Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de col·laboració amb el Consorci Escola Balear de l'Esport

Palma, 29 de novembre de 2004

REUNITS

D'una banda, l'Il·lustríssim Senyor José Luis Ballester Tuliesa, com a president del Consorci Escola Balear de l'Esport (d'ara endavant EBE).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

En nom de l'Escola Balear de l'Esport i de la Universitat de les Illes Balears, respectivament, es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per atorgar el present conveni marc.

MANIFESTEN

Que, d'acord amb l'article 8.d) dels Estatuts del Consorci EBE, aprovats per Acord del Consell de Govern del dia 11 d'abril de 1997, aquest ens pot, per al desenvolupament dels seus objectius, promoure convenis amb empreses privades i amb altres organismes i entitats públiques.

Que el Consorci té com a finalitat impartir la docència en el camp de l'esport, la formació dels esportistes i fomentar la investigació científica i tècnica al servei de l'esport, a més d'organitzar i desenvolupar els treballs per a àrees relatives a la valoració de la condició biològica, funcional i psicològica de l'esportista balear (art. 2 de l'Acord del Consell de Govern d'11 d'abril de 1997).

Que per poder portar a terme les tasques de docència, rendiment i investigació, el Consorci podrà establir contactes amb altres institucions de l'Estat espanyol i de la resta del món, especialment amb les institucions dedicades a la docència i al rendiment en el camp de l'esport que estiguin a la comunitat autònoma (art. 4 dels Estatuts).

Que el Consorci tindrà com a finalitats pròpies organitzar i realitzar tota classe de cursos, seminaris, conferències, taules rodones, programes de rendiment esportiu i altres sistemes d'ensenyament, formació i investigació relacionats amb el sector esportiu (art. 7 dels Estatuts).

Que ambdues institucions creuen convenient establir un conveni marc de col·laboració entre si en els temes de formació, investigació i intercanvi d'informació, relatius a l'àmbit de l'educació física i l'esport, i per tot això

ACORDEN

Primer. Objecte

L'objecte d'aquest conveni marc és establir un marc formal de col·laboració entre la UIB i l'EBE en matèria de formació, investigació i intercanvi d'informació en l'àmbit de les ciències de l'activitat física i l'esport.

Segon. Objectius específics

Els objectius específics d'aquest conveni marc són els següents:

1. Possibilitar vies de col·laboració per a l'organització conjunta de cursos especialitzats en aquells temes que puguin ser d'interès mutu per a ambdues entitats.

2. Possibilitar la gestió conjunta de títols propis entre la UIB i l'EBE.

3. La UIB reconeix com a oferta lectiva de crèdits de lliure elecció dels plans d'estudis renovats que imparteix aquesta universitat conduents a títols oficials, els ensenyaments o activitats de l'EBE.

4. Possibilitar vies de col·laboració per a l'organització conjunta de projectes d'investigació especialitzats en aquells temes que puguin ser d'interès mutu per a ambdues entitats.

Tercer. Acords específics de col·laboració

El present conveni marc es posarà en pràctica mitjançant l'establiment d'acords específics de col·laboració entre l'EBE i la UIB, els quals seran signats pels representants d'ambdues entitats.

Quart. Naturalesa dels acords

Els acords s'han d'ajustar a les característiques següents:

- Les dues entitats unificaran esforços en el disseny, gestió i finançament dels plans de formació en ciències de l'activitat física i l'esport.

- L'EBE oferirà el suport logístic i de publicitat en els plans de formació organitzats per la UIB, prèvia comunicació escrita i acceptació de les dues entitats.

- La UIB oferirà el suport logístic i de publicitat en els plans de formació organitzats per l'EBE, prèvia comunicació escrita i acceptació de les dues entitats.

- Ambdues entitats podran organitzar accions formatives de forma individual.

- En aquelles accions formatives en què ambdues entitats ho estimin oportú es fixaran els acords segons la clàusula cinquena del present conveni marc.

Cinquè. Contingut dels acords de col·laboració

Els acords de col·laboració específics han d'incloure preferentment.

1. Definició de l'objecte que es persegueix.

2. Descripció del programa de treball, amb especificació del contingut, naturalesa de l'acord i indicació del calendari i la forma de seguiment.

3. Especificació dels compromisos de cadascuna de les parts implicades quant a:

¿ El treball o la funció que farà cadascuna.
¿ L'aportació de recursos materials i humans de cada organisme.
¿ En cas d'estudis i treballs d'investigació, condicions de publicació i difusió.

4. Redacció d'un informe sobre les activitats realitzades, que es lliurarà a la comissió de seguiment.

Sisè. Aportacions

En els convenis específics de col·laboració, l'EBE i la UIB concretaran les activitats per realitzar, així com el finançament corresponent, quan aquest sigui necessari.

Setè. Durada

Aquest conveni marc entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i tindrà una durada d'un any. La renovació serà tàcita per períodes iguals, llevat que alguna de les parts manifesti a l'altra, amb una antelació mínima de dos mesos, la seva voluntat de no renovar-lo.

Vuitè. Seguiment del conveni

Per al desenvolupament i seguiment del present conveni, es constituirà una comissió formada pels membres següents:

- El gerent de l'Àrea Esportiva de l'EBE i una persona designada per aquest.

- La vicerectora de Projecció Cultural o persona que delegui i el responsable de l'activitat física i esportiva del Vicerectorat de Projecció Cultural.

Aquesta comissió mantindrà una reunió a l'any.

Novè. Resolució i procediment

Són causes de resolució del present conveni:

a. Acord mutu de les parts, manifestat per escrit.

b. Denúncia de qualsevol de les parts, feta amb un mínim de dos mesos d'anticipació.

c. Incompliment de qualsevol de les parts.

Aquesta decisió no afectarà la durada dels convenis específics de col·laboració, els quals continuaran vigents segons les dates establertes en concret per a aquells en el document que els formalitzi.

Les qüestions litigioses que puguin derivar-se del present conveni marc, atesa la seva naturalesa juridicoadministrativa, se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa.

El present conveni marc s'exclou de l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques en virtut del que s'estableix a l'article 3 d'aquest text legal.

I, com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni marc, en dos exemplars, al lloc i en la data indicats a l'inici del present document.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Pel Consorci Escola Balear de l'Esport,

 

José Luis Ballester
President

Diligència

El present conveni marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 26 d'octubre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 10 de novembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).