar de forma absoluta sota la direcció i dependència de la institució amb la qual té establerta la seva relació laboral, per la qual cosa no es creen nexes de caràcter laboral entre el personal comissionat i la institució receptora. En cas que intervingui personal que presti els seus serveis a institucions o persones diferents de les parts, aquest continua sota la direcció i dependència de la institució esmentada o personal, per la qual cosa la seva intervenció no origina relació de caràcter laboral amb la UNIVERSITAT ni amb la FUNIBER.

Desena . Aquest conveni té una durada de sis anys a partir de la data de la seva signatura i es pot prorrogar de forma automàtica per un termini equivalent, llevat que alguna de les parts indiqui per escrit el contrari amb 180 dies d'anticipació a la data del seu venciment. En cas que aquest conveni no es prorrogui, la UNIVERSITAT i la FUNIBER han de mantenir la seva col·laboració en aquelles activitats o programes ja iniciats.

Onzena . En cas que sigui necessària alguna modificació durant la vigència d'aquest conveni, les parts la poden fer de comú acord, sempre que aquesta modificació es presenti per escrit amb trenta dies d'anticipació i signada degudament de conformitat per representants sense que afecti la validesa de les obligacions contretes.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Esteve, Rector
Per la Fundació Universitària Iberoamericana, Santos Gracia Villar, President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de setembre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 10 de novembre de 20004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX 1

COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Tal com indiquen les clàusules segona i tercera d'aquest conveni es constitueix una comissió de seguiment formada per dos membres per part de la UNIVERSITAT i dos per part de la FUNIBER.

Per part de la UNIVERSITAT:

Sr. .......................................

Sr. .......................................

Per part de la FUNIBER:

Sr. Santos Gracia Villar

Sr. Saúl Domingo Soriano