Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de col·laboració amb l'Institut d'Estudis Fiscals

Palma/Madrid, 11 de novembre de 2004

REUNITS

D'una part, la Universitat de les Illes Balears (UIB), representada per l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat. La Universitat de les Illes Balears té el domicili legal a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma, Illes Balears.

I de l'altra, l'Institut d'Estudis Fiscals, organisme públic adscrit al Ministeri d'Economia i Hisenda, i en el seu nom i representació, l'Il·lustríssim Senyor Jesús Ruiz-Huerta Carbonell, com a director, en virtut de les atribucions que li confereix el Reial decret 63/2001, de 26 de gener (BOE 27 de gener), pel qual s'aprova l'Estatut de l'organisme autònom Institut d'Estudis Fiscals.

Ambdues parts es reconeixen, en el concepte en què intervenen respectivament, la capacitat legal necessària per a l'atorgament d'aquest conveni marc, a l'efecte del qual,

EXPOSEN

1r. Que la Universitat de les Illes Balears es defineix per la seva dedicació a la docència i investigació, per a la qual cosa resulta necessària la col·laboració d'altres institucions.

2n. Que entre les seves finalitats es preveu el suport científic i tècnic al desenvolupament social, econòmic i cultural, com també el millor coneixement en tots els seus aspectes de la comunitat autònoma de Balears, la qual constitueix el seu àmbit.

3r. Que l'Institut d'Estudis Fiscals, organisme públic adscrit al Ministeri d'Hisenda, té encomanades, entre d'altres, "la investigació, l'estudi i l'assessorament en les matèries relatives als ingressos i despeses públiques i la seva incidència sobre el sistema econòmic i social".

4t. Que està interessat en el desenvolupament del coneixement científic, com també en contribuir a la formació de titulats universitaris, en l'àmbit específic de l'economia pública.

Amb aquesta finalitat, subscriuen aquest conveni marc, que es regeix per les següents

CLÀUSULES

Primera . L'Institut d'Estudis Fiscals i la Universitat de les Illes Balears fomentaran la col·laboració entre ambdós a fi que es desenvolupin activitats conjuntes en l'àrea formativa i d'investigació.

Segona . Que aquestes institucions intercanviaran les informacions necessàries per determinar les àrees concretes de treball en les que hi hagi interès en desenvolupar projectes conjunts. La Universitat de les Illes Balears i l'Institut d'Estudis Fiscals col·laboraran en activitats de recerca i desenvolupament, intercanvi d'experts, formació de personal i suport tecnològic.

Tercera . El desenvolupament d'aquest conveni marc es realitzarà mitjançant convenis específics que les parts que signen aquest conveni hauran de subscriure, i una vegada siguin ratificats pels representants que les parts designin a aquesta finalitat.

Quarta . La selecció de les activitats conjuntes es realitzarà sobre la base de criteris de reciprocitat i complementarietat d'esforços.

Cinquena . A fi de canalitzar les relacions es constitueix una Comissió de Seguiment formada per un representant designat per l'Institut d'Estudis Fiscals i un representant designat per la Universitat de les Illes Balears.

Sisena . Aquest conveni marc té una durada de tres anys, prorrogables, llevat que una de les dues parts el denunciï amb noranta dies d'antelació.

Setena . Aquest conveni té naturalesa juridicoadministrativa i les parts han d'acudir en tots els dubtes interpretatius i llacunes que es puguin presentar als principis que recull la legislació de contractes de les administracions públiques, text refós aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny. Seran competents per resoldre els litigis que es puguin plantejar respecte de la interpretació, el compliment, l'extinció i els efectes d'aquest conveni, els tribunals de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni marc, redactat en quatre exemplar, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per l'Institut d'Estudis Fiscals,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Jesús Ruiz-Huerta
Director

Diligència

El present conveni marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 6 de juliol de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 28 de setembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).