Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb la Fundació Teatre del Mar

Palma, 3 de desembre de 2004

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el doctor Joan Mas i Vives, com a president de la Fundació Teatre del Mar (FTM).

DIUEN

Que la UIB fou un dels patrons fundadors i, actualment, és patró vitalici de la FTM.

Que, mitjançant la signatura d'aquest conveni, queden fixats els punts concrets que defineixen aquesta col·laboració, basada en l'interès comú per difondre i promoure les arts escèniques a través d'activitats dirigides a fer present aquest art a la comunitat universitària, entenent-lo com a part fonamental de la riquesa cultural de la societat.

Per això,

CONVENEN

Primer

La UIB, a través del seu màxim representant, el Rector, fa part del Patronat vitalici de la FTM. Aquest Patronat, en el qual la UIB té veu i vot, reunit en junta universal, debatrà anualment els pressuposts, en els quals es reflectirà la quantitat amb la qual hi participarà la UIB. Un cop aprovats els pressuposts amb el vot favorable del representant de la UIB, la FTM farà la sol·licitud corresponent a aquesta quantitat, que haurà de ser pagada per la UIB durant els tres primers mesos de l'any.

Segon

La FTM enviarà exemplars de tota la publicitat impresa que es dugui a terme, per donar a conèixer les programacions de cada temporada i de cada un dels espectacles en concret, al Vicerectorat de Projecció Cultural de la UIB. Aquest en farà la distribució per les facultats i en donarà difusió per tots els mitjans que habitualment fa servir per promoure activitats culturals. El mateix vicerectorat també es farà càrrec de les despeses que generin les ampliacions del tríptic de cada temporada.

Tercer

Per tal d'estimular i de facilitar l'anada al teatre, la Fundació Teatre del Mar posarà a disposició de la comunitat universitària entrades a un preu molt reduït, que en cap cas no sobrepassarà el cinquanta per cent del preu normal de taquilla, per als espectacles oferts en programació. Aquests preus seran exclusius per als dijous ¿llevat que siguin coincidents amb estrena¿, al punt de venda del Teatre del Mar o a altres adjudicats per aquest. Qualsevol altre dia hom podrà adquirir les entrades amb un descompte del vint-i-cinc per cent sobre el preu habitual de venda al públic.

Quart

Es duran a terme altres iniciatives de col·laboració, proposades per qualsevol de les dues parts, que siguin d'interès comú. Es podran establir marcs adequats que facin possible representacions de grups universitaris.

Cinquè

La FTM inclourà el logotip de la UIB en tot el material de promoció i la publicitat que dugui a terme.

Sisè

Anualment, la FTM presentarà a la UIB un dossier en què figuraran les activitats que s'han dut a terme, el resum d'espectadors en general i de la comunitat universitària en particular i una memòria de la publicitat que el Teatre del Mar hagi realitzat.

Setè

El present conveni entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar les actuacions que hi hagi en fase de realització.

Vuitè

Cada entitat nomenarà, en un termini no més gran de tres mesos comptats des de la data de la signatura, una persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc del conveni.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració, redactat en dos exemplars; cada una de les parts se'n queda un exemplar.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per la Fundació Teatre del Mar,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Joan Mas i Vives
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 de maig de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 14 de juny de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).