Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria en Cap de la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament dels seus centres de documentació especialitzats en sociolingüística

Barcelona, 20 de setembre de 2004

REUNITS

D'una part el Sr. Antoni Mir i Fullana, secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

ACTUEN

El primer, en representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de la Presidència mitjançant el Centre de Documentació en Sociolingüística de la Secretaria de Política Lingüística, d'acord amb l'autorització de signatura del conseller en cap, de data 16 d'agost de 2004.

El segon, en representació de la Universitat de les Illes Balears.

EXPOSEN

I. Que el Centre de Documentació en Sociolingüística està especialitzat en legislació lingüística, política i planificació lingüístiques, lingüística aplicada i matèries afins i és un dels més importants de la Unió Europea en la seva matèria. Té com a objectius donar suport documental en recerca lingüística i sociolingüística tant a organitzacions públiques o privades de planificació lingüística, com al sector universitari, a gabinets d'estudi, recercadors individuals i al públic en general i difondre productes de valor afegit (bibliografies, reculls d'articles, novetats, etc.)

II. Que la Universitat de les Illes Balears ha creat, en el marc de la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez, un Centre de Documentació en Sociolingüística (a partir d'ara Centre UIB).

III. Que la Universitat de les Illes Balears està interessada a disposar de l'accés a les bases de dades d'interès sociolingüístic creades o que es creïn des del Centre de Documentació en Sociolingüística de la Generalitat de Catalunya.

I com a fruit d'aquesta voluntat subscriuen el present acord que es regirà pels següents

PACTES

Primer . D'una banda el Centre de Documentació en Sociolingüística de la Generalitat de Catalunya es compromet a:

1. Facilitar a la Universitat de les Illes Balears la documentació estandarditzada de treball, elaborada d'acord amb les línies fonamentals del treball internacional.

2. Col·laborar en la direcció i el suport metodològics dels treballs de sociolingüística acollits per la Universitat de les Illes Balears a través dels seus òrgans d'estructuració de la recerca i a facilitar als autors la documentació adequada.

3. Facilitar l'accés de la Universitat de les Illes Balears a les bases de dades de creació pròpia i d'interès sociolingüístic de què disposi, així com a tota la informació, apta per a ser difosa, que contingui. Les consultes s'acoblaran a les condicions específiques que es pactin.

4. Formar el personal que ha de dur a terme l'alimentació i l'actualització de la base de dades sociolingüístiques i facilitarà al nou Centre de Documentació de la Universitat de les Illes Balears tota l'organització metodològica i formats de treball que ha d'emprar. El Centre de Documentació en Sociolingüística de la Generalitat de Catalunya elaborarà el pla de treball de l'entrada de dades de què ha de fer-se càrrec el centre de Documentació en Sociolingüística de la Universitat i de comú acord en decidir els terminis de compliment.

5. Facilitar, gratuïtament al Centre de Documentació de la Universitat de les Illes Balears les obres editades per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, que tinguin interès sociolingüístic.

6. A supervisar les dades i resoldre les consultes del Centre de Documentació de la Universitat de les Illes Balears.

Segon . De l'altra banda la Universitat de les Illes Balears, en el marc de la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez es compromet a:

1. Dotar el Centre UIB dels recursos necessaris per al seu manteniment.

2. Donar a conèixer al Centre de Documentació en Sociolingüística de la Generalitat de Catalunya els estudis que, en aquest àmbit, s'iniciïn en el marc de la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez perquè pugui donar assessorament i suport als investigadors. La Universitat també en lliurarà al Centre una còpia quan estiguin acabats.

3. Difondre els serveis que ofereix el Centre de Documentació en Sociolingüística de la Generalitat de Catalunya.

4. Facilitar, gratuïtament al Centre de Documentació en Sociolingüística de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei de Publicacions de la Universitat de les Illes Balears, les obres editades que tinguin interès sociolingüístic.

5. Establir les connexions físiques necessàries amb el Centre de Documentació en Sociolingüística de la Generalitat de Catalunya a fi que es pugui accedir a la informació des de qualsevol Departament.

6. A col·laborar amb el Centre de Documentació en Sociolingüística de la Generalitat de Catalunya en l'alimentació i l'actualització de la base de dades sociolingüístiques, a través de del seu Centre de Documentació en Sociolingüística.

7. A col·laborar, mitjançant els seus especialistes, en la supervisió de dades i en la resolució de consultes del Centre de Documentació en Sociolingüística de la Generalitat de Catalunya.

Tercer . Anualment s'acordarà un pla de col·laboracions específic que concretarà els treballs i els terminis de compliment.

Quart . Les actuacions que es descriuen en aquest conveni no comporten cap despesa extraordinària a banda de la dotació pressupostària que cada organisme destina al seu centre de documentació per a les despeses de funcionament.

Cinquè . Es crearà una Comissió de Seguiment encarregada de controlar l'acompliment d'aquest acord i de l'elaboració dels plans de col·laboracions específics. La Comissió constarà de dos membres de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, el director/la directora de l'Institut de Sociolingüística Catalana i el/la responsable de la Unitat de Documentació, que podran delegar la seva representació en les persones que designin, i de dos membres nomenats per la Universitat de les Illes Balears.

Sisè . Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i la seva durada serà d'un any. Transcorregut aquest termini es prorrogarà automàticament per períodes d'un any si cap de les parts no el denuncia amb una antelació mínima de dos mesos.

Setè . Els litigis que es puguin produir en l'aplicació del conveni, les parts signants se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I en prova d'acceptació, les dues parts signen el present document, per duplicat, al lloc i en la data citats a l'encapçalament.

Per la Generalitat de Catalunya, Antoni Mir, Secretari de Política Lingüística
Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco, Rector

Diligència

El present acord e col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 16 de novembre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de desembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre)