Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Pollença, el Rotary Club de Pollença i la Universitat de les Illes Balears per facilitar l'accés a la biblioteca digital de la UIB des del Centre Universitari de Pollença

Pollença, 13 de novembre de 2004

REUNITS

D'una part, el Batlle de l'Ajuntament de Pollença, Il·lustríssim Senyor Joan Cerdà i Rull, en virtut de l'acord del Ple del dia 14 de juny de 2003, assistit per la senyora Margarita Lacalle Pons-Estel, secretària de la corporació que actua en representació de la Corporació municipal, en virtut dels articles 5 i 10 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

De l'altra, el President del Rotary Club de Pollença, senyor Simó Jordà Garau.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Les parts, convençudes de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre si, d'acord amb llurs respectives atribucions,

ACORDEN

Primer. Objectius

La Universitat de les Illes Balears (UIB), a través del seu Servei de Biblioteca i Documentació, té els mitjans tècnics i l'experiència necessària per posar a l'abast dels potencials usuaris de Pollença a través del Centre Universitari d'aquest municipi els recursos electrònics de la seva Biblioteca digital.

L'Ajuntament de Pollença i el Rotary Club de Pollença tenen la voluntat de facilitar a la població de Pollença i als membres, tant nacionals com internacionals, del Rotary Club, la possibilitat de poder accedir des del mateix municipi a les col·leccions de la Biblioteca digital.

La UIB, d'acord amb els seus Estatuts, té entre les seves missions col·laborar amb les institucions de la CAIB i fer una atenció especial a l'estudi de la cultura catalana i el desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears. I considera que aquest projecte és de gran importància per a aquestes qüestions i per ampliar l'àmbit d'investigació, per facilitar tant a la comunitat universitària com al conjunt dels ciutadans del municipi de Pollença, i als membres, tant nacionals com internacionals, del Rotary Club, l'accés a la informació continguda a la Biblioteca digital.

Segon. Tipus de cooperació

Per aquests motius i ateses l'experiència i la reconeguda capacitat tècnica de la UIB en aquest camp, les parts, l'Ajuntament de Pollença, El Rotary Club de Pollença i la UIB, signen el present conveni, mitjançant el qual es comprometen a col·laborar en matèria de difusió de la Biblioteca digital de la UIB al municipi de Pollença.

Tercer. Equip de treball

La realització d'aquest treball serà coordinada pel tècnic responsable del Centre Universitari de Pollença i pel director del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB. Els coordinadors dels treballs poden demanar la col·laboració de les persones que considerin convenients per al seu bon desenvolupament.

Cada una de les entitats, individualment, serà responsable de les persones que treballin i/o es contractin per a aquesta finalitat.

Quart. Compromisos

¿ La UIB es compromet a:

1. Facilitar un accés específic al Centre Universitari de Pollença per possibilitar la consulta de la Biblioteca digital de la UIB.

2. Formar el responsable del CUP i els potencials usuaris del municipi de Pollença per a la utilització de la Biblioteca digital de la UIB mitjançant sessions de formació a diversos nivells.

3. Facilitar una clau d'accés al CUP per poder obrir sessions de consulta a la Biblioteca digital a petició dels usuaris del municipi de Pollença.

¿ L'Ajuntament de Pollença es compromet a:

1. Custodiar la clau d'accés a la Biblioteca digital i no fer-ne difusió excepte als tècnics autoritzats.

2. Abonar a la UIB durant l'any 2005 la quantitat de 1.500 euros.

3. Nomenar un responsable tècnic que serà l'interlocutor de la direcció del Servei de Biblioteca i Documentació.

¿ El Rotary Club de Pollença es compromet a:

Contribuir a les activitats de formació i difusió sobre l'ús de la Biblioteca digital durant l'any 2005 amb la quantitat de 1.500 euros.

Les tres parts, així mateix, es comprometen a fer constar la contribució de cadascuna en tots els documents que es generin des de qualsevol d'elles per a la difusió del projecte, mitjançant la inclusió dels respectius logotips.

Cinquè. Vigència i durada

El present conveni entra en vigor el dia que se signi i té una validesa d'un any renovable. Les parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb un mes d'antelació a la data prevista per fer-ho.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració, redactat en tres exemplars: cada una de les parts se'n queda un exemplar.

Per l'Ajuntament de Pollença, Joan Cerdà, Batlle
Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco, Rector
Pel Rotary Club de Pollença, Simó Jordà, President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 16 de novembre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de desembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).