Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de col·laboració entre «Sa Nostra», Caixa de Balears, la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Iberostar

Palma, 4 de novembre de 2004

REUNITS

D'una part, el senyor Fernando Martos Mackow, en nom de la Fundació Iberostar, facultat per formalitzar aquest conveni en la seva qualitat de patró i vicepresident de la Junta Rectora.

De l'altra, el senyor Pere Batle Mayol, en nom de Sa Nostra. Es troba facultat per formalitzar el present conveni com a director general de «Sa Nostra», Caixa de Balears.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, en el qual s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat.

Les tres parts, amb capacitat suficient d'obrar per formalitzar aquest conveni que reconeixen i admeten, i en la representació que ostenten, de comú acord,

EXPOSEN

I. Que la Fundació Iberostar és una institució privada sense ànim de lucre de caràcter social, entre les finalitats de la qual hi ha la de la inserció laboral de joves a la recerca de la seva primera ocupació, mitjançant la promoció de la formació i l'assistència tècnica en matèria turística i de restauració.

II. Que l'entitat financera «Sa Nostra», Caixa de Balears, té entre els seus objectius promoure i realitzar tota classe d'iniciatives que permetin desenvolupar el nivell cultural, social i econòmic en l'àmbit de la nostra comunitat autònoma, i estima que són necessàries la qualitat i la formació per al millor funcionament dels distints sectors econòmics, amb especial atenció al sector turístic.

III. Que la UIB és una institució que realitza el servei públic de l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi, la difusió del coneixement i la cultura a través de l'extensió universitària i la formació contínua.

Per tot el que s'ha exposat, les parts intervinents subscriuen aquest conveni marc de col·laboració amb subjecció a les següents,

CLÀUSULES

PRIMERA. OBJECTE DEL CONVENI

L'objecte d'aquest conveni marc de col·laboració és establir relacions de cooperació entre la Fundació Iberostar, Sa Nostra i la UIB, que incloguin el foment i la promoció d'activitats formatives i divulgatives, que redundin en una incorporació laboral més àmplia i eficaç dels joves a la recerca d'ocupació, com també aquelles altres actuacions que els intervinents considerin adequades a les finalitats de la col·laboració que a través d'aquest instrument convenen les parts.

SEGONA. CONCRECIÓ DE LA COL·LABORACIÓ PER AL PERÍODE 2004-2005

Per tal de satisfer els objectius definits a l'article anterior, les parts signants es comprometen, amb caràcter enunciatiu i no limitador, a englobar dins aquest conveni marc:

1. La realització conjunta d'un programa formatiu anomenat Curs d'Assistent en Activitats Turístiques Complementàries , de 510 hores de durada.

El curs, patrocinat i promogut per la Fundació Iberostar, es durà a terme a Palma entre els mesos de febrer i juny de 2005, amb un cost de 99.300 euros, dels quals la Caixa de Balears, «Sa Nostra», o, si no, si ho aprova el seu Patronat, la Fundació Sa Nostra aporta la quantitat de 36.000 euros, i la diferència l'aporta la Fundació Iberostar.

Per la seva part, la UIB aporta l'homologació acadèmica del curs, n'ha de fer la difusió interna i externa ¿en els mitjans de comunicació locals¿ i, en cas necessari, ha d'aportar les instal·lacions per a la realització de les classes.

L'organització d'un cicle de conferències i taules rodones anomenat Joventut i Desenvolupament Professional , el qual ha de constar de quatre actes destinats a informar i orientar els joves estudiants d'algunes de les possibilitats que ofereix el mercat laboral.

Els actes, amb caràcter enunciatiu i no limitador, amb una durada aproximada de dues hores cada un, són els següents:

  • L'Administració pública com a alternativa laboral.
  • Les franquícies com a projecte empresarial.
  • Les ONG com a oportunitat de desenvolupament professional.
  • La formació postuniversitària: ventall de possibilitats.

Els actes que componen el cicle s'han de dur a terme a Palma entre els mesos de desembre de 2004 i juny de 2005, i se n'han de portar a terme com a mínim dos, l'1) i el 2), a les instal·lacions de Sa Nostra, i els restants, si escau, a les instal·lacions de la UIB. L'entitat que aculli l'acte a les seves instal·lacions s'ha d'encarregar de fer-ne la divulgació en premsa, com també de l'organització i logística, en coordinació amb la Fundació Iberostar.

TERCERA. COORDINACIÓ DELS PROJECTES

Les parts signants designen un representant (o més) perquè faci el seguiment dels projectes objecte d'aquest conveni marc de col·laboració.

El seguiment i la coordinació dels projectes s'ha de fer mitjançant reunions periòdiques entre els representants nomenats a l'efecte.

Per part de la Fundació Iberostar es designa el senyor Pere Pizà (gerent) i el senyor Joan Vargas (secretari), per part de la UIB es designa el senyor Josep I. Aguiló (vicerector), i per part de Sa Nostra, el senyor Andreu Ramis (director de l'Obra Social i Cultural).

QUARTA. ESTABLIMENT DE LA COL·LABORACIÓ

La col·laboració projectada s'ha de desenvolupar en el marc d'aquest conveni, de conformitat amb els acords específics que han d'aprovar i signar les parts signants, i que es consideren annexos d'aquest conveni marc.

Els acords específics defineixen amb detall cada un dels programes, projectes i activitats per realitzar, el lloc d'execució, els responsables, els participants, la durada, els recursos econòmics necessaris per a la realització, com també la forma de finançament.

CINQUENA. SENTIT DEL CONVENI

Aquest conveni no s'ha d'interpretar en el sentit d'haver creat una relació legal o financera entre les parts signants, sinó que constitueix una declaració d'intencions amb la finalitat de promoure autèntiques relacions de benefici entre les parts en matèria de col·laboració acadèmica.

SISENA. DURADA DEL CONVENI

Aquest conveni de col·laboració entra en vigor en el moment de la signatura i té una vigència de tres anys, després dels quals es pot prorrogar a iniciativa de qualsevol de les parts, amb l'acord previ que en aquest cas s'ha d'establir abans de la data d'acabament. Les aportacions econòmiques de les parts en projectes no recollits en la clàusula segona es pacten projecte per projecte.

Així mateix, les parts es reserven el dret de posar fi a aquest conveni mitjançant comunicació per escrit amb tres mesos d'antelació.

SETENA. DISCREPÀNCIES

La resolució de possibles controvèrsies inherents a la interpretació i l'execució d'aquest conveni es transfereix a una comissió arbitral formada pels signants del conveni o persones que aquests deleguin.

I, com a prova de conformitat amb tot el que precedeix, signen en tres exemplars aquest document, al lloc i en la data que s'indiquen més amunt.

Per «Sa Nostra», Caixa de Balears, Pere Batle Mayol, Director general
Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Esteve, Rector
Per la Fundació Iberostar, Fernando Martos Mackow, Patró i vicepresident de la Junta Rectora

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de novembre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de desembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).