Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'IES Josep Miquel Guàrdia d'Alaior per a l'ús de les instal·lacions i els equipaments del centre

Palma, 15 de desembre de 2004

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Pere Jaume Alzina Seguí, amb DNI núm. 78305686-R, director de l'IES Josep Miquel Guàrdia d'Alaior (Menorca).

Ambdues parts, actuant en representació de les institucions esmentades i en virtut de les atribucions conferides per les institucions respectives,

EXPOSEN

Primer

La UIB, a través de l'Institut de Ciències de l'Educació, durà a terme a Menorca, d'una banda, els cursos del Pla de Reciclatge i de Formació Lingüística i Cultural, i de l'altra, el curs d'aptitud pedagògica (CAP).

Segon

Per a la impartició d'aquests programes i atès el volum d'alumnat inscrit, la UIB no disposa d'espai suficient a la Seu universitària de Can Salort a Alaior.

I com a resultat d'aquests antecedents estableixen aquest conveni i

ACORDEN

Primer

L'IES Josep Miquel Guàrdia aportarà les instal·lacions i l'equipament on es duran a terme els cursos del Pla de Reciclatge i de Formació Lingüística i Cultural i el curs d'aptitud pedagògica (CAP) i es farà càrrec de les despeses corrents de manteniment i neteja de les instal·lacions.

Segon

La UIB, per la seva part, aporta la quantitat de 2.000 (dos mil) euros per cobrir les despeses que es puguin derivar de la signatura d'aquest conveni de col·laboració.

Tercer

El pagament es farà quan acabi l'esmentada acció formativa.

Quart

Les parts, de mutu acord, poden modificar o completar aquest conveni, mentre sigui vigent, per adequar-lo a les circumstàncies que, si escau, puguin sobrevenir.

Com a prova de conformitat amb tot el que s'ha indicat abans, les parts signen aquest conveni al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco, Rector
Per l'IES Josep Miquel Guàrdia, Pere Jaume Alzina, Director

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 d'octubre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 10 de novembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).