Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Interior i la Universitat de les Illes Balears per a l'organització d'un curs de postgrau d'Especialista Universitari sobre Dret Local

Marratxí, 13 de desembre de 2004

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor José María Rodríguez Barberà, conseller d'Interior del Govern de les Illes Balears, facultat per firmar aquest conveni d'acord amb l'article 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar aquest conveni i, d'acord amb això,

EXPOSEN

  1. Que la comunitat autònoma de les Illes Balears, d'acord amb l'article 11.2 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, té competència en matèria de règim local. Aquesta competència actualment l'exerceix el conseller d'Interior en aplicació del que disposa el Decret 23/2003, de 17 d'octubre, pel qual es regula l'estructura orgànica de la Conselleria d'Interior.
  2. Que la Conselleria d'Interior, en l'exercici de la competència en matèria de règim local, té, entre d'altres atribucions, la de contribuir a fomentar la dotació de les corporacions locals amb funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
  3. Que correspon a la Universitat de les Illes Balears fomentar i donar a conèixer l'accés a l'Administració municipal com una sortida professional per als seus estudiants.
  4. Que hi ha un interès mutu perquè es dugui a terme un curs de postgrau de Dret local, adreçat a la formació de professionals que vulguin orientar la seva carrera cap a l'Administració municipal.

Per tot això, i segons el que disposa el conveni marc de col·laboració general entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears del dia 12 de juliol de 2000, pel que respecta a l'interès per dur a terme una col·laboració institucional i permanent amb la UIB per desenvolupar actuacions a través de les conselleries que constitueixen el Govern de les Illes Balears, les parts

ACORDEN

Primer

S'acorda la posada en marxa conjunta d'un curs de postgrau d'Especialista Universitari en Dret Local, que s'ha d'impartir durant l'any 2004-2005. El contingut del curs i l'organització es descriuen a l'annex adjunt a aquest conveni.

Segon

La Universitat de les Illes Balears es compromet a:

  1. Organitzar i realitzar el curs de postgrau d'Especialista Universitari en Dret Local, d'acord amb el contingut que figura a l'annex adjunt del present conveni.
  2. Justificar mitjançant factures o altres documents acreditatius les despeses realitzades pel total de l'import concedit, com a màxim seixanta dies després de la finalització del curs. Les esmentades factures o documents s'hauràn de conformar posteriorment pel director responsable del projecte en la forma prevista en l'article 50 del Decret 75/2004.
  3. Facilitar la informació que en qualsevol moment li pugui sol·licitar la Conselleria d'Interior.
  4. Donar comptes de l'actuació quan ho requereixi la Conselleria d'Interior.
  5. Fer constar el suport de la Conselleria d'Interior (a través del seu anagrama) en tot el material de difusió, les publicacions, els actes i els materials tècnics que es derivin d'aquest curs de postgrau.

Tercer

Com a contraprestació per la realització d'aquest conveni, la Conselleria d'Interior es compromet a fer una aportació econòmica de 70.000 (setanta mil) euros a càrrec de la partida pressupostària 16301 124A01 64000.00, que seran lliurats a la Universitat de les Illes Balears en els terminis següents:

- En el moment de la signatura del present conveni s'emetrà ordre de pagament del 70 per cent del total de l'aportació, en càrrec al pressupost de despeses del 2004 i destinada a cobrir els costos necessaris per a possar en marxa el curs, d'acord amb el pressupost que s'adjunta.

- En el moment de finalitzar el curs s'emetrà ordre de pagament del 30 per cent restant, en càrrec al pressupost de despeses del 2005.

Quart

Aquest conveni vigirà des de la data de signatura del present fins al 31 de desembre de 2005.

Es crearà una comissió de seguiment, formada per dos representants designats per cada una de les parts. Aquesta comissió ha de fer el seguiment periòdic del desenvolupament del curs a l'efecte de comprovar que les actuacions dutes a terme s'ajusten al programa previst al conveni.

Cinquè

Com que es tracta d'un conveni interadministratiu, aquest conveni està exclòs de l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en virtut del que estableix l'article 3.c). El conveni es regirà per les normes de Dret administratiu que pertoquin, particularment la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears i les normes que la despleguen.

Sisè

Els signants d'aquest document es comprometen a intentar resoldre de comú acord les diferències que puguin sorgir en l'aplicació i la interpretació d'aquest conveni. Si això no és possible, les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni les ha de resoldre la jurisdicció contenciosa administrativa.

I com a prova de conformitat amb tots i cadascun dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Conselleria d'Interior, José María Rodríguez Barberà, Conseller
Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Esteve, Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 26 d'octubre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 10 de novembre de 2004., de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX

CURS DE POSTGRAU D'ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN DRET LOCAL

Durada : 200 hores, de les quals 170 hores han de ser presencials, i 30 hores, per fer un treball d'investigació, d'acord amb la normativa de postgrau de la UIB.

Organització i coordinació :

Sense perjudici de les funcions de la comissió de seguiment a què es refereix la clàusula quarta del conveni, la direcció, la coordinació i la gestió del curs corresponen íntegrament a la UIB, que disposarà de les seves instal·lacions i els recursos materials per dur-lo a terme.

Destinataris : llicenciats en Dret, llicenciats en Ciències Polítiques i de l'Administració, llicenciats en Sociologia, llicenciats en Administració i Direcció d'Empreses, llicenciats en Economia, llicenciats en Ciències Actuarials i Financeres. Estudiants d'aquestes carreres que es trobin cursant quart o cinquè curs.

Temporalització : el curs s'iniciarà el mes de desembre de 2004 i finalitzarà el mes de juny de 2005.

Programa